Základní údaje

Základní údaje o obci Řepeč

Základní údaje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 
Základní údaje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
adresa :
 
Obecní úřad v Řepči
Řepeč čp. 83
PSČ : 391 61 Opařany
okres Tábor, kraj Jihočeský
IČO : 00667129
bankovní spojení : Komerční banka, číslo účtu : 35-7851460277/0100
katastrální výměra : 1279 ha
počet trvale hlášených obyvatel : 277
počet trvale osídlených domů : 71
počet rekreačních objektů : 20
 
úřední hodiny : každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Obecní úřad Řepeč je subjekt ve smyslu § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a jako takový zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona následující informace :
 
Obec Řepeč – základní informace
adresa Řepeč čp. 83, 391 61 Opařany, okr. Tábor
IČO 00667 129
            uctarna@repec.cz
www.repec.cz
 
bankovní spojení Komerční banka : číslo účtu : 35-7851460277/0100
telefon, fax 381 287 968    mobil: starosta - 603750436 / místostarosta - 604 937 368
 
Působnost obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Obec Řepeč je samostatným územním celkem, který je vymezen hranicí území obce, disponuje vlastním majetkem a finančními zdroji, se kterými hospodaří za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec vystupuje navenek svým jménem, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Orgánem obce je zastupitelstvo obce se sedmi členy, navenek obec zastupuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 
Zastupitelstvo obce volí v souladu s příslušnými zákony finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor se podílí na přípravě rozpočtu, případně rozpočtového provizoria, kontroluje jeho plnění, navrhuje rozpočtové změny a provádí kontrolu závěrečného účtu obce. Současně navrhuje výši místních poplatků, provádí kontrolu hospodaření s obecním majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce.
 
V oblasti samostatné působnosti obec řeší :
 
Spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
 
Patří sem zejména :
 
 
- schvalování programu rozvoje územního obvodu obce
- schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou
- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
- schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách
- delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání
- vydávat obecně závazné vyhlášky obce
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda
- navrhovat změny katastr. území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
- volit starostu, místostarostu, odvolávat je z funkce, stanovit počet členů zastupitelstva obce, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
- stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
- stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost OÚ a zvláštních orgánů obce
- zřizovat a zrušovat obecní policii
- rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
- rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
- udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce - rozhodování o majetkoprávních úkonech
- hospodaření s majetkem obce
- stanovení druhů místních poplatků
- úkoly v oblasti školství, soc.péče, zdravotnictví a kultury
- místní záležitosti veřejného pořádku
- správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb obyvatelstva
- uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku
- čistota obce, odvoz a likvidace odpadů, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod
- ukládání sankcí podle zákona
- zajišťování kulturního, sociálního a hospodářského rozvoje obce
- ochrana a tvorba životního prostředí
 
Obecní úřad Řepeč
 
Obecní úřad je správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti. Jako takový plní úkoly, které mu ukládá zastupitelstvo obce, v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí, rozhoduje o poskytování informací podle zvláštního zákona, zřizuje úřední desku.
 
 
 
Struktura obecního úřadu
 
 
Starosta :
 
 
- stojí v čele obecního úřadu
- zajišťuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
- ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce
- vykonává státní dozor nad pozemími komunikacemi v regionu obce
- zabezpečuje hospodaření v obecních lesích
- odpovídá za civilní obranu a ochranu obyvatelstva
- zajišťuje přípravu voleb a referenda, sčítání lidu, domů a bytů
- zastupuje obec při majetkoprávních vztazích k nemovitostem /smlouvy kupní, darovací apod./
- zastupuje obec navenek, udržuje kontakt se sdělovacími prostředky
 
místostarosta :
 
 
- zastupuje starostu obce v jeho nepřítomnosti
- vyhledává podklady o majetku pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí
- zajišťuje geometrické plány včetně vyjádření k rozdělování či scelování pozemků
- navrhuje obecně závazných vyhlášek
- řeší záležitosti bytového a nebytového fond obce
- zabezpečuje hospodaření v obecních lesích
- vede evidenci obyvatel
 
Účetní obce :
 
 
- vede účetní evidence hmotného a finančního majetku obce
- provádí účtování, fakturace, bankovní styk
- vydává rozbory hospodaření a sestavování návrhu rozpočtu
- zajišťuje zpracování mezd a platů a personální agendy
- zajišťuje pořizování a doplňování seznamu inventáře a vlastní inventarizaci majetku obce
- provádí kontrolu pokladní hotovosti a pokladních dokladů
- zajišťuje výběr poplatků dle vyhlášek obce