Obec Řepeč - oficiální stránky

Základní údaje

Základní údaje o obci Řepeč

Základní údaje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 
Základní údaje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
adresa :
 
Obecní úřad v Řepči
Řepeč čp. 83
PSČ : 391 61 Opařany
okres Tábor, kraj Jihočeský
IČO : 00667129
bankovní spojení : Komerční banka, číslo účtu : 35-7851460277/0100
katastrální výměra : 1279 ha
počet trvale hlášených obyvatel : 277
počet trvale osídlených domů : 71
počet rekreačních objektů : 20
 
úřední hodiny : každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Obecní úřad Řepeč je subjekt ve smyslu § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a jako takový zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona následující informace :
 
Obec Řepeč – základní informace
adresa Řepeč čp. 83, 391 61 Opařany, okr. Tábor
IČO 00667 129
            uctarna@repec.cz
www.repec.cz
 
bankovní spojení Komerční banka : číslo účtu : 35-7851460277/0100
telefon, fax 381 287 968    mobil: starosta - 603750436 / místostarosta - 604 937 368
 
Působnost obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Obec Řepeč je samostatným územním celkem, který je vymezen hranicí území obce, disponuje vlastním majetkem a finančními zdroji, se kterými hospodaří za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec vystupuje navenek svým jménem, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Orgánem obce je zastupitelstvo obce se sedmi členy, navenek obec zastupuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 
Zastupitelstvo obce volí v souladu s příslušnými zákony finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor se podílí na přípravě rozpočtu, případně rozpočtového provizoria, kontroluje jeho plnění, navrhuje rozpočtové změny a provádí kontrolu závěrečného účtu obce. Současně navrhuje výši místních poplatků, provádí kontrolu hospodaření s obecním majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce.
 
V oblasti samostatné působnosti obec řeší :
 
Spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
 
Patří sem zejména :
 
 
- schvalování programu rozvoje územního obvodu obce
- schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou
- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
- schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách
- delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání
- vydávat obecně závazné vyhlášky obce
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda
- navrhovat změny katastr. území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
- volit starostu, místostarostu, odvolávat je z funkce, stanovit počet členů zastupitelstva obce, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
- stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
- stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost OÚ a zvláštních orgánů obce
- zřizovat a zrušovat obecní policii
- rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
- rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
- udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce - rozhodování o majetkoprávních úkonech
- hospodaření s majetkem obce
- stanovení druhů místních poplatků
- úkoly v oblasti školství, soc.péče, zdravotnictví a kultury
- místní záležitosti veřejného pořádku
- správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb obyvatelstva
- uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku
- čistota obce, odvoz a likvidace odpadů, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod
- ukládání sankcí podle zákona
- zajišťování kulturního, sociálního a hospodářského rozvoje obce
- ochrana a tvorba životního prostředí
 
Obecní úřad Řepeč
 
Obecní úřad je správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti. Jako takový plní úkoly, které mu ukládá zastupitelstvo obce, v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí, rozhoduje o poskytování informací podle zvláštního zákona, zřizuje úřední desku.
 
 
 
Struktura obecního úřadu
 
 
Starosta :
 
 
- stojí v čele obecního úřadu
- zajišťuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
- ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce
- vykonává státní dozor nad pozemími komunikacemi v regionu obce
- zabezpečuje hospodaření v obecních lesích
- odpovídá za civilní obranu a ochranu obyvatelstva
- zajišťuje přípravu voleb a referenda, sčítání lidu, domů a bytů
- zastupuje obec při majetkoprávních vztazích k nemovitostem /smlouvy kupní, darovací apod./
- zastupuje obec navenek, udržuje kontakt se sdělovacími prostředky
 
místostarosta :
 
 
- zastupuje starostu obce v jeho nepřítomnosti
- vyhledává podklady o majetku pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí
- zajišťuje geometrické plány včetně vyjádření k rozdělování či scelování pozemků
- navrhuje obecně závazných vyhlášek
- řeší záležitosti bytového a nebytového fond obce
- zabezpečuje hospodaření v obecních lesích
- vede evidenci obyvatel
 
Účetní obce :
 
 
- vede účetní evidence hmotného a finančního majetku obce
- provádí účtování, fakturace, bankovní styk
- vydává rozbory hospodaření a sestavování návrhu rozpočtu
- zajišťuje zpracování mezd a platů a personální agendy
- zajišťuje pořizování a doplňování seznamu inventáře a vlastní inventarizaci majetku obce
- provádí kontrolu pokladní hotovosti a pokladních dokladů
- zajišťuje výběr poplatků dle vyhlášek obce
 
 

25.06.2019

Svátek slaví Ivan

Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.3
více
Záměr prodeje pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v obci Řepeč.
více
OZV 01/2019
Veřejně závazná vyhláška 01/2019 o nočním klidu.
více
Opatření č.1/2019
Tržní řád Obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 05/19
více
Stanovení provozu
Stanovení provozu restaurační předzahrádky.
více
Rozpočtové změny
Rozpočtové změny č.4/2019
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Obce Řepeč
více
Kácení dřevin
Povolení kácení - lípa srdčitá
více
Návrh závěrečného účtu 2018
Návrh závěrečného účtu Obce Řepeč za rok 2018.
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/19
více
Kalkulace stočné
Kalkulace stočného v roce 2018-2019
více
Prodej majetku
Nabídka prodeje nepotřebného majetku Obce Řepeč - žací stroj Kubota.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška finančního úřadu k dani z nemovitých věcí.
více
Účetní výkazy
Výkaz 3/2019
více
Pozvánka
Pozvánka Obce Dobronice na besedu o Velikonocích.
více
Zápis do MŠ
Informace o termínech zápisů do Mš Opařany.
více
Informace pro občany
Informace o probíhající deratizaci
více
Jarní brigáda
Pozvánka na tradiční jarní brigádu na údržbu veřejných prostranství
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2019
více
Honební společenstvo
Valná hromada Honebního společenstva Řepeč- Kášovice
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.2/2019
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.1/2019
více
Volby Evropský parlament
Informace volební okrsek - volby EP
více
Prodej bytu Řepeč
Nabídka prodeje bytové jednotky v Řepči čp. 76.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2/2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Vypnutí dodávky el. energie z důvodu údržby
více
Požární řád
Požární řád obce Řepeč
více
Účetní výkazy
Výkaz 1/2019
více
Usnesení ze zasedání ZO č.1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.2.2019.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce č.2/2019.
více
Informace pro občany
Pozvánka na besedu o silničních předpisech do Dobronic.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2019
více
Účetní výkazy
Výkaz 12/2018
více
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jčk.
více
Informace pro občany
Nabídka pojízdné prodejny masa firmy Liška ze Smyslova.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.10/2018.
více
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Projektová dokumentace -hřiště
Kompletní projektová dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání č.7 ze dne 22.12.2018
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Pronájem sociálního bydlení
Zveřejnění záměru pronajmout sociální byty v obci Řepeč.
více
Myslivecký ples
Pozvánka na tradiční Myslivecký ples 25.12.2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce.
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2018
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2020-2021.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.8/2018
více
Rozpočet 2019
Schválený rozpočet obce Řepeč na rok 2019.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.6 ze dne 27.11.2018
více
Veřejná vyhláška
Stanovení místní úpravy provozu.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 10/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Řepeč 2018.
více
Podzimní brigáda
Pozvánka na tradiční brigádu na údržbu veřejných prostranství 17.11.2018
více
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu.
více
Termíny naháněk -Stárkovi
Termíny naháněk v lesním hospodářství Příběničky.
více
LHP
Lesní hospodářský plán pro Obecní lesy Řepeč na období 2018-2028.
více
Prodej bytu
Nabídka prodeje bytu v obci Opařany.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.7/2018
více
Veřejná vyhláška
Zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací.
více
ustavující zasedání ZO
Informace o ustavujícím zasedání ZO Řepeč
více
Účetní výkazy
Výkaz 9/2018
více
Výsledky komunálních voleb
Výsledky komunálních voleb 2018 v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč ze dne 18.9.2018.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.6/2018
více
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu -silnice III/1228 a MK p.č.1032/3
více
Oznámení SPÚ
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška odboru dopravy - Most přes Oltyňský potok.
více
Účetní výkazy
Výkaz 08/2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Volby 2018
Seznam registrovaných kandidátů pro podzimní komunální volby v obci Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/18
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.7.2018
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Volby 2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstva obce Řepeč.
více
Oznámení termínu konání ZO
Oznámení termínu konání zasedání ZO č. 4/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 6/2018
více
Závěrečný účet 2017
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2017
více
Volby 2018
Informace k volbám do zastupitelstva obce Řepeč.
více
Setkání harmonikářů 2018
Oznámení termínu letošního setkání harmonikářů v Řepči.
více
Účetní výkazy
Výkaz 05/18
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.4/2018
více
Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu pro Obec Řepeč 2018-2025
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 5-6.2018.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.3.
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/18
více
Závěrečný účet 2017
Návrh závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2017.
více
Zasedání zastupitelstva Jčk
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.2/2018
více
Informace pro občany
Informace - sběr kovového odpadu, nabídka štěpky.
více
Účetní výkazy
Výkaz 3-2018.
více
veřejná vyhláška FÚ.
veřejná vyhláška FÚ.
více
Pozvánka
Pozvánka na brigádu a pálení čarodějnic.
více
Ztráty a nálezy
V lese se našlo dálkové ovládání od vrat. Informace ne tel.603750436
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3/2018
více
Prodej majetku.
Nabídka prodeje nepotřebného majetku obce.
více
Zpravodaj č.1/2018
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2018.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2-2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.2.
více
Územní plán
Platný územní plán obce ŘEPEČ po změně č.2.
více
Sociální bydlení
Informace o budování sociálního bydlení v obci Řepeč.
více
Valná hromada HS
Oznámení termínu konání valné hromady HS Řepeč-Kášovice 2018.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 1-2018
více
Informace o přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el. energie 19.3.2018
více
Informace pro vlastníky lesa
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa předcházet a bránit šíření a přemnožení škůdců.
více
Poplatky 2018
Informace o výši poplatků pro rok 2018 včetně DPH za osobu a rok.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 12-17
více
Zasedání zastupitelstva Jčk
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Územní studie - Na Loučkách
Zveřejnění schválené územní studie pro lokalitu ,,Na Loučkách" .
více
rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č.1/2018
více
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.10/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.8/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO.
více
Účetní výkazy
Výkaz 11-17
více
Prezidentské volby
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2019-2020.
více
Rozpočet 2018
Schválený rozpočet obce Řepeč na rok 2018.
více
Zasedání zastupitelstva Jčk.
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Rozpočtová opatření
rozpočtové opatření č.9/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 10-2017
více
Usnesení ze zasedání ZO č.6
Usnesení ze zasedání ZO č.6. ze dne 6.10.2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zo č.7/2017 ze dne 7.11.2017.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 9-2017
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.7/2017
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.5 a 6/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO.
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu zima 2017/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.5/2017.
více
Zpravodaj 3/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Oznámení termínu zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce č.5/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO.
Usnesení ze zasedání ZO Č.3/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 8/2017.
více
Očkování psů
Informace pro všechny vlastníky psů.
více
informace č.9 /2017
Poskytnutí informace na základě žádosti č.j. RE/2017/214
více
informace Č.8/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti č.j.RE/2017/217
více
VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20 a 21.října 2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/2017.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.4/2017
více
Zpravodaj 2/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Střednědobý rozpočtový výhled
rozp. výhled 2018-2019
více
Informace č.7/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti čj.RE/2017/191
více
Účetní výkazy
Výkaz 6/2017
více
Závěrečný účet 2016
Zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016.
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.4/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč č.3 ze dne 27.6.2017
více
Veřejná vyhláška
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.2/2017
více
veřejná vyhláška
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.1/2017.
více
Informace č.6/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti Č.J.RE/2017/170
více
Účetní výkazy
Výkaz 5/2017
více
Zasedání zastupitelstva obce
Oznámení termínu konání zasedání ZO č.3/2017
více
Závěrečný účet 2016
Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2016
více
Veřejná vyhláška - Kosobud Jan
Veřejná vyhláška stavebního úřadu.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny 3-2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/17
více
Informace č.5/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti Čj.RE/2017/136.
více
Valná hromada HS
Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Řepeč - Kášovice.
více
Závěrečná zpráva
Zveřejnění závěrečné zprávy pro MV .
více
Prodej pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 607/1.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.4.2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 3/2017
více
Zpravodaj 1/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2018-2019
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.2/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.2/2017.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2/2017
více
Informace č.4/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti čj.RE/2017/96.
více
INFORMACE Č.3/2017
Žádost o informaci ze dne 25.3.2017 Čj.RE/2017/107
více
Informace čj. Re/2016/36
Informace I-STAV MEDIA
více
Kontrola MV
Protokol o výkonu samostatné působnosti provedené u obce Řepeč
více
Rozpočet 2017
Schválený rozpočet Obce Řepeč na rok 2017
více
Usnesení ze zasedání ZO 1/2017
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč ze dne 21.2.2017.
více
Informace č.2/2017
Informace ISTAV MEDIA- žádost ze dne 21.2.2017
více
Informace č.1/2017
Žádost o vysvětleni ze dne 6.1.2017
více
Záměr prodeje pozemku
Oznámení záměre prodeje pozemku p.č.42/2.
více
Rozbor hospodaření 2017
Výkaz plnění rozpočtu 1/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.1/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz hospodaření 12-2016
více
Omezení provozu Obecního úřadu
Oznámení o uzavření OÚ dne 31.1.2017
více
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2016
více
Zasedání zastupitelstva obce
Oznámení termínu konání zasedání ZO Řepeč č.6/2016.
více
Výkazy 2016
Výkaz hospodaření 11/2016.
více
Informace FÚ
Informace finančního úřadu v Táboře pro placení daně z nemovitých věcí.
více
Návrh rozpočtu 2017
Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2017
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin- Hořejší.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5 ze dne 22.11.2016
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Oznámení záměru prodeje pozemku pč.607/1
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu - zima 2016/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 10/2016
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5/2016.
více
Účetní výkazy 2016
Účetní výkazy 9/2016
více
Převod pozemků
Informace státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
více
Zpravodaj 0316
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4 ze dne 13.9.2016.
více
Účetní výkazy
Účetní výkazy 2016
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu konání zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.3
více
Změna Územního plánu č.2 Obce Řepeč
Vydání Opatření obecné povahy- Změna ÚP č.2 obce Řepeč.
více
Zpravodaj 02/16
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Účetní výkazy
Účetní výkazy 2016
více
Vyhláška ÚP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu ŘEPEČ a data konání jeho projednání.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.2.
více
Oznámení o konání zastupitelstva Jčk.
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Výroční zpráva 2015
O poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva 2014
O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva 2013
O poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva za rok 2012
O poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva za rok 2011
O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Informace
Oznámení o poskytnutí informace.
více
Závěrečný účet 2015
Zveřejnění Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2015.
více
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
více
Zpravodaj 0116
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2016
více
Účetní výkazy 12-2015
Výkazy 12/2015
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin - SŮS.
více
OZV 03_2015
Obecně závazná vyhláška upravující výši a způsob úhrady místních poplatků v obci Řepeč.
více
OZV 02-2015
Obecně závazná vyhláška upravující způsob úhrady a výši stočného v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.10/2015 ze dne 29.12.2015
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 9/2015
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2015
více
Návrh rozpočtu 2016
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Řepeč na rok 2016.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.8 ze dne 24.11.2015
více
Změna č.2 ÚP Řepeč
Vyhláška ke společnému projednání změny č. 2 ÚP Řepeč
více
Účetní výkazy
výkaz 10/2015
více
Vyhláška - stočné
Návrh OZV o způsobu výpočtu a úhrady stočného v obci Řepeč.
více
Účetní výkazy 9-2015
účetní výkazy 9-2015
více
Zpravodaj 0315
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení za zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 ze dne 29.9.2015
více
Účetní výkazy
Výkaz 8/2015
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 6.
více
Účetní výkazy
Výkaz 7-2015
více
Změna č. 2 UP Řepeč
Vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Řepeč.
více
Informace č.2 p. Hruška
Zveřejnění informace podle zákona č. 106/99 Sb.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 28.7.2015
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na výstavbu ČOV Řepeč.
více
Hasiči Řepeč
Kontakty na zásahovou jednotku SDH Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 6-2015
více
Veřejná vyhláška KÚ
Stanovení rozsahu záplavových území významných vodních toků.
více
Zpravodaj 0215
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4. ze dne 24.6.2015.
více
Zveřejnění informace
Souhrnná informace p. Hruška podle zákona č.106/99.
více
Účetní výkazy
Výkaz 5-2015
více
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet obce Řepeč za rok 2014
více
Výstavba ČOV.
Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV Řepeč.
více
Informace pro občany
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových občanům.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.3 ze dne 19.5.2015
více
Účetní výkazy
VÝKAZ 4/2015
více
Účetní výkazy
VÝKAZ 3-2015
více
Usnesení ze zasedání ZO.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne. 31.3.2015.
více
Zpravodaj 0115
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Účetní výkazy
výkazy 1-2/ 2015
více
Vyhláška č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška o třídění a likvidaci odpadů na území obce Řepeč.
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí k povolení kácení dřevin SÚS.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2015
více
Oznámení o poskytnutí informace
Informace ze dne 23.12.2014
více
Rozbor hospodaření 12/2014
Rozbor hospodaření prosinec 2014
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6/2014 ze dne 30.12.2014.
více
LHP Řepeč
Lesní hospodářský plán obce Řepeč .
více
Lesní hospodářský plán
LHP 501
více
Sazebník úhrad
Zveřejnění sazebníku úhrad Obecního úřadu Řepeč za tisk, kopírování a podávání informací.
více
účetní výkazy
účetní výkazy 11/2014
více
Návrh rozpočtu obce Řepeč
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2015.
více
Místní program obnovy venkova
Plné znění Místního programu obnovy venkova obce Řepeč na období 2014-2018.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5 ze dne 25.11.2014
více

Pozvánka

Obecní úřad srdečně zve všechny občany na besedu o hospodaření v lesích a myslivosti.

V pátek 7.listopadu 2014 od 19 hod. v místním hostinci. 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 29.10.2014
více
Účetní výkazy 9/2014
více
Ustavující zasedání ZO Řepeč
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Řepeč dne 29.10.2014
více
Zpravodaj 0314
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu VS 1/2014
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 23.9.2014.
více

Upozornění

Žádáme občany, kteří využily možnosti vývozu septiků, aby uhradili příslušnou částku do pokladny OÚ.

Účetní výkazy 7/8- 2014
více

Zasedání ZO

Komunální volby 2014

Srdečně zveme všechny občany na veřejnou schůzi ke komunálním volbám, která se bude konat v neděli 27. července v místním hostinci. Začátek v 18 hod.

Účetní výkazy 6/2014
Účetní výkazy 6/2014
více
Zpravodaj 0214
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Us nesení ze zasedání ZO č.3 ze dne 24.6.2014
více
Závěrečný účet 2013
Závěrečný účet obce Řepeč za rok 2013
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč č.2 ze dne 27.5.2014
více
Pro všechny vlastníky nemovitostí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
více
Zpravodaj 0114
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1 ze dne 18.3.2014
více
výkazy 2014
více
účetní závěrka 2013
více
Zpravodaj 0413
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 7 ze dne 30.12.2013
více
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2014.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6 ze dne 26.11.2013
více
Zpravodaj 0313
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.5 ze dne 24.9.2013
více
Oslavy výročí založení obce 24.8.2013
Odkaz na fotogalerii z oslav v Řepči
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 30.7.2013
více
Zpravodaj č.2/2013
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 18.6.2013
více
Závěrečný účet 2012
Zveřejnění Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2012.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2
Usnesení ZO ze zasedání č.2 ze dne 23.4.2013
více
Zpravodaj 01/13
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Vnitřní směrnice č.1/2013 obce Řepeč
více
Rozhodnutí ZO
Usnesení ZO o dodavateli stavby ,,Vybudování nových chodníků v obci Řepeč "
více
Usnesení ze zasedání ZO č.1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 26.2.2013
více
Rozpočet obce - 2013
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2013
více
chodníky 2013
Poptávka stavebních prací v obci Řepeč
více

Volby prezidenta ČR

Zpravodaj 0312
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0212
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0112
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0412
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.7 ze dne 28.12.2012.
více
Vstup na mapový portál Geosense
více
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - změna č.1 UP Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6 ze dne 20.11.2012
více

Pozvánka

Obecní úřad v Řepči srdečně zve všechny občany na přednášku o sociálních službách v roce 2013. Koná se ve čtvrtek 8. listopadu od 18 hodin v klubovně místního hostince. Přednáší Mgr. Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí  Měú v Táboře.

Usnesení ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5/2012
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.4
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 29.6.2012
více
Zpravodaj
Zpravodaj Obecního úřadu v Řepči č.2/2012
více

Oznámení

Obecní úřad v Řepči si dovoluje oznámit občanům, že hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012 navštíví naši obec v pondělí 11. června v odpoledních hodinách. 

Smlouva Strabag - chodníky
Zveřejnění smlouvy o dílo s dodavatelem akce,,Vybudování nových chodníků v obci Řepeč"
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.3
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.3 ze dne 27.4.2012
více
Zpravodaj 01/12
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Rozhodnutí ZO
Rozhodnutí zastupitelstva obce Řepeč o výběru dodavatele,, Vybudování nových chodníků v obci Řepeč."
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení ze zasedání ZO č. 2. ze dne 3.4.2012
více
Poptávka stavebních prací
Poptávka stavebních prací pro zadání zakázky malého rozsahu pro vybudování chodníků v obci Řepeč
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 1/2012
více
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2012
více

Vesnice roku 2011

Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2011 proběhne v naší obci v úterý 7. června 2011 v odpoledních hodinách

Své připomínky k webu a případné nápady je možné zveřejňovat v sekci "Návštěvní kniha". Umožníte tím se aktivně podílet na vývoji celého webu a přispějete svými připomínkami k zlepšení obsahu webu.