Obec Řepeč - oficiální stránky

Historie obce

Historie Obce Řepeč

Historie obce dle obecní kroniky

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.
Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.
Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…
Dne 15. října 1867 byla v Řepči založena škola. Budova byla zakoupena od Jana Vrchoty, koláře v Řepči, byla přestavěna, a škola s jednou třídou otevřena roku 1872, prvním učitelem byl p. Fr. Klusák.V letech 1887-1895 byla Řepeč zasažena „vystěhovaleckou“ horečkou, kdy více než 100 lidí odešlo do Ameriky. Řepeč patří v tuto dobu pod Opařanskou duchovní správu.Roku 1898 byla vystavěna na náklady obce na návsi kaplička a k ní kůlna k uschování požární stříkačky.
28. června1914 vypukla 1. světová válka. Ve městech a později i na venkově byla velká bída. Až z Prahy se k nám jezdilo pro mléko, trochu másla, brambor či vajec. Mnozí občané se z válečného pole nevrátili. 1. června 1925 byl slavnostně odhalen pomník obětem 1. světové války.
V roce 1921 proběhlo v obci sčítání lidu, v Kášovicích bylo 11domů a v nich 83 lidí, v Řepči 69 domů a v nich 411 lidí.
V roce1923 byly postaveny sloupy elektrické rozvodné sítě a 8. září 1924 pak byly všechny práce na elektrifikaci obce ukončeny. Ten večer byla naše obec prvně osvětlena elektrickým světlem.
Roku 1927 byla započata stavba silnice ze Řepče do Opařan a o osm let později byla dřevěná lávka přes řepečský potok, protínající tuto silnici, nahrazena železobetonovým mostem.
Jako těžká rána dopadl na všechen lid 15. březen 1939, kdy již v sedm hodin ráno bylo oznámeno, že německá armáda obsazuje Českou republiku. Na podzim toho roku začalo řízené hospodářství, od 1. října byly zavedeny potravinové lístky a lístky na mýdlo, od 1. listopadu potom šatenky a lístky na uhlí a dříví. Po dobu šestiletého útisku, v nejhorších chvílích teroru neklesli naši občané na mysli, uchovali si národní hrdost i pevnou víru v osvobození. Navzájem si pomáhali a podporovali se. Obrovská byla radost, když první sovětský voják vstoupil do obce. Šest občanů Řepče se domů nevrátilo. Mezi nimi byl i pan Josef Kozojed, který byl zastřelen v Opařanech při odzbrojování Němců.
Po bouřlivých událostech po osvobození měnil se i život na naší vesnici. Vyrůstal těžce, mnohdy i za pohnutých podmínek, v nepochopení událostí a změn, které zachvátily celý svět. Zřízení socialistického společenského řádu na naší vesnici zachycuje druhá kniha kroniky.
V únoru 1948 byly znárodněny lesy, rovněž rybníky Jablonský a Trávnický i majetek velkostatkáře Alfonse Paara v Bechyni, o který se také obec ucházela, byly převedeny do vlastnictví státu.
V roce 1950 proběhlo další sčítání lidu, napočítáno bylo 83 domů s 337obyvateli. V létě téhož roku byl založen přípravný výbor jednotného zemědělského družstva.
Důležitým mezníkem v životě celé obce se stal 8. leden 1952, kdy se nad hlavami občanů ozvaly první zvuky nově zavedeného obecního rozhlasu.
V neděli ráno 22.května 1953 se pět pásových a kolových traktorů rozjelo a mohutnými pluhy se zakouslo do starých mezí a přeměnilo úzká políčka na rozlehlé lány. Takto začala činnost nového družstva. Mnoho občanů tyto změny oplakalo, ale revoluci svým nářkem nikdo nedokázal zastavit. Rok 1954 můžeme označit jako první rok rozmachu družstevního hospodaření, členové družstva hospodařili na více jak polovině z celkové orné půdy v obci, byla dostavena budova kravína, vytvořena výkrmna pro 100 kusů vepřů a porodna prasnic, založen včelín, započata výstavba zděné drůbežárny. Tento rok si koupil jako první občan ve vsi pan Václav Vácha osobní automobil značky ŠKODA Spartak.
V roce 1955 přikročil MNV k výstavbě kulturního domu, nových kanceláří JZD a MNV, knihovny. Rozsáhlá stavba byla dokončena roku1960. Dále bylo započato budování nových polních cest, z nichž největší význam měla cesta k rybníku Jablonský, kde je autobusová zastávka, jako jediný spoj obce s okresním městem.
1.února 1957 byl zahájen provoz autobusové linky Jistebnice – Tábor, přes Opařany, Stádlec, Slavňovice, Řepeč, lidé již nemuseli chodit na autobus ke státní silnici.
Roku1960 došlo ke sloučení JZD v Řepči a Oltyni a přijalo název JZD 5.květen se sídlem v Řepči, v této době již nikdo soukromě nehospodařil. Téhož roku došlo i ke sloučení obou obcí s celkovým počtem obyvatel 446. Zlepšuje se životní úroveň obyvatel, každá domácnost vlastní elektrickou pračku a rozhlasový přijímač, do poloviny domácností je zavedena voda až do bytu, přistavují se koupelny a sociální zařízení, rozmáhá se nákup televizorů, v každém domě je alespoň jeden motocykl. Školu v Řepči navštěvují jen žáci 1.- 4. ročníku, ti starší dochází nebo jezdí na kolech do ZŠ v Opařanech.
V roce 1964 byla započata stavba kanalizace, vystavena byla autobusová zastávka. O dva roky později se začalo s betonováním požární nádrže na místě bývalého návesního rybníka, místní komunikace byly vyasfaltovány, veřejné osvětlení bylo nahrazeno výbojkovým, započalo se se stavbou bytových jednotek JZD a parčíku na návsi v Řepči.Obrovské zásluhy na zvelebování obce měl pan Josef Velíšek, který předsedal NV od roku1950 až do roku1967, kdy ve svých 72. letech zemřel.
21. srpna 1968 obsadily spřátelené armády ČSSR, přes Oltyni i Řepeč jezdily velké kolony tanků. Od té chvíle sílí mezi obyvateli nedůvěra ve stálost měny a nastává nákupní horečka, která vede k nedostatku výrobků.
V roce 1969 byla započata stavba požární zbrojnice z opuštěné dílny JZD.
Roku 1970 proběhlo v celém státě rozsáhlé sčítání lidu, domů, bytů a bytového vybavení. V Řepči bylo napočteno 263 obyvatel, v Kášovicích 48 a 108 v Oltyni, obydleno bylo126 domů.
1. září 1972 byla do provozu uvedena mateřská škola s 18 žáky, roku 1973 Tělovýchovná jednota JZD Řepeč započala s rozšířením hřiště,,Pod Kadly“, se stavbou kabin a sociálního zařízení. V té době místní organizace KSČ čítá 18 členů, v Řepči a Oltyni jsou tři prodejny Jednoty lidového spotřebního družstva, jednou týdně do obce dojíždí pojízdná prodejna s mastnými výrobky. V obci pracuje místní organizace Českého svazu požární ochrany, Myslivecké sdružení,Tělovýchovná jednota JZD, Český červený kříž, Český svaz žen, Český svaz mládeže, v Místní lidové knihovně je možno si vybrat ze 1815 svazků.
V roce1974 byla započata stavba společné administrativní budovy pro účely JZD a MNV.
Roku 1976 došlo ke sloučení JZD v Řepči, Opařanech, Stádlci a Skrýchově. 25. února se konala ustavující schůze sloučených družstev v kulturním domě v Bechyni, předsedou byl zvolen Josef Šindelář. Sloučené družstvo má 761 členů. Nové JZD nese název JZD Opařany se sídlem ve Stádlci.
MNV začal na podzim 1979 s výstavbou prodejny Jednoty, budova stávající prodejny již nevyhovuje hygienickým podmínkám.
Důležitým mezníkem v historii naší obce je rok 1980, kdy došlo ke sloučení Národních výborů v Řepči, Opařanech a Skrýchově. Všechny písemnosti byly přestěhovány do Opařan , tam je i sídlo společného NV. Zároveň došlo ke zrušení jednotřídní školy, všechny řepečské děti dojíždějí do ZDŠ v Opařanech.
Politický převrat v Československu v letech 1989 – 1990 ovlivnil výrazně dění i u nás ve vsi, v roce 1990 došlo k opětovnému osamostatnění Řepče s osadou Kášovice, obec Oltyně nadále náleží k Opařanům.
Vzhledem k informacím, které poskytuje tato kronika, je možné usoudit, že po všechna léta panoval v Řepči bohatý kulturní život. Samozřejmě je nutné přihlédnout k možnostem dané doby. Život venkovanům zpestřovalo ochotnické divadlo, do vsi přijížděl kočovný biograf, byly pořádány besídky, taneční zábavy, maškarní průvody, později oslavy MDŽ, oslavy Dne dětí, besedy, výstavy, organizovány byly návštěvy divadla v okresním městě , zahraniční i tuzemské zájezdy...
V současné době je v Řepči trvale hlášených 269 obyvatel, z toho je 56 dětí mladších 18-ti let. Nejmladšímu bude 1 rok, nejstarší oslaví v tomto roce 95 let. Nejvíce občanů pracuje v zemědělském družstvu, řadu zdravotních sester zaměstnává DPL v Opařanech, ostatní dojíždějí za prací do okolních obcí. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 5 %. Starostou obce je již osmým rokem ing. Jiří Štecher. Občanskou vybavenost tvoří objekt pohostinství, prodejna základního potravinářského sortimentu, požární zbrojnice, sportovní areál a obecní úřad s knihovnou. Centrální část obce tvoří náves, na které je dominantní park s malou kaplí. V obci aktivně pracuje pět zájmových spolků - Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota , Svaz žen, Svaz dobrovolných hasičů, Svaz chovatelů poštovních holubů. Vzhledem k tomu, že obec leží stranou komunikace č. I / 33 na trase Tábor – Písek, je vhodným a klidným místem pro trvalé bydlení i rekreaci.
Výpis z kroniky byl sepsán 31.05.2006

16.07.2019

Svátek slaví Luboš

Účetní výkazy
Výkaz 06/19
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.5/2019
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.3
více
Záměr prodeje pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v obci Řepeč.
více
OZV 01/2019
Veřejně závazná vyhláška 01/2019 o nočním klidu.
více
Opatření č.1/2019
Tržní řád Obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 05/19
více
Stanovení provozu
Stanovení provozu restaurační předzahrádky.
více
Rozpočtové změny
Rozpočtové změny č.4/2019
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Obce Řepeč
více
Kácení dřevin
Povolení kácení - lípa srdčitá
více
Návrh závěrečného účtu 2018
Návrh závěrečného účtu Obce Řepeč za rok 2018.
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/19
více
Kalkulace stočné
Kalkulace stočného v roce 2018-2019
více
Prodej majetku
Nabídka prodeje nepotřebného majetku Obce Řepeč - žací stroj Kubota.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška finančního úřadu k dani z nemovitých věcí.
více
Účetní výkazy
Výkaz 3/2019
více
Pozvánka
Pozvánka Obce Dobronice na besedu o Velikonocích.
více
Zápis do MŠ
Informace o termínech zápisů do Mš Opařany.
více
Informace pro občany
Informace o probíhající deratizaci
více
Jarní brigáda
Pozvánka na tradiční jarní brigádu na údržbu veřejných prostranství
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2019
více
Honební společenstvo
Valná hromada Honebního společenstva Řepeč- Kášovice
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.2/2019
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.1/2019
více
Volby Evropský parlament
Informace volební okrsek - volby EP
více
Prodej bytu Řepeč
Nabídka prodeje bytové jednotky v Řepči čp. 76.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2/2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Vypnutí dodávky el. energie z důvodu údržby
více
Požární řád
Požární řád obce Řepeč
více
Účetní výkazy
Výkaz 1/2019
více
Usnesení ze zasedání ZO č.1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.2.2019.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce č.2/2019.
více
Informace pro občany
Pozvánka na besedu o silničních předpisech do Dobronic.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2019
více
Účetní výkazy
Výkaz 12/2018
více
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jčk.
více
Informace pro občany
Nabídka pojízdné prodejny masa firmy Liška ze Smyslova.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.10/2018.
více
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Projektová dokumentace -hřiště
Kompletní projektová dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání č.7 ze dne 22.12.2018
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Pronájem sociálního bydlení
Zveřejnění záměru pronajmout sociální byty v obci Řepeč.
více
Myslivecký ples
Pozvánka na tradiční Myslivecký ples 25.12.2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce.
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2018
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2020-2021.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.8/2018
více
Rozpočet 2019
Schválený rozpočet obce Řepeč na rok 2019.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.6 ze dne 27.11.2018
více
Veřejná vyhláška
Stanovení místní úpravy provozu.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 10/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Řepeč 2018.
více
Podzimní brigáda
Pozvánka na tradiční brigádu na údržbu veřejných prostranství 17.11.2018
více
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu.
více
Termíny naháněk -Stárkovi
Termíny naháněk v lesním hospodářství Příběničky.
více
LHP
Lesní hospodářský plán pro Obecní lesy Řepeč na období 2018-2028.
více
Prodej bytu
Nabídka prodeje bytu v obci Opařany.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.7/2018
více
Veřejná vyhláška
Zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací.
více
ustavující zasedání ZO
Informace o ustavujícím zasedání ZO Řepeč
více
Účetní výkazy
Výkaz 9/2018
více
Výsledky komunálních voleb
Výsledky komunálních voleb 2018 v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč ze dne 18.9.2018.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.6/2018
více
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu -silnice III/1228 a MK p.č.1032/3
více
Oznámení SPÚ
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška odboru dopravy - Most přes Oltyňský potok.
více
Účetní výkazy
Výkaz 08/2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Volby 2018
Seznam registrovaných kandidátů pro podzimní komunální volby v obci Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/18
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.7.2018
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Volby 2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstva obce Řepeč.
více
Oznámení termínu konání ZO
Oznámení termínu konání zasedání ZO č. 4/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 6/2018
více
Závěrečný účet 2017
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2017
více
Volby 2018
Informace k volbám do zastupitelstva obce Řepeč.
více
Setkání harmonikářů 2018
Oznámení termínu letošního setkání harmonikářů v Řepči.
více
Účetní výkazy
Výkaz 05/18
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.4/2018
více
Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu pro Obec Řepeč 2018-2025
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 5-6.2018.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.3.
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/18
více
Závěrečný účet 2017
Návrh závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2017.
více
Zasedání zastupitelstva Jčk
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.2/2018
více
Informace pro občany
Informace - sběr kovového odpadu, nabídka štěpky.
více
Účetní výkazy
Výkaz 3-2018.
více
veřejná vyhláška FÚ.
veřejná vyhláška FÚ.
více
Pozvánka
Pozvánka na brigádu a pálení čarodějnic.
více
Ztráty a nálezy
V lese se našlo dálkové ovládání od vrat. Informace ne tel.603750436
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3/2018
více
Prodej majetku.
Nabídka prodeje nepotřebného majetku obce.
více
Zpravodaj č.1/2018
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2018.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2-2018
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.2.
více
Územní plán
Platný územní plán obce ŘEPEČ po změně č.2.
více
Sociální bydlení
Informace o budování sociálního bydlení v obci Řepeč.
více
Valná hromada HS
Oznámení termínu konání valné hromady HS Řepeč-Kášovice 2018.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 1-2018
více
Informace o přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el. energie 19.3.2018
více
Informace pro vlastníky lesa
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa předcházet a bránit šíření a přemnožení škůdců.
více
Poplatky 2018
Informace o výši poplatků pro rok 2018 včetně DPH za osobu a rok.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2018
více
Účetní výkazy
Výkaz 12-17
více
Zasedání zastupitelstva Jčk
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Územní studie - Na Loučkách
Zveřejnění schválené územní studie pro lokalitu ,,Na Loučkách" .
více
rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č.1/2018
více
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.10/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.8/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO.
více
Účetní výkazy
Výkaz 11-17
více
Prezidentské volby
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2019-2020.
více
Rozpočet 2018
Schválený rozpočet obce Řepeč na rok 2018.
více
Zasedání zastupitelstva Jčk.
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Rozpočtová opatření
rozpočtové opatření č.9/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 10-2017
více
Usnesení ze zasedání ZO č.6
Usnesení ze zasedání ZO č.6. ze dne 6.10.2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zo č.7/2017 ze dne 7.11.2017.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 9-2017
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.7/2017
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.5 a 6/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO.
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu zima 2017/2018
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.5/2017.
více
Zpravodaj 3/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Oznámení termínu zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce č.5/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO.
Usnesení ze zasedání ZO Č.3/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 8/2017.
více
Očkování psů
Informace pro všechny vlastníky psů.
více
informace č.9 /2017
Poskytnutí informace na základě žádosti č.j. RE/2017/214
více
informace Č.8/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti č.j.RE/2017/217
více
VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20 a 21.října 2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/2017.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.4/2017
více
Zpravodaj 2/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Střednědobý rozpočtový výhled
rozp. výhled 2018-2019
více
Informace č.7/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti čj.RE/2017/191
více
Účetní výkazy
Výkaz 6/2017
více
Závěrečný účet 2016
Zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016.
více
rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.4/2017
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč č.3 ze dne 27.6.2017
více
Veřejná vyhláška
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.2/2017
více
veřejná vyhláška
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.1/2017.
více
Informace č.6/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti Č.J.RE/2017/170
více
Účetní výkazy
Výkaz 5/2017
více
Zasedání zastupitelstva obce
Oznámení termínu konání zasedání ZO č.3/2017
více
Závěrečný účet 2016
Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2016
více
Veřejná vyhláška - Kosobud Jan
Veřejná vyhláška stavebního úřadu.
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny 3-2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/17
více
Informace č.5/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti Čj.RE/2017/136.
více
Valná hromada HS
Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Řepeč - Kášovice.
více
Závěrečná zpráva
Zveřejnění závěrečné zprávy pro MV .
více
Prodej pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 607/1.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.4.2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 3/2017
více
Zpravodaj 1/2017
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2018-2019
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny č.2/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.2/2017.
více
Účetní výkazy
Výkaz 2/2017
více
Informace č.4/2017
Poskytnutí informace na základě žádosti čj.RE/2017/96.
více
INFORMACE Č.3/2017
Žádost o informaci ze dne 25.3.2017 Čj.RE/2017/107
více
Informace čj. Re/2016/36
Informace I-STAV MEDIA
více
Kontrola MV
Protokol o výkonu samostatné působnosti provedené u obce Řepeč
více
Rozpočet 2017
Schválený rozpočet Obce Řepeč na rok 2017
více
Usnesení ze zasedání ZO 1/2017
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč ze dne 21.2.2017.
více
Informace č.2/2017
Informace ISTAV MEDIA- žádost ze dne 21.2.2017
více
Informace č.1/2017
Žádost o vysvětleni ze dne 6.1.2017
více
Záměr prodeje pozemku
Oznámení záměre prodeje pozemku p.č.42/2.
více
Rozbor hospodaření 2017
Výkaz plnění rozpočtu 1/2017
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.1/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz hospodaření 12-2016
více
Omezení provozu Obecního úřadu
Oznámení o uzavření OÚ dne 31.1.2017
více
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2016
více
Zasedání zastupitelstva obce
Oznámení termínu konání zasedání ZO Řepeč č.6/2016.
více
Výkazy 2016
Výkaz hospodaření 11/2016.
více
Informace FÚ
Informace finančního úřadu v Táboře pro placení daně z nemovitých věcí.
více
Návrh rozpočtu 2017
Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2017
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin- Hořejší.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5 ze dne 22.11.2016
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Oznámení záměru prodeje pozemku pč.607/1
více
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu - zima 2016/2017
více
Účetní výkazy
Výkaz 10/2016
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5/2016.
více
Účetní výkazy 2016
Účetní výkazy 9/2016
více
Převod pozemků
Informace státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
více
Zpravodaj 0316
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č.4 ze dne 13.9.2016.
více
Účetní výkazy
Účetní výkazy 2016
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu konání zasedání zastupitelstva obce Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.3
více
Změna Územního plánu č.2 Obce Řepeč
Vydání Opatření obecné povahy- Změna ÚP č.2 obce Řepeč.
více
Zpravodaj 02/16
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Účetní výkazy
Účetní výkazy 2016
více
Vyhláška ÚP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu ŘEPEČ a data konání jeho projednání.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.2.
více
Oznámení o konání zastupitelstva Jčk.
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Výroční zpráva 2015
O poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva 2014
O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva 2013
O poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva za rok 2012
O poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Výroční zpráva za rok 2011
O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
více
Informace
Oznámení o poskytnutí informace.
více
Závěrečný účet 2015
Zveřejnění Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2015.
více
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
více
Zpravodaj 0116
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2016
více
Účetní výkazy 12-2015
Výkazy 12/2015
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin - SŮS.
více
OZV 03_2015
Obecně závazná vyhláška upravující výši a způsob úhrady místních poplatků v obci Řepeč.
více
OZV 02-2015
Obecně závazná vyhláška upravující způsob úhrady a výši stočného v obci Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.10/2015 ze dne 29.12.2015
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 9/2015
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2015
více
Návrh rozpočtu 2016
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Řepeč na rok 2016.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.8 ze dne 24.11.2015
více
Změna č.2 ÚP Řepeč
Vyhláška ke společnému projednání změny č. 2 ÚP Řepeč
více
Účetní výkazy
výkaz 10/2015
více
Vyhláška - stočné
Návrh OZV o způsobu výpočtu a úhrady stočného v obci Řepeč.
více
Účetní výkazy 9-2015
účetní výkazy 9-2015
více
Zpravodaj 0315
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení za zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 ze dne 29.9.2015
více
Účetní výkazy
Výkaz 8/2015
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 6.
více
Účetní výkazy
Výkaz 7-2015
více
Změna č. 2 UP Řepeč
Vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Řepeč.
více
Informace č.2 p. Hruška
Zveřejnění informace podle zákona č. 106/99 Sb.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 28.7.2015
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na výstavbu ČOV Řepeč.
více
Hasiči Řepeč
Kontakty na zásahovou jednotku SDH Řepeč.
více
Účetní výkazy
Výkaz 6-2015
více
Veřejná vyhláška KÚ
Stanovení rozsahu záplavových území významných vodních toků.
více
Zpravodaj 0215
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4. ze dne 24.6.2015.
více
Zveřejnění informace
Souhrnná informace p. Hruška podle zákona č.106/99.
více
Účetní výkazy
Výkaz 5-2015
více
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet obce Řepeč za rok 2014
více
Výstavba ČOV.
Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV Řepeč.
více
Informace pro občany
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových občanům.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.3 ze dne 19.5.2015
více
Účetní výkazy
VÝKAZ 4/2015
více
Účetní výkazy
VÝKAZ 3-2015
více
Usnesení ze zasedání ZO.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne. 31.3.2015.
více
Zpravodaj 0115
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Účetní výkazy
výkazy 1-2/ 2015
více
Vyhláška č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška o třídění a likvidaci odpadů na území obce Řepeč.
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí k povolení kácení dřevin SÚS.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2015
více
Oznámení o poskytnutí informace
Informace ze dne 23.12.2014
více
Rozbor hospodaření 12/2014
Rozbor hospodaření prosinec 2014
více
Kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6/2014 ze dne 30.12.2014.
více
LHP Řepeč
Lesní hospodářský plán obce Řepeč .
více
Lesní hospodářský plán
LHP 501
více
Sazebník úhrad
Zveřejnění sazebníku úhrad Obecního úřadu Řepeč za tisk, kopírování a podávání informací.
více
účetní výkazy
účetní výkazy 11/2014
více
Návrh rozpočtu obce Řepeč
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2015.
více
Místní program obnovy venkova
Plné znění Místního programu obnovy venkova obce Řepeč na období 2014-2018.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5 ze dne 25.11.2014
více

Pozvánka

Obecní úřad srdečně zve všechny občany na besedu o hospodaření v lesích a myslivosti.

V pátek 7.listopadu 2014 od 19 hod. v místním hostinci. 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 29.10.2014
více
Účetní výkazy 9/2014
více
Ustavující zasedání ZO Řepeč
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Řepeč dne 29.10.2014
více
Zpravodaj 0314
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu VS 1/2014
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 23.9.2014.
více

Upozornění

Žádáme občany, kteří využily možnosti vývozu septiků, aby uhradili příslušnou částku do pokladny OÚ.

Účetní výkazy 7/8- 2014
více

Zasedání ZO

Komunální volby 2014

Srdečně zveme všechny občany na veřejnou schůzi ke komunálním volbám, která se bude konat v neděli 27. července v místním hostinci. Začátek v 18 hod.

Účetní výkazy 6/2014
Účetní výkazy 6/2014
více
Zpravodaj 0214
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Us nesení ze zasedání ZO č.3 ze dne 24.6.2014
více
Závěrečný účet 2013
Závěrečný účet obce Řepeč za rok 2013
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč č.2 ze dne 27.5.2014
více
Pro všechny vlastníky nemovitostí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
více
Zpravodaj 0114
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1 ze dne 18.3.2014
více
výkazy 2014
více
účetní závěrka 2013
více
Zpravodaj 0413
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 7 ze dne 30.12.2013
více
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2014.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6 ze dne 26.11.2013
více
Zpravodaj 0313
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.5 ze dne 24.9.2013
více
Oslavy výročí založení obce 24.8.2013
Odkaz na fotogalerii z oslav v Řepči
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 30.7.2013
více
Zpravodaj č.2/2013
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 18.6.2013
více
Závěrečný účet 2012
Zveřejnění Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2012.
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2
Usnesení ZO ze zasedání č.2 ze dne 23.4.2013
více
Zpravodaj 01/13
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Vnitřní směrnice č.1/2013 obce Řepeč
více
Rozhodnutí ZO
Usnesení ZO o dodavateli stavby ,,Vybudování nových chodníků v obci Řepeč "
více
Usnesení ze zasedání ZO č.1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 26.2.2013
více
Rozpočet obce - 2013
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2013
více
chodníky 2013
Poptávka stavebních prací v obci Řepeč
více

Volby prezidenta ČR

Zpravodaj 0312
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0212
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0112
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Zpravodaj 0412
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.7 ze dne 28.12.2012.
více
Vstup na mapový portál Geosense
více
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - změna č.1 UP Řepeč.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č.6 ze dne 20.11.2012
více

Pozvánka

Obecní úřad v Řepči srdečně zve všechny občany na přednášku o sociálních službách v roce 2013. Koná se ve čtvrtek 8. listopadu od 18 hodin v klubovně místního hostince. Přednáší Mgr. Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí  Měú v Táboře.

Usnesení ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5/2012
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.4
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 29.6.2012
více
Zpravodaj
Zpravodaj Obecního úřadu v Řepči č.2/2012
více

Oznámení

Obecní úřad v Řepči si dovoluje oznámit občanům, že hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012 navštíví naši obec v pondělí 11. června v odpoledních hodinách. 

Smlouva Strabag - chodníky
Zveřejnění smlouvy o dílo s dodavatelem akce,,Vybudování nových chodníků v obci Řepeč"
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.3
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.3 ze dne 27.4.2012
více
Zpravodaj 01/12
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Rozhodnutí ZO
Rozhodnutí zastupitelstva obce Řepeč o výběru dodavatele,, Vybudování nových chodníků v obci Řepeč."
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení ze zasedání ZO č. 2. ze dne 3.4.2012
více
Poptávka stavebních prací
Poptávka stavebních prací pro zadání zakázky malého rozsahu pro vybudování chodníků v obci Řepeč
více
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 1/2012
více
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2012
více

Vesnice roku 2011

Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2011 proběhne v naší obci v úterý 7. června 2011 v odpoledních hodinách

Své připomínky k webu a případné nápady je možné zveřejňovat v sekci "Návštěvní kniha". Umožníte tím se aktivně podílet na vývoji celého webu a přispějete svými připomínkami k zlepšení obsahu webu.