Zpravodaj

Zpravodaj č.3/08

Publikováno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !

 

 

 

Při listování kronikou z  období šedesátých let z nichž v současné době vybírám historii do Zpravodaje je vidět jak bouřlivý rozvoj v polovině šedesátých let obec a JZD prožívalo. Zcela jistě se v  tomto období vyskytla i řada problémů a osobních křivd, které museli představitelé tehdejšího Národního výboru řešit. Pro nás se však do současné doby přenesly pouze ty výsledky o  jejichž  správnosti  a účelnosti  dnes již nikdo nepochybuje, přestože v době jejich zrodu tomu tak jistě vždy nebylo. Na těchto základech se snažíme stavět a pokračovat v rozvoji obce tak, abychom na jedné straně přivedli a udrželi v  obci mladší generaci, která jak doufáme si zde vytvoří vazby z nichž budou profitovat jednotlivé zájmové organizace a tím následně i celý kulturní a společenský život obce a na straně druhé tímto rozvojem co nejméně zatěžovat starousedlíky, kteří naopak, jak pevně věřím tyto nové obyvatele přijmou mezi sebe a nabídnou jim pomocnou ruku . Někdy je nám předkládáno, že některé problémy řešíme málo razantně. Razantní řešení přináší sice okamžitý efekt, ale zároveń může zanechávat pocit křivdy. S rozvojem ekonomiky a rostoucí životní úrovní obyvatel se zvýšil i počet motorových vozidel a tím i  provoz na komunikacích všech tříd. Tam patří i problém s někdy i nevhodně zaparkovanými kamiony v obci. Protože se to týká nejen naší obce, snažil jsem se získat informace jak tyto situace řeší jinde. Bohužel jsem žádný univerzální recept nenašel. Protože řidiči těchto kamionů jsou zároveň našimi spoluobčany,  jejichž povolání přináší mimo jiné dlohodobé odloučení od jejich rodin, je  mojí prioritou při řešení nejen tohoto problému, nacházení kompromisu mezi oběma stranami tak, aby na konci jednání nebyly dva soupeři ale partneři, kteří se navzájem respektují a uznávají  svoje argumenty. Pak jsou  schopni nalézt i společnou řeč a přijatelné řešení . Tato cesta je zdánlivě zdlouhavá a nepružná, ale z dlouhodobého pohledu je podle mě nezbytným předpokladem k udržení příjemné a přátelské atmosféry v obci. Ta sice není hmatatelná  a ničím poměřitelná, ale každý ji jistě cítí při každodenním styku se sousedy a spoluobčany.  Nezpochybnitelným důkazem o této fungující sousedské a mezigenerační spolupráci a toleranci byl jistě druhý ročník soutěže v požárním útoku, který přilákal jak více soutěžících, tak návštěvníků ze všech generací, než ročník první, což již mluví samo za sebe. Pořadatelům se totiž dle mého názoru podařilo vytvořit takovou atmosféru v níž se ani ti, na výsledkové listině poslední  necítili jako poražení, ale jako hosté na příjemném setkání s přáteli. A pokud dokážeme tuto vstřícnou  atmosféru udržet i při řešení problémů v obci nebudou sice všechny problémy vyřešeny hned, ale  v budoucnosti můžeme na tomto přístupu  všichni jenom vydělat.                                             

                                                                                                                    starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 15.7. 2008

 

 

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně zamítlo prodej 200 ks prioritních akcií   

          České spořitelny a.s. za cenu 500 Kč,- za jeden kus ( celkem 100 000 Kč,-)

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 

-         Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo předávací protokol o akci

    ,,Rekonstrukce    střešního pláště hasičské zbrojnice v obci Řepeč.

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 19.9. 2008

 

-          Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce  ke dni 30.8.2008 Obec  hospodařila s příjmy  3 652 979 Kč,- a vydala  3 433 220 Kč,- Stav finančních prostředků na běžném účtu byl k výše uvedenému dni 3 399 089 Kč,- .

 

-          Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo bezúplatné užívání části pozemku p.č. 1858/3 pro manžele Jiřího a Janu Stejskalovi za účelem zásobování novostavby rodinného domku elektrickou energií a to na dobu životnosti díla.

 

-          Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech a to v souladu s ustanovením zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a na základě Sdělení č.214/2008 Sb,. Ministerstva pro místní rozvoj. Ze současných 16 Kč,- /m2 a měsíc ze zvýší od 1.1.2009 cena o 10,5%  tj. na 17,68 Kč,- /m2 a měsíc podlahové plochy bytu.

 

 

 

-          Zastupitelstvo obce projednalo bezpečnostní zprávu firmy Explosiv Service a.s.

    ( provozovna Drhovice) s jednomyslným závěrem ,, bez výhrad „.

 

 

-          Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh zadání územního plánu Řepeč. Starosta obce současně informoval zastupitelstvo o podání žádosti o příspěvek na pořízení Územního plánu , adresované Krajskému úřadu Jihočeského kraje .

 

 

 

 

 

 

Ø     jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

 

-  místostarosta jednal opakovaně s geodetickou kanceláří Dvořáček

 

-  starosta jednal s ing. arch . Buzu jako dodavatelem územního plánu o základním zadání

   a   přípravě žádosti o dotaci na zpracování Územního plánu.

 

-  starosta jednal s firmou Farmtec, v souvislosti s přípravou žádosti o dotace z EU.

 

-  starosta jednal na katastrálním úřadě v souvislosti s výkupem pozemků

 

-  starosta jednal opakovaně na Krajském úřadě v souvislosti s vyúčtováním grantu pro hasiče

   a  při podání žádosti  o grant při obnově výpočetní techniky na OÚ.

 

 

Ø     některá problematika podrobně

 

-         na svém posledním zasedání se zastupitelstvo obce zabývalo i uvažovanou rekonstrukcí parku na  návsi  a požadavkem mladých maminek na vytvoření místa pro vyžití dětí mimo frekventované komunikace. Po předložení několika možných variant řešení a po zapojení se přítomných hostů do diskuze se přítomní zastupitelé i hosté shodli na následujícím postupu: rekonstrukce parku bude zahájena odstraněním přestárlých tůjí a pokryvných křovin, protože již neplní svou původní estetickou funkci. Tato fáze proběhne ještě v letošním roce a v rámci brigádnické výpomoci obci ji provedou členové Svazu chovatelů poštovních holubů. Pan Čítek byl pověřen přípravou návrhu prostorového řešení parku  a finanční náročnosti celého řešení, tak aby s touto částkou, bylo v případě schválení návrhu počítáno v rozpočtu obce na příští rok. Samozřejmostí je, že tento návrh předložíme k veřejné diskuzi a připomínkování. Dalším krokem v němž byla dosažena shoda je nutnost zvýšení bezpečnosti provozu na návsi. Za tímto účelem bude, po schválení odborem dopravy Měú v Táboře,  doplněno dopravní značení v okolí návse .

      Co se týká umístění dětského hřiště, nebylo dosaženo shody ve výběru místa, kde by

      se  měl tento prostor nacházet. Požadavek na umístění v prostoru pod hrází rybníka

      Na Humnech není v současné době realizovatelný, protože předmětné pozemky nejsou

      ve vlastnictví obce. Na základě tohoto požadavku oslovíme vlastníky dotčených

      pozemků s nabídkou na jejich odkup.  

 

 

Ø      Ze života v obci

 

-         5.7. se konala tradiční letní zábava na parketě – hudba Babouci

 

-         26.7. se konala country taneční zábava na parketě

 

.     -     2.8.proběhl druhý ročník Soutěže v požárním útoku o pohár starosty obce Řepeč

                  za  účasti  23  soutěžních družstev ( 14 týmů mužů, 9 týmů žen )

 

      -     23.8. se konala myslivecká taneční zábava - hudba Lions Band

Ø     termíny svozu komunálního odpadu pro období zima 2008/2009

 

14.10./ 27.10. ( pondělí)/ 11.11./ 25.11./ 9.12./ 23.12.2008

 

6.1.2009/ 20.1./ 3.2./ 17.2./ 3.3./ 17.3./ 31.3.2009

 

 

 

Ø     důležité upozornění

 

 

Jak jsme již informovali, došlo i když s třítýdenním zpožděním, k uzavření mostu na silnici první třídy mezi obcemi Oltyně – Opařany . Jelikož tato uzavírka bude vzhledem k rozsahu a náročnosti rekonstrukce trvat několik měsíců a přestože oficiální objížďky jsou vedeny mimo naší obec, lze předpokládat, že dojde ke zvýšení hustoty provozu i v obci.  Touto cestou chceme tedy požádat všechny občany o pochopení a  zvýšenou obezřetnost při pohybu po komunikacích po dobu uzavírky.

Protože nebude v době uzavírky obsluhována autobusová zastávka Řepeč rozcestí na silnici I. třídy, budou spoje  původně obsluhující tuto zastávku projíždět přes obec a na znamení zastavovat na návsi, kde je po dohodě s ředitelem autobusové dopravy COMETT a.s. p. Janíčkem umístěna přenosná značka pro označení autobusové zastávky.

 

 

 

 

Ø     obecní lesy

 

-  Hospodářský výsledek za 3 čtvrtletí letošního roku byl + 133 151 Kč,- při realizovaných tržbách za dřevní hmotu ve výši 662 715 Kč,- a výdajích 529 564 Kč,-. Ceny dřeva na trhu jsou stále na nižší úrovni než v loňském roce, takže  se nadále provádí převážně pěstební práce s náhodnou těžbou. V průběhu prázdninových měsíců se na obecní úřad obrátili majitelé lesních pozemků s nabídkou jejich odprodeje. Jedná se o p. Hořejšího Františka čp. 1, p. Jana Přibyla čp.82, p. Hořejšího Vladislava čp. a p. Přibyla čp.  . Nabídku p. Přibyla čp. jsme byli nuceni odmítnout protože nabízený pozemek se nachází mimo dosahu obecních lesních pozemků. O ostatních nabídkách bude jednat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.

V měsíci září jsme obdrželi z Ministerstva obrany odpověď na dopis, kterým jsme opětovně žádali o vrácení lesního pozemku  p.č. 501 ( ve Stříteři) . Plné znění dopisu bude vyvěšeno na úřední desce. Nejdůležitější informace pro nás je ta,  že není možno tento historický majetek vydat, protože v době účinnosti příslušného zákona byl v majetku ČESKOSLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY . Vzhledem k tomu, československá republika ji několik let neexistuje a  ve světle do parlamentu předkládaných církevních restitucí necháme  tuto  situaci bez komentáře. V žádném případě to neznamená, že bychom na tento stav rezignovali i nadále budeme hledat  cesty k nápravě.

V měsíci srpnu byl Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu schválen Lesní hospodářský plán na další desetileté období. V této souvislosti jsme požádali   Krajský úřad o poskytnutí dotace na jeho vypracování. 

 

 

 

Z historie…ROK 1966

 

Počasí bylo po celý rok zemědělské výrobě velmi příznivé. V lednu byly mírné mrazy nejvýše -15st.C. Únor byl velmi teplý a slunečný mrzlo jenom v noci. Deštivé počasí přišlo přišlo až v květnu a trvalo celý červen. Obdělávání brambor bylo nemožné. V červenci byla velká bouře, Stádlec a jižní část Řepečského  katastru byla postižena krupobitím ( 157ha). Žně byly také s častými dešťovými přeháňkami, oves byl mlácen vlhký, sláma ve sklaďáku byla tak horká, že se musela vyházet, aby se nevznítila. Od konce října  začaly mrazy, které trvaly až do prosince .

ZD v Řepči s farmami Kášovice a Oltyně obhospodařuje 828 ha půdy z toho 564 orné.Předsedou JZD je Antonín Hořejší čp.14. Družstvo má 175 členů z toho 155 pracuje. Záhumenky obdělává 87 členů. Na pracovní jednotku s premiemi připadalo 33 Kčs,-. Členové jsou pojištěni pro případ nemoci a stáří. Aby pojištění bylo právoplatné musí v rostlinné výrobě odpracovati 160 dní po 6 hodinácha v živočišné 240 dní po 6 hodinách za rok. Skot v JZD  k 31.12.1966 celekm 550 ks, z toho krávy 247, prasata 373, z toho prasnice 63, slepice 4950 ks, koňů 21. U záhumenkářů je 56 krav, 73 prasat, 1155 ks drůbeže. Včelstev je 36. Tržby JZD činily celkem 6 003 000 Kč,-, na mzdách bylo vyplaceno 2 329 676 Kč,-.

V měsíci květnu začalo se s betonováním požární nádrže v Řepči. Nádrž je na místě bývalého návesního rybníka. V měsíci září bylo provedeno vyasfaltování okresní silnice od rozcestí do Kášovic přes Řepeč až k poslednímu stavení směrem na Slavňovice. Při této příležitosti nechal Národní výbor vyasfaltovati náves od čp.13 k Hanykovům okolo školy až na Humna. Další část od státní silnice až k Capouchovům. Celkem bylo upraveno 3420 m2. Stavba stála 107 734 Kčs,-. Občané odpracovali na úpravě terénu 158 hodin. Betonový chodník ke škole vybetonovali zdarma rodiče žáků, kteří zde odpracovali 112 hodin. Kámen navezli žáci.

Prodejna Jednoty v Řepči byla rozšířena o další místnost pro skladiště. Stavební četa JZD upravila podlahy, zamřížovala dvě okna. V Oltyni byla prodejna zvenčí obílena a opraven padlý laťový plot. V kulturním domě provedl Josef Velíšek nový nátěr dveří lavic a dřevěného obložení.

JZD vystavělo v Kášovicích krematorium na uhynulé slepice, Řepči se objevily koncem roku nové mechanické dílny a garáže s prostornými halami ústředním topením, umývárnamia soc. zařízením. Bylo započato s výkopem nové studny pro zásobování JZD vodou. V objektech byla dokončena kanalizace a zapojena do obecní kanalizace. V areálu JZD byly zpevněny a vyasfaltovány všechny vozovky nákladem 201 000 Kčs,-. Stavební družstvo začalo se stavbou 4 bytových jednotek na zahradě Terezie Křížové. Stavební pozemek nechtěla majitelka prodat, proto musel být vyvlastněn. Od 1.10. 1966 byly zavedeny volné soboty.

Během roku bylo v Řepči 8 tanečních zábav, přednášky pro pracující členy JZD, 2 zdravotnické přednášky, cvičení Civilní obrany. Mezinárodní den žen byl oslaven besídkou s hudbou a pohoštěním.   

V březnu byl předseda NV Josef Velíšek v táborské nemocnici na operaci žlučníku, 8.11. byl u něho zjištěn nález rakoviny na plicích.

 Na základní devítileté škole vyučuje Karel Doubek. V učebně  je 21 dětí 1-4. postupného ročníku. Klubovna mládeže v Oltyni je ve zrušené ZDŠ. Mládež tam má zařízení na stolní tenis, starší mají vybavenu fotokomoru. Na zahradě je hřiště odbíjené.

V obci žije 442 obyvatel. Zemřeli: p. Jaroslava Hořejší Ř 32, Josefa Špalová Olt. 7, František Samec Olt.11, Rudolf Fara Olt.32  -- Narození: Josef Vrchota Ř 15, Irena Petrášková Ř 44, František Bastl K 7, Monika Samcová Olt.26, Josef Kosobud Olt.29

Byly uzavřeny 3 nové manželské sňatky: Jarmila Kozojedová Ř 21+ Jaroslav Kadlec z Dražic Anna Samcová Ř 44+ Stanislav Petrášek z Plzně, Blanka Hrádková Ř 55+Josef Kotrba z Olší