Zpravodaj

Zpravodaj č.2/09

Publikováno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !

 

V uplynulém období,  které je  již tradičně děleno na období ,,před poutí a po pouti“ proběhly letošní první volby a to do Evropského parlamentu, které se ani v naší obci, stejně jako v celé republice nesetkali s velkým zájmem voličů. V kontrastu s tím pak byla účast občanů na tradiční jarní brigádě, která se letos soustředila na dokončovací práce po úpravách parku na návsi a která mne příjemně překvapila a touto cestou bych chtěl všem účastníkům ještě jednou poděkovat za pomoc. Věřím že tato vysoká účast občanů byla i vyjádřením podpory rozhodnutí zastupitelstva tyto úpravy provést právě v této lokalitě a tomto rozsahu a že nemalé finanční prostředky, které byly na tyto práce vynaloženy přispějí k dalšímu zkvalitnění životního  prostředí v obci .     

   

                                                                                                        starosta

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 5.5. 2009

 

-  zastupitelstvo obce podpořilo žádost SDH  o příspěvek na dofinancování Grantového programu ,, Milion pro aktivní život obce „ a jednomyslně rozhodlo, že v případě přiznání grantu se obec bude účastnit spolufinancování částkou 50 000 Kč,-.  Žádost  se týká vybudování krytého koncertního podia na návsi a výpomoc při realizaci přislíbily všechny zájmové spolky v obci. – tento grant se bohužel nepodařilo získat.

 

-  zastupitelstvo  projednalo a schválilo  rozbor hospodaření obce  ke dni 30.4.2009. Za první čtyři měsíce letošního roku hospodařila obec s příjmy 1 602 243 Kč,- a vydala 1 194 192 Kč,-

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 30.6. 2009

 

 

- zastupitelstvo  projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2008. Podle něj hospodařila obec v roce 2008 s příjmy v souhrnné výši 5 298 753, 93 Kč,- a na výdajové straně rozpočtu utratila celkovou částku 4 945 941, 68 Kč,- . Rozpočtové hospodaření obce skončilo tedy přebytkem 358 812, 25 Kč,-. Finanční rezerva na účtě  před začátkem roku 2009 činila 3 532 142, 55 Kč,- . Celý Závěrečný účet obce Řepeč bude i nadále zveřejněn na webu a to do 31.7.2009.

 

-  v souvislosti se zvýšením počtu svozů komunálního odpadu v letošním roce ( celoročně se letos sváží komunální odpad ve 14-ti denních intervalech ) pověřilo zastupitelstvo obce starostu přípravou nové obecně závazné vyhlášky o poplatcích na příští rok.  

 

-  zastupitelstvo  projednalo a schválilo  rozbor hospodaření obce  ke dni 30.6.2009. Za první pololetí letošního roku hospodařila obec s příjmy 2 295 937, 41 Kč,-

a vydala 2 069 003, 40 Kč,- . V porovnání s loňským rokem jsou daňové příjmy cca o 10% nižší.

 

-  zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výsledcích kontrol Všeobecné zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Obě kontroly neshledaly žádná pochybení v povinných odvodech Obecního úřadu.

 

-  zastupitelstvo  schválilo nový povodňový plán obce

 

-  zastupitelstvo schválilo návrh na přípravu grantové žádosti do regionálního operačního programu MMR Jihozápad  - revitalizace částí měst a obcí

 

 

 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku Řepeč

 

Z celkového počtu 206 oprávněných voličů  se voleb zúčastnilo 56 občanů

                                                tj. 27,18 % oprávněných voličů

 

Výsledky jednotlivých stran podle počtu získaných hlasů.

 

1. SDŽ                                 15 hlasů               tj.26,78 % odevzdaných hlasů

2. ČSSD                              13 hlasů                tj. 23,21 % odevzdaných hlasů

3. KDU-ČSL                         8 hlasů                tj. 14, 28% odevzdaných hlasů

4. ODS                                  7 hlasů                tj. 12, 5 % odevzdaných hlasů

5. KSČM                              6 hlasů                 tj.10, 71 % odevzdaných hlasů

6. SUVERENITA                 4 hlasy                tj. 7,14 % odevzdaných hlasů

7. NEZÁVISLÍ                     2 hlasy                tj. 3.57 % odevzdaných hlasů

8. DS                                     1 hlas                  tj. 1, 78 % odevzdaných hlasů

 

.

Ø     jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

 

- místostarosta jednal   na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

- místostarosta  opakovaně jednal s projektantem o plánované rekonstrukci chodníků v obci

 

- starosta se zúčastnil schůzky na Měú v Táboře v souvislosti se zaváděním datových schránek

 

- starosta se zúčastnil Valné hromady Sdružení měst a obcí okresu Tábor

 

- starosta jednal  opakovaně na odboru investic a strukturálních fondů  Měú v Táboře v souvislosti se žádostí o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech point .

 

 

-  starosta jednal  s vedením Správy a údržby silnic o plánované rekonstrukci komunikací.

 

 

 

Ø     některá problematika podrobně

 

- zcela jistě jednou z nejsledovanějších  investičních akcí Obecního úřadu v uplynulém období byla rekonstrukce parku na návsi. Spouštěčem  celého kolotoče jednání a projektových příprav byl požadavek občanů vybudovat dětské hřiště. Od samého počátku se střetávalo několik názorových proudů a ani anketa, která měla přinést  názor veřejnosti na toto téma, nepřinesla žádné jednoznačné výsledky, naopak potvrdila roztříštěnost  názorů mezi obyvateli. Zastupitelstvo obce se tedy nakonec rozhodlo pro komplexní řešení úpravy parku tak, aby nově instalovaná zařízení co nejpřirozeněji zapadla do stávající architekury  a  jehož výsledek dnes můžete všichni posoudit sami . Rozsáhlost celé akce se promítla i do celkových nákladů které dosáhly 289 200 Kč,-. I díky  aktivnímu a obětavému přístupu realizátorů a vydatné pomoci brigádníků  se nakonec celou akci podařilo dokončit tak, aby se tradiční pouť mohla konat v důstojném prostředí. Instalované vybavení bylo vybráno tak aby, splňovalo všechny zákonné bezpečností předpisy  a bezpečnostní a provozní řád je i součástí tohoto vydání Zpravodaje a trvale bude umístěn na webu a přímo i v parku, aby tak byla zajištěna co největší informovanost veřejnosti. Do úplného dokončení zbývá instalace venkovního stolu pro stolní tenis na připravenou plochu u hostince, který jak doufáme se podaří zajistit co nejdříve, aby  v období nadcházejících letních prázdnin byl co nejdříve k dispozici.

 

 

 

 

Ø     důležité upozornění

 

Protože dosavadní nájemce prodejny, paní Mikšovská oznámila svůj záměr ukončit v příštím roce v souvislosti s dosažením důchodového věku  svoji obchodní činnost , oznamuje Obecní úřad i touto cestou nabídku na pronájem prodejny smíšeného zboží v Řepči. Přestože se jedná ještě o relativně dlouhou dobu, považujeme fungující prodejnu v obci za velmi důležitou součást občanské vybavenosti a čím dříve budeme znát nového nájemce tím spíše můžeme naplánovat a realizovat  připravované úpravy a modernizaci objektu.

 

 

 

Ø     obecní lesy

 

Po prvním pololetí letošního roku dosáhly tržby za vytěženou hmotu výše 814 000 Kč,-. Jako každoročně byla i v letošním druhém čtvrtletí soustředěna práce v lesích na pěstební činnost tj. výsadbu, ožinování, ošetřování porostů proti škůdcům a okusu zvěří . Těžební práce se převážně týkaly kůrovcového dřeva. Oproti minulým létům se zvýšilo procentu porostů poškozených okusem srnčí zvěří. Abychom se vyhnuli možným spekulacím, necháme současný stav posoudit nezávislým orgánem společně s návrhem řešení, které projedná zastupitelstvo obce na příštím zasedání.

 

 

 

 

 

Provozní řád veřejného dětského hřiště

 

 1. Veřejné dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let

 

 1. Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby starší 18-ti let, kterými jsou rodiče příp. jiné osoby, které jsou svěřené k opatrování dítěte (dále jen „odpovědná osoba“) a nesmí být ponecháno o samotě. 

 

 1. Odpovědná dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

 1. Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště, nesmějí chováním ohrožovat sebe nebo jiné osoby.

 

 1. Do prostoru dětského hřiště není dovoleno vodit zvířata nebo dopustit jejich volné pobíhání, dále je zakázáno přinášet jiné hračky, nosit jídlo a pití (zejména ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách) nebo ostatní věci, které by mohly při užívání hřiště přivodit zranění nebo poškodit či znečistit zařízení. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.

 

 1. Vstup dětí na hřiště je zakázán v případě, že je zařízení poškozené, namrzlé, mokré či vlhké, nebo hrozí vlivem vysokých letních teplot popálení při doteku. Odpovědná osoba je povinna tyto okolnosti před užitím zařízení překontrolovat.              

 

 1. Do prostoru hřiště a bezprostředního okolí je zákaz vjezdu motocyklů a cyklistů. 

 

 1. V prostoru hřiště je přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, jakož i  vstupu s otevřeným ohněm.

 

 1. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející odpovědná osoba.  

 

 1. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

 

 1. Jakékoliv poškození zařízení hřiště nebo úrazy vzniklé v jeho prostorách je nutné nahlásit okamžitě na Obecní úřad v Řepči. (tel. 381287968, 603750436, 724180155)

 

 1. Zařízení hřiště (hrací sestava - věž) je v souladu s ČSN EN 1176-1:2000, 1176-2:2000 a 1176-3:2000, k výrobku byl vydán certifikát č. B-30-00288-08 o shodě s požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn.

 

 1. Důležitá telefonní čísla : záchranná služba (155), hasiči (150), policie ČR (158)

 

 

 

Z historie…ROK 1969

 

Sníh ležel v celém kraji nepřetržitě od začátku ledna až do konce března. Teplota se pohybovaly kolem -10 st. Celsia.  Letní počasí bylo suché a velmi teplé. Žně začaly 28 června a skončily 1.září. Sklizeň obilovin pomocí strojů a hlavně kombajnů byla rychlá a snadná. Obilí se nemuselo dosoušet. Přílišné sucho se podepasalo na otavách a strnišťových jetelech. Ovoce a švestek bylo dost. Nedostatek vody se v obci ani v JZD neprojevil. V listopadu napadlo na nezamrzlou zem nečekaně asi 25 cm sněhu, který zůstal ležet až do konce března roku příštího.  Zvěř byla bez potravy, proto se pustila do okusu ovocného stromoví. Na Nivě u Oltyně zůstalo na poli asi 10 for krmné kapusty, na níž si až do konce ledna pochutnával houf zajíců a srnců.

 Na pracovní jednotku v JZD připadá 33, 20 Kčs,-. Člen má nárok na na nákup 6,5q obilí,  6q brambor 8q sena  a 10a jetele. JZD hospodařilo v roce 1969 s čistým ziskem 1 392 000 Kčs,-. Během roku bylo v místním hostinci 7 tanečních zábav. 17. února uspořádali požárníci maškarní průvod po Řepči a po Oltyni.N a pouti pořádané požárníky byla taneční zábava v  kapli dopolední bohoslužba, odpoledne houpačky kolotoč a střelnice. Počasí bylo pěkné. Dětský den oslaven na návsi, kde byl postaven máj. Kdo na něj vylezl obdržel odměnu.  Děti závodily v pytlích, trefovaly se do plechovek, přetahovaly se lanem. Starší mládež závodila na pionýrech s jízdou po prkně. JZD uspořádalo 6. září dožínkovou zábavu a během léta  dva zájezdy. Požárníci z Oltyně jeli 19.11.1969 se stříkačkou k požáru 2 stohů u Hodušína. Požár založili děti. NV  v akci Z dokončil stavbu plechové čekárny u Kášovic, byl opatřen stavební materiál pro vybudování požární zbrojnice v Řepči z opuštěné dílny JZD. Prašná silnice k Opařanům byla opravena nákladem 11 697 Kčs,-. Opařany zaplatily za správu 5 334 Kčs,-. Na provedení kanalizace po Humnech připraveny betonové roury, železné rošty a cementové cihly za 40 236 Kčs,-. Svaz mládeže v Oltyni vyměnil u kuchyně dveře, vymaloval klubovnu, opatřil nové stoly, židle a radio. JZD začalo s novostavbou drůbežárny v Kášovicích a  stavbou protipožárních zdí u skladiště píce v Řepči. 

Dnem 1.ledna 1969 nabyl účinnosti zákon o Československé federaci. Naše republika je společný stát dvou rovnoprávných národů- Čechů a Slováků. V zimním období se projevil přechodný nedostatek uhlí. Proto byl stanoven příděl 15q na jednu domácnost. Každý má možnost doplnit zásoby uhlí dřevem, které si sám v lese vyrobí. Cena metru je 23 Kčs,-.

Knihovna v Řepči má  1678 svazků, výpůjček 988, v Oltyni 260 svazků, výpůjček 176. Základní škola v Řepči má 17 žáků v 1 – 4. ročníku. Odbor školství ONV  v Táboře schválil, aby se v obci Řepeč zřídil zemědělský útulek. MNV objednal projekt na stavební úpravy, vodovod a ústřední topení. Bude zřízen z prázdného bytu ředitele školy, který bydlí v Táboře.

Těžbu v lese prováděli dělníci z Jugoslávie. Padající strom těžce zranil dělníka jménem

 Gajič Simo, který zranění podlehl. K pohřbu byl převezen do Jugoslávie.

V Oltyni bylo poraženo 18 kaštanů. Na místě kaštanů je železné zábradlí. Kmeny a kořeny byly vytrhány pomocí pásového traktoru a odtaženy k Moravce. Kmeny koupil cestář z Opařan, kořeny zůstaly u Moravky kde překážejí

Svatby : L. Nikitinskij a Věra Kovářová Ř 62,   J. Sedláček a Božena Rusková Oltyně 44,  Josef Samec Oltyně 26 a Zdeňka Váchová Sepekov, F. Benda a Zdeňka Samcová Oltyně 26. Odstěhovali se : Antonín Anděl Ř 41 do Bráníka,  Božena Velíšková Ř 46 do Dublovi u Příbrami, p. Samec z Oltyně 26 do Sepekova č.209.

Téměř v každé rodině je radio i televize. Poslech i obraz je velmi pěkný, přístroje jsou již bez velkých poruch. V obci Řepeč je koncem roku celkem 19 aut  z toho je 9 nově zakoupených, v Kášovicích jsou 3 auta z toho 1 nové, v Oltyni je celkem 6 aut. Autobusové spojení je velmi výhodné, do Bechyně jede denně 5 spojů, do Tábora 7. Cena jízdného ze Řepče do Tábora je 5 korun, dělnická týdenní jízdenka je za 9 Kčs,.-