Zpravodaj

Zpravodaj č.2/08

Publikováno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !

 

Příznivé jarní počasí umožnilo dokončit v termínu práce na  rozšíření kanalizace v obci a následně i jarní úklidové práce tak, aby byl zajištěn důstojný průběh tradiční poutě, jejíž termín byl v  letošním roce nezvykle časný. Protože nám však přálo počasí, byla návštěvnost odpoledního programu na návsi jistě potěšující pro všechny zainteresované. Stejně tak jako již tradiční odpoledne pořádané u příležitosti dne dětí. Na tomto místě bych tedy chtěl poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí , ale všem kdož trvale napomáhají k udržování pořádku a čistoty veřejných prostranství  a tím i šíření dobrého jména obce.    

   

                                                                                                        starosta

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 27.5. 2008

 

 

 

-   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 s výrokem ,,bez výhrad“.  Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 27.4.2008

 do 27.5.2008.

 

-   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce za období od 1.1. 2008 do 30.4.2008 .  Obec hospodařila  s příjmem 1 718 864, 92 Kč a vydala 1 920 123, 20 Kč.   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o žádosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o přezkum hospodaření za rok 2008.

 

-  Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo předávací protokol o akci ,,Rozšíření kanalizačního řadu   v obci Řepeč.

 

 

-  Zastupitelstvo obce projednalo a na základě předložených dokladů  a čl.7 odst.4 vyhlášky

č. 1/2007 o místních poplatcích, jednomyslně schválilo osvobození od poplatků pro

p. Martina  Berana, Antonína Herolda a slečnu Veroniku Heroldovou z důvodu odstěhování se do podnájmu mimo obec Řepeč a žádosti o přihlášení k trvalému pobytu v obci Stádlec.

 

-  Zastupitelstvo obce  jednomyslně zamítlo žádost a.s. Praga Hostivař o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.1876/1, 788/3, 897/4, 1870, 1880/1, 897/1, 897/3 v k.ú. Řepeč za účelem přístupu k rekreačnímu zařízení u řeky Lužnice s následujícím odůvodněním : přístup k rekreačnímu zařízení a.s. Praga  je podle údajů katastru nemovitostí zajištěn po komunikaci p.č.1873  – vlastník Vojenské lesy a statky . Vzhledem ke stavu této komunikace  a zajištění přístupu k výše zmíněnému rekreačnímu zařízení, pověřuje zastupitelstvo obce, starostu obce jednáním o podmínkách smlouvy o dočasném  užívání za úplatu.

 

 

 

-  Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo žádost Pozemkovému fondu ČR se žádostí o bezúplatný převod části pozemku PK pč. 1859 díl 2 o výměře 8722 m2,  podle přiloženého geometrického plánu a to částí , 150/2 o výměře 1602 m2 a 1859/9 o výměře 513 m2 ( cesta mezi p. M. Hořejším a p. Vl. Čítkem )

 

 

-  Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo návrh kupní smlouvy mezi

ZD Opařany jako prodávající a obcí Řepeč jako kupující, na jejímž základě získá obec Řepeč pozemek p.č. 1015/1 o výměře 230m2 v k.ú. Řepeč za cenu 50 Kč,- /m2 tj. za celkovou částku  11 500 Kč,- .

 

 

-   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo návrh kupní smlouvy mezi

 p. ing.Pavlem Šimákem a pí. Marií Šimákovou jako prodávající a obcí Řepeč jako kupující, na jejímž základě získá obec Řepeč pozemky p.č. 1015/2 o výměře 108 m2 a p.č.1015/3 o výměře 129 m2 v k.ú. Řepeč za cenu 50 Kč,-/m2 tj. za celkovou částku 11 850 Kč,- .

 

 

-   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo návrh kupní smlouvy mezi

 p. Pavlem Čítkem a pí. Věrou Čítkovou jako prodávající a obcí Řepeč jako kupující, na jejímž základě získá obec Řepeč pozemky p.č. 1016/1 o výměře 270 m2 a p.č. 1016/2 o výměře 270 m2 v k.ú. Řepeč za cenu 50 Kč,-/m2 tj. za celkovou částku 27 000 Kč,- .

 

-   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje znění kupní smlouvy na pozemek p.č.128/14 o výměře 979 m2 za celkovou částku 166 430 Kč,- a smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 128/14 . Částka za zřízení věcného břemene bude činit 15 Kč,- za

1 m2 manipulačního pruhu vyznačeného geometrickým plánem.

 

-  Zastupitelstvo obce projednalo záměr vybudování altánu před místním hostincem a rozhodlo, že se jím bude podrobně zabývat po vyčíslení nákladů na realizaci a předložení návrhu kokrétního řešení

 

 

 

 

Ø     jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

 

- místostarosta jednal opakovaně s geodetickou kanceláří Dvořáček

 

- starosta jednal  na odboru územního rozvoje  Měú v Táboře v souvislosti se zadáním územního plánu obce .

 

-  starosta jednal s ing. arch . Buzu jako dodavatelem územního plánu o základním zadání

 

-  místostarosta jednal na Pozemkovém úřadu v souvislosti se žádostí obce o převod státních pozemků

 

-  starosta jednal na katastrálním úřadě v souvislosti s výkupem pozemků

 

 

 

 

Ø     některá problematika podrobně

 

 

    - vzhledem k tomu, že všechny 4 stavební parcely, které vznikly na pozemku

 ,, U drůbežárny „ již mají nové majitele, rozhodlo se zastupitelstvo obce výše zmiňované pozemky malých výměr, které Obec získala díky vstřícnému přístupu majitelů, začlenit do pozemku mezi parcelou p. Vozábala a zahradou p. Vrchoty . Celková plocha která tak vznikne bude mít výměru cca 2670 m2. O způsobu rozdělení tohoto pozemku bude rozhodovat zastupitelstvo obce na svém podzimním zasedání, tak aby v budoucnu bylo možno zájemcům o výstavbu nabídnout další stavební parcely. Výstavba v této lokalitě však bude možná až po schválení územního plánu obce.

 

 

-  v minulém vydání zpravodaje  jsme Vás informovali o konání petice občanů za celkovou opravu povrchu krajské komunikace III. třídy č. 1228 procházející obcí. Jako  odpověď na tuto petiční akci zaslal Krajský úřad  zmocněnci petičního výboru p. Františku Švadlenovi  dopis, s jehož plným zněním se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu. Kromě nám již dobře známého konstatování špatného stavu komunikací  II. a III. tříd v kraji nám však dává i určitou naději na určitý posun ke komplexnějšímu řešení. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem občanům , kteří svým podpisem tuto petici podpořili. Celkem se na petičních arších shromáždilo 754 podpisů.

 

 

-   další akcí při níž jsme požádali občany o vyjádření názoru bylo veřejné hlasování o vládních finačních garancích na konání letních olympijských her v Praze. Tohoto hlasování se zůčastnilo 96 obyvatel, proti poskytnutí garancí hlasovalo 84 občanů tj. 88% odevzdaných hlasů, pro jejich poskytnutí hlasovalo 12 občanů tj. 12% odevzdaných hlasů.

 

 

 

Ø      Ze života v obci

 

-         26.4.  proběhla brigáda  mysliveckého sdružení na úklid katastru obce

 

-         3.5.    proběhla jarní předpouťová brigáda občanů na úklid veřejných prostranství

.

-         10.5.  se konala pouťová zábava – hudba Harmonie

 

-         11.5. se konala tradiční pouť – poutní mše v místní kapličce, hudba Doubravanka

 

-         30.5. sehráli ochotníci z Milevska v sále místního hostince představení

      ,, Kdo to straší v lese „

 

-     31.5. se konal tradiční dětský den

 

 

 

 

 

Ø     důležité upozornění

 

 

V posledních měsících se opět objevilo větší množství psů volně pobíhajících nejen  po obci ale i v lese.  Vyhláška kterou vydalo zastupitelstvo obce v loňském roce umožňuje sice volné pobíhání psů, ale pouze ve vymezených prostorech a za dozoru majitele

( mapka  s těmito  pozemky je trvale vyvěšena na úřední desce OÚ ). Vzhledem k tomu, že začínají letní prázdniny a tudíž se bude po obci pohybovat větší množství dětí po celý den, upozorňujeme majitele psů, aby své miláčky zabezpečili tak, aby se předešlo případným nepříjemným následkům.   

 

 

 

 

 

 

Ø     obecní lesy

 

 

Práce v lesním hospodářství, tak jako každoročně v tomto období byly ve znamení výsadby a ošetřování porostů. V měsící květnu proběhlo závěrečné šetření Krajského úřadu v souvislosti s projednáváním nového Lesního hospodářského plánu pro obecní lesy Řepeč. Zpracovatelem LHP je taxační kancelář ing. Františka Černého ze Sušice. LHP je zpracováván pravidelně a to na dobu 10 let . Předchozí LHP byl zpracováván ještě s.p. Vojenské lesy a statky Horní Planá a byl předán obci společně s lesními pozemky.

 

V měsíci květnu jsme se znovu zabývali pozemkem p.č. 501 ( ve Stříteři ), který nebyl obci dosud navrácen. Podařilo se nám na katastru nemovitostí dohledat zápisy z pozemkových knih podle nichž obec Řepeč tento lesní pozemek koupila v roce 1907. Zastupitelstvo obce  rozhodlo obrátit se tedy přímo na ministryni obrany Judr. Parkanovou s žádostí o nápravu.

 

Hospodářský výsledek za 1 pololetí letošního roku i přes nízké realizační ceny dřeva činil

+ 133 586 Kč,- , přičemž příjmy za prodej dřevní hmoty dosáhly výše 493 850 Kč,- a výdaje 360 264 Kč,-.  Větrná smršť z 25. června nezanechala v obecních lesích žádné větší škody . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie…ROK 1965

 

Mírná zima se sněhovým popraškem a slabými mrazíky přesunula se na leden a potrvala až do začátku února. Teplota se pohybovala kolem -3 st.Celsia. Předpovědi, že již žádná velká zima nebude byly mylné. To nám ukázal únor . Přesně 1.začal padat sníh a padal takřka každodenně. Nebyly vzácností sněhové vánice z nichž nejsilnější byla 27. února. Teplota začala klesat, 6.února bylo naměřeno  -20st. Celsia, s malými výkyvy se udržela až do konce února. Mrazíky se přesunuly i přes první polovinu března . Napadla taková spousta sněhu, že na komunikacích se prohrnoval ve dne i v noci. Vyhrnutého sněhu byly kolem silnic hromady do výše 2 m. Takové spousty sněhu pluhy nezvládaly, sníh odstraňovaly buldozery. Hladoví zajíci dobíhali do vesnic, zmizela u nich i příslovečná plachost. V březnu se začalo rychle oteplovat a pěkné teplé počasí trvalo do 4.dubna. V tu dobu začaly jarní práce. Pak však přišel zlom, vytrvale padal sníh s deštěm a bylo poměrně chladno. Takovéto počasí vydrželo až do 18.června. Brambory byly zasázeny  do mokré půdy až koncem června.  Teprve srpen se vydařil. I v září a říjnu bylo teplo a slunečno takže se mohla úspěšně dokončit sklizeň okopanin a pozdních plodin. První sníh napadl 11. listopadu, největší mráz byl 24. listopadu. Koncem roku bylo teplo beze sněhu, ale blátivo.  Dobré hospodaření  umožnilo zachovat družstevníkům stejné odměny jako v roce předchozím. Sběrači borůvek odvedli do Jednot v Řepči a Oltyni 2 600 kg. Za 1 kg se platilo 6 Kčs,-.

V plánu rozvoje a výstavby byla v Řepči  dokončena  hlavní kanalizační větev v celkové délce 452 bm až k družstevním objektům, kde na ni byla napojena kanalizace, kterou vybudovalo družstvo. Vedle toho byla prodloužena již dříve vystavěná kanalizace od čp. 10 až k čp.14 na konci s přepadem v délce 70 bm. Tím bylo z větší části odstraněno odtékání povrchových vod a močůvky. U čp.1 byla rozšířena křižovatka, na kterou  daroval majitel Josef Hořejší čp.1 část svojí zahrady zdarma. Na návsi podél severní části budov bylo zřízeno dalších 235 m2 chodníků nákladem 9 927 Kčs,-. V osadě Oltyni byla za přispění Státní pojišťovny v Táboře vybudována požární nádrž,  blíže družstevního kravína a skladu píce. Na opravu cest bylo dovezeno 153 m3 kamene z dolu u Pechovy Lhoty u Milevska. ONV výstavby  v Táboře povolil 2 novostavby rodinných domů, F. Kočímu v Oltyni čp.32 a L. Čítkovi z Řepče čp.19.

 8. května na slavnostní schůzi  byl obci Řepeč udělen titul ,, Obec 20 výročí osvobození Sovětskou armádou“ s prémií 20 000 Kčs,-.

19. září bylo předáno obci čestné uznání za výsledky soutěže o zvelebení obce s prémií

 10 000 Kčs,-.

JZD obdrželo putovní vlajku ONV za úspěšné splnění výkupu s prémií 5 000 Kčs,-.

 MNV hospodařil v roce 1965 s částkou 145 347 Kčs,-.

Místní jednota požární ochrany v Řepči zakoupila pro členy 5 vycházkových obleků. Vedle řady společenských zábav byly uspořádány 2 zdravotnické přednášky, oslava MDŽ  a Mezinárodního dne dětí. Provoz kina se nepodařilo obnovit pro naprostý nezájem občanů. Knihovnu  v Řepči  spravuje s. Božena Velíšková. Knihovna má zvláštní místnost a čítá 1 400 svazků.

Elektrárenský svaz provedl koncem roku přestavbu elektrické rozvodné sítě v Řepči. Dřevěné impregnované sloupy byly nahrazeny sloupy betonovými a měděné dráty nahrazeny hliníkovými. Domovní přípojky byly všechny provedeny podle nových směrnic na náklady majitelů domů , na rozcestí u silnice bylo umístěno 1 výbojkové světlo o 4 žárovkách.

Zemřeli : Jan Kříž.čp. 22, Josef Samec čp.25, Josefa Truhlářová čp.27, Anna Přibylová čp.52

Narození dětí: Vladislav Čítek čp.19, Hanka Vrchotová čp.15, Jaroslav Přibyl čp.39, Dagmar Hořejší čp. 32,   Jiřina Vrchotová čp.65,   Hana Hořejší čp. 43,   Miloslav Štecher čp.72,

 Jana Kosobudová Kášovice čp.14,   Jitka Svitáková Oltyně čp.3,   Pavel Novotný Oltyně čp.7.

Bylo uzavřeno 5 nových manželských sňatků, Národní škola ZDŠ pro 1-4 ročník v Řepči  měla 20 žáků, ředitelem byl Karel Doubek.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
microsoft-word-zpr.0208.pdf 135.8 Kb