Zpravodaj

Zpravodaj č.1/08

Publikováno nové číslo zpravodaje č. 1/08

    Vážení spoluobčané !

 

Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních svátků, uspíšily jarní práce, takže jak v přírodě, tak v rodinách panoval místo každoročního zimního klidu čilý ruch. Letošní rok je i rokem několika kulatých výročí. Před 725 lety jsou doloženy první písemné zmínky o existenci obce, před 110 lety byl založen sbor dobrovolných hasičů v obci a před 20 lety sehráli místní fotbalisté historicky první mistrovské utkání v krajské soutěži. Doufám  tedy, že i letošní rok přispěje do historie a života obce událostmi,  které budeme  moci s odstupem času hodnotit jako přínos nejen pro obec, ale hlavně pro její obyvatele.

   

                                                                                                        starosta

 

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 19.2. 2008

 

 

- zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2007 Obec hospodařila s příjmy 3 957 225, 66 Kč,- a vydala 2 883 987, 51 Kč,-. Stav běžného účtuk tomuto datu činil 3 179 619,80 Kč,-.

 

- zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2008. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši 4 758 000 Kč,- jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jedná se o nejvyšší rozpočet v novodobé historii obce.

 Z toho některé vybrané příjmy: daňové příjmy – 2 486 000 Kč,-   /  lesní hospodářství – 1 128 000 Kč,- / pronájem nemovitostí – 156 000 Kč,-   /  stočné – 75 000 Kč,-   /  úroky a dividendy - 45 000 Kč,-  / prodej pozemků – 205 000 Kč,- / investiční dotace -600 000 Kč,- atd.

 

Některé vybrané výdaje:  lesní hospodářství - 915 000 Kč,- /  silnice – 136 000 Kč,- / příspěvek na školní docházku  - 160 000 Kč,- /   kulturní dům – 100 000 Kč,-  /  tělovýchovná činnost – 70 000 Kč, / příspěvky zájmovým spolkům – 40 000 Kč,-                                           / požární ochrana – 287 000 Kč,-  /  komunální služby - 203 000 Kč,-  / likvidace odpadů – 175 000 Kč,-  / péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 78 000 Kč,- / kanalizace – 1 515 000 Kč,- / činnost místní správy – 304 000 Kč,- /  bytové hospodářství – 295  000 Kč,-  atd.

 

 - zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr vybudovat nové chodníky kolem komunikace p.č.1886 ( státní silnice ) v úseku od domu čp.14  k pomníku padlých a o rekonstrukci chodníku na humnech. Prvním krokem bude jednání se správci sítí ( tj. E.ON a O2 ) o možnosti uložit stávající vzdušné vedení do země, dalším krokem pak zpracování projektové dokumentace, předběžné vyčíslení  investičních nákladů a vyhledání vhodného dotačního titulu.

 

-  zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s opravou zásahového vozidla Tatra místního SDH. Cena za opravu dosáhne výše 50 000 Kč,-

 

-  zastupitelstvo obce se seznámilo se stavem geodetických prací na pozemcích v obci ( mezi zahradou p. Vrchoty  a novostavbou p. Vozábala) a pověřilo starostu obce oslovením majitelů přilehlých pozemků o malé výměře, aby zvážili možnost odprodeje těchto parcel obci a jejich následnému začlenění mezi pozemky určené k zastavění.

 

 

 

Ø     některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 18.3. 2008

 

-  zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo  prodej pozemku p.č. 128/14 ( pozemek pod manželi Stejskalovými)  panu Romanu Druneckému a slečně  Naděždě Kyptové za celkovou částku 204 760 Kč,-.

 

-  zastupitelstvo schválilo jako dodavatele investiční akce ,, Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice“ firmu J. Šindelář, na základě nejnižší předložené nabídky. Cena za dílo dosáhne částky 177 568 Kč,-. Další nabídky předložila firma p. Ťoupala ve výši 198 928 Kč,- a firma J. Slunečko ve výši 213 843 Kč,-

 

-  zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky z roku 1992, kterou se upravovala výše koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí

 

-  zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajištění povinné školní docházky mezi Městem Tábor a obcí Řepeč.

 

-  zastupitelstvo obce schválilo ceny, za něž budou majitelům pozemků odprodány elektroměrové rozvaděče. Rozvaděč u silnice Na humnech bude prodán za částku 6 561 Kč,- za jednu ideální polovinu, rozvaděč u státní silnice bude prodán za částku 5 903 Kč,- za jednu ideální polovinu. Rozdíl v ceně je dán druhem cihel použitých při výstavbě.

 

 

 

 

Ø     jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

 

- místostarosta jednal opakovaně s geodetickou kanceláří Dvořáček

 

- starosta jednal  opakovaně na Odboru životního prostředí Měú v Táboře v souvislosti s vydáním stavebního povolení na vybudování kanalizačního řadu v obci .

 

-  starosta jednal s ing. arch . Buzu jako dodavatelem územního plánu o základním zadání

 

-  starosta jednal s odborem dozoru Ministerstva vnitra v souvislosti se změnami daňových zákonů v oblasti daně z  nemovitostí.

 

 

 

 

 

Ø     některá problematika podrobně

 

Jak bylo již výše zmíněno, je letošní  obecní rozpočet rekordním i díky získané dotaci na dobudování kanalizační sítě v obci. V měsíci březnu zahájila firma Strabag, jako dodavatel celé investiční akce, práce na jejím vybudování. Protože se jedná o akci,  která  svým rozsahem  ovlivní život nás všech, zejména však obyvatel v přímém sousedství se stavbou, snažili jsme se s dodavatelem dojednat takový postup prací, aby tato omezení byla v co nejmenší možné míře .Zejména pak v  okolí prodejny, které je jedním z nejfrekventovanějších míst v obci. Věřím však, že všichni chápeme, že se jedná o investici do budoucnosti, která jednak umožní další případný rozvoj obce a po svém  dokončení položí základ k vylepšení infrastruktury a  veřejných prostranství v obci.

 

 V této souvislosti  nabízí obecní úřad  k odprodeji použité chodníkové dlaždice o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

 

 

 V loňském roce jsme požádali Krajský úřad jako majitele komunikace procházející obcí o komplexnější opravu povrchu komunikace. Celé znění odpovědi bylo zveřejněno na úřední desce OÚ a bylo v něm konstatováno, že Krajský úřad jako majitel stav výše zmíněné komunikace zná, ale vzhledem k velkému počtu takovýchto komunikací a nedostatku finančních prostředků na jejich opravy nám nemůže sdělit bližší termín rekonstrukce. S tímto vysvětlením musíme jistě souhlasit , ale nemůžeme se s ním smířit, protože se blíží rok 2013 ve kterém skončí čerpání dotací s fondů EU, čímž se sníží i objem prostředků vynakládaných na opravy komunikací. Dalším faktorem ovlivňujícím výši veřejných rozpočtů je v letošním roce nastartovaná reforma veřejných financí jejímž důsledkem bude opět pokles  finančních prostředků ve veřejných rozpočtech – neboli opět méně peněz na opravy, na čemž se vzácně shodují představitelé všech parlamentních stran. Nikdo však přesně neví jak velké tyto dopady ve skutečnosti budou. I proto se zastupitelstva všech obcí, jejichž občanů se špatný stav této komunikace bytostně dotýká,  dohodla společně se ZD Opařany na uspořádání veřejné petice vyzývající Krajský úřad k urychlenému zjednání nápravy. V měsíci dubnu Vám tedy bude předložena petice, aby tak každý občan mohl osobně vyjádřit svůj názor. Petiční archy k podpisu budou k dispozici na Obecním úřadě v úředních hodinách tj. každé úterý od 17 – 19 hod, v prodejně u p. Mikšovské. Petiční archy ze všech obcí pak budou petičním výborem shromážděny a předány na Krajský úřad.     

 

 

 

 

Ø     Veřejné hlasování

 

Přílohou tohoto vydání zpravodaje je výzva k veřejnému hlasování o finančních garancích státu na konání letních olympijských her v Praze. Touto cestou se snažíme získat názor co nejširší veřejnosti. Výsledky hlasování pak předáme představitelům Sdružení místních samospráv, což je organizace hájící zájmy  malých měst a obcí při jednáních s centrálními orgány. Protože hlasovací lístek je součástí průvodního dopisu, doufáme že se do každé rodiny dostane odpovídající počet hlasovacích lístků. Pokud by se tak nestalo, bude dostatečný počet hlasovacích lístků k dispozici na Obecním úřadě. Hlasovací místa a postup při hlasování je podrobně vysvětlen v průvodním dopise.

 

Ø      Ze života v obci

 

9. února se konal tradiční hasičský bál – hudba Budvar kvintet

 

15. února se konal tradiční holubářský bál – hudba Doubravanka

 

7. března  sehráli ochotníci z Božejovic v místním pohostinství veselohru ,,Falešná kočička“.

 

8. března se konal tradiční sportovní ples- hudba Elizabeth

 

14. března se konal tradiční babský bál – hudba Vouz – band.

 

 

 

Ø     důležité upozornění

 

V letošním roce se naposledy uplatňuje sazba daně z nemovitostí podle staré právní úpravy. Pro fyzické osoby jako poplatníky daně z nemovitostí u nichž nedošlo v průběhu roku ke změně ( prodej nebo koupě nemovitosti ), to nepřináší žádné nové povinnosti. Pokud chtějí uhradit daň z nemovitostí v hotovosti je tak možno učinit na pokladně finančního úřadu v Táboře a to každé pondělí a středu. Těm kteří nebudou mít možnost využít platby v hotovosti, bude doručena složenka s příslušnou částkou na adresu trvalého bydliště.

Protože se zastupitelstvo obce  v souvislosti s účinností nového zákona o daních a s ohledem na co nejmenší administrativní zátěž občanů, rozhodlo nevydávat novou vyhlášku, která by zvyšovala koeficienty kterými se násobí sazba daně z nemovitosti, nenastane u poplatníků u kterých během roku 2008 nedojde ke změně ( koupě, prodej, nebo dědictví nemovitosti, atd. ) žádná nová povinnost ani v roce 2009. Podle sdělení ministerstva financí by příslušné finanční úřady měly automaticky přepočítat novou výši daně z nemovitostí bez toho, aby musel poplatník podávat nové daňové přiznání. Tato varianta však bude platit pouze tam, kde obce nebudou vydávat  vyhlášky upravující výše koeficientů daných zákonem.

 

 

Ø     obecní lesy

 

Stejně jako v loňském roce zasáhla i letos celou republiku a nejen ji větrná smršť, která způsobila nemalé škody v lesních porostech. V obecních lesích jsou škody vyčísleny na objem cca 250 m3 dřevní hmoty, největší poškození bylo na porostu v Stříteři, kde padlo cca 100 m3 dřeva . Nepříjemným důsledkem těchto kalamit je vždy přetlak dřeva na trhu a tím následně pokles realizačních prodejních cen. Proto se obec rozhodla omezit těžbu v obecních lesích pouze  na likvidaci následků škod po větrné smršti a na nutné pěstební zásahy. Plánovaná mýtní těžba nebude prováděna až do doby, než budou vyhodnoceny dopady kalamity na výkupní ceny dřeva .

 

Ø     termíny svozu komunálního odpadu – léto 2008

 

29.4 .  /  13.5.  /  10.6.  /  8.7.  /  5.8.  /  2.9.  /  30.9.

 

Z historie…ROK 1964

 

Sněhovým popraškem a snesitelnými mrazy začal měsíc leden, mírná zima trvala celý měsíc. V únoru bylo tepleji mírné kolísání teploty trvalo celé zimní období. Sněhu bylo málo, mrazy se pohybovaly do -10 st. Koncem března se oteplilo a pěkná pohoda se udržela i v ostatních jarních měsících. Takové počasí nebylo již po mnoho let. Příznivé léto ovlivnilo také výši úrody, která byla jednou z nejlepších v posledních letech a to ve všech produktech. V polovině července se vystupňovaly teploty až na 34 st. ve stínu. V měsíci srpnu byly časté bouřky.

18 srpna spadlo nesmírné množství vody,  naštěstí nezpůsobila žádné větší škody. I podzim byl mírný , dobře se sklidilo a také byly včas zasety podzimní obiloviny, Zima se projevila až v polovině prosince, byla velmi mírná a pouze v jednom dni dosáhla teplota -10 st.

Sklizeň byla velmi dobrá, výnosy byly nadprůměrné. Z 1ha se sklidilo průměrně 30q pšenice, 25q ječmene, 21q ovsa, 318q cukrovky, 186q brambor. Tržby JZD stouply na 5 059 502 Kčs,- odměny členům dosáhly výše 2 097 934 Kčs,-. Za úspěchy ve výrobě a plnění státního nákupu obdrželo JZD za 1.čtvrtletí 1964 prapor OV KSČ na slavnostní schůzi konané 21.května. Dne 19. září 1964 opět na slavnostní schůzi byla JZD předána putovní vlajka ONV v Táboře za úspěšné plnění úkolů ve výrobě za 2. čtvrtletí 1964.

Dne 13. června byly provedeny volby do všech stupňů národních výborů, do Národního shromáždění a soudců okresního soudu. Do volebních seznamů bylo zapsáno 325 voličů, z toho 156 mužů a 169 žen. Nevolili a účast na volbách odmítli Marie a Karel Novák z Oltyně čp.20, Marie Nováčková a Josef Hořejší z Řepče čp.18. Na ustavující schůzi NV dne

 6. července byl opět zvolen předsedou MNV v Řepči Josef Velíšek, tajemníkem Karel Vokroj, členy rady Václav Kozojed, Jan Přibyl, Jan Velíšek, František Hrádek, Miloslava Kočová.

V akci Z bylo započato a pracováno na kanalizaci obce Řepeč pod hrází rybníka, k cestě u čp.18 a 19 pod silnici k čp.35. První etapa skončila na spodní části zahrady Josefa Hořejšího čp.65. Rýhy pro betonové roury o průměru 50 a 60 cm vyhloubil bagr, při pokládání pomohl nakladač JZD. Práce byla krajně obtížná, stěny vyhloubených rýh se rychle sesouvaly. Bylo položeno celkem 412 m rour a vyzděno 11 šachtíků. Při úpravě chodníků bylo položeno

180 m2 betonových desek. Chodník je hotov od čp.1 až k čp.14. Spojovací obecní silnice z Řepče do Oltyně kolem rybníka Jablanného byla opravena tak, že povrch byl povezen silnou vrstvou štěrkopísku.

Při sloučení okresů byla k Táborskému okresu připojena jižní část okresu Milevsko, tj. Bechyně s přilehlými obcemi. Byla uvedena do provozu nová autobusová linka Tábor Bechyně přes Řepeč a Stádlec se 4 spoji do Tábora a 3 spoji z Tábora ve všední dny a jedním spojem oběma směry v neděli a ve svátek. Autobusová linka Tábor-Řepeč-Opařany-Jistebnice zůstala v provozu i nadále. Toto množství spojů si vynutilo novostavbu autobusové čekárny. Pozemek na čekárnu věnoval zdarma František Anděl čp.17 z jeho zahrádky. MNV prodal Jednotě v Táboře dům čp.33 v Oltyni. V domě je prodejna Jednoty. Počítá se se zřízením pohostinství. V bývalé škole v Oltyni byly postoupeny místnosti na uložení archiválí, okresnímu archivu v Táboře. Bývalá kuchyně a 1 pokoj zůstal pro potřeby a kulturní účely MNV a úřadovně jednatelství státní spořitelny v Táboře.

27.července se v Třešňovce u Oltyně převrhl traktor s vlekem řízený Jaroslavem Přibylem. Stanislav Dvořák, který seděl  na voze utrpěl těžké poranění nohy, ze kterého se léčil 8 měsíců

Majitelé domků i letošního roku zlepšovali svoje obydlí. Na tyto práce bylo vydáno 11 stavebních povolení. Počet obyvatel celkem 446 z toho Řepeč 276, Kášovice 43, Oltyně 127, dětí do 15let 90. V roce 1964 se narodili: Hana Mošovská čp.20, Josef Hron čp.29, Ivona Selnarová Kášovice čp.1, Irena Kosobudová Kášovice čp.11.   Zemřeli: Fr. Kozojed čp.21, Josefa Samcová čp.25, Fr. Choutka čp.30, Marie Vrchotová čp.36, Antonie Kovářová čp.62, Josef Brodina.        Byly uzavřeny 4 nové manželské sňatky.    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
microsoft-word-zpr.0108.pdf 141.3 Kb