Zpravodaj

Zpravodaj č. 04/07

Publikováno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !
 
Letošní rok se obešel bez velkých výkyvů,  jak ze strany přírody,  tak života v obci, kde si troufnu tvrdit, že  jsme  dosáhli  téměř  všeho co jsme  si  na  jeho  počátku předsevzali.      A protože se nám podařilo získat i nemalé prostředky z krajských grantových dotačních titulů, můžeme i v příštím roce pokračovat ve  zlepšování životních podmínek našich spoluobčanů. Když k tomu přičteme i snahu té nejmladší generace, která ji prezentovala svým vystoupením na tradičním předvánočním setkání, máme o důvod více hledět do Nového roku s nadějí, že Nám vyrůstá další generace, která  zde chce a  měla by najít příjemné místo k životu. Touto cestou chci zároveň poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým aktivním přístupem během celého uplynulého roku napomáhali k bezproblémovému fungování života v obci. Všem  tedy v Novém roce přeji nejen  zdraví,  štěstí a úspěchy, ale hlavně hodně životního optimismu  a těším se na další spolupráci.
   
                                                                                                        starosta
 
 
 
 
Ø     některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 23.10. 2007
 
 
-zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo novou vyhlášku č. 1/2007 o výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. O způsobu výpočtu výše poplatku jsme podrobně informovali v minulém zpravodaji
 
- zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zimní údrbě komunikací se ZD Opařany.Cena za prohrnování za období do 31.12.2007 činí 1 000 Kč,- + DPH a cena za období od 1.1.2008 do 31.3.2008 činí 1 000 Kč,- + DPH. Posypový materiál a posyp hradí obec hodinově podle skutečně provedené práce.
 
- zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele územního plánu pro katastrální území a obec Řepeč nabídku ing. arch . Dagmar Buzu. Cena za dílo dosáhne částky 224 579 Kč,-. Nabídku ing. arch. Hubičky, který nabídl za dílo nižší částku, zastupitelstvo odmítlo z důvodu chybějícího sankčního ujednání v návrhu smlouvy v případě nesplnění závazků za strany zhotovitele.
 
- zastupitelstvo obce na návrh výběrové komise jednomyslně rozhodlo o dodavateli pro vybudování investiční akce ,, rozšíření kanalizačního řadu v obci Řepeč „ Dodavatelem stavby se stane firma Strabag Bohemia na základě nejnižší nabídky. Další nabídky předložily VaK Jižní Čechy a ZD Opařany. Firma Pezestav nabídku nepředložila. Na tuto investiční akci získala obec dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje ve výši 600 000 Kč,-. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním se zhotovitelem o podmínkách smlouvy o dílo.
 
 
- zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi ve složení : předseda p. Aleš Rachfalski, členové p. Vladimíra Přibylová a p. Čítek Vladislav. Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci majetku obce.
 
- zastupitelstvo schválilo návrh vyhlášky č. 2/2007 o volném pobíhání psů na území obce Řepeč. Mapka s vymezenými prostory určenými k volnému pobíhání psů je trvale vyvěšena na úřední desce OÚ.
 
 
- zastupitelstvo  schválilo návrh vyhlášky č. 3/2007 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Řepeč. Tato vyhláška řeší i likvidaci prořezávek větví z ovocných stromů.
 
- zastupitelstvo projednalo a schválilo znění dopisu manželům Hořejším Řepeč čp. 32 a manželům Přibylovým Řepeč čp.88 ve kterém je jim nabízen odkup části pozemků o jejichž hranici je veden spor a která zasahuje až do místní komunikace zajišťující příjezd k dalším nemovitostem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Ø     některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 18.12. 2007
 
 
-   zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou Strabag Bohemia na vybudování investiční akce ,,Rozšíření kanalizačního řadu v obci Řepeč“ . Cena za dílo dle smlouvy dosáhne výše 1 145 230 Kč, za stoku ,,A“ a  154 188 Kč,- za stoku ,,B“včetně DPH.
 
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou Windoor CZ s.r.o.  týkající se výměny oken v budově Obecního úřadu. Cena za dílo dosáhne výše 191 621.50 Kč,-. V souvislosti s touto akcí budou uzavřeny s dotčenými nájemníky nové nájemní smlouvy, ve kterých již bude zohledněna cena rekonstrukce promítnutá do ceny nájmu za 1 m2 podlahové plochy bytu, vypočítaná podle platných právních předpisů .
 
-   zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium platné od 1.1.2008 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce. V tomto období se hradí pouze nezbytné výdaje spojené s provozem Obecního úřadu a závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
 
-   zastupitelstvo obce projednalo a poměrem hlasů 4:2 odsouhlasilo prominutí dluhu  p. Hadáčkovi. Po zvážení všech okolností a dostupných informací a s ohledem na vážný zdravotní stav a tíživou sociální situaci dlužníka, považuje zastupitelstvo obce  pohledávku vzniklou v roce 2006 za nedobytnou. Všechny ostatní pohledávky obce byly dlužníky uhrazeny.
 
- zastupitelstvo obce projednalo rozbor hospodaření obce ke dni 30.11.2007 . Obec hospodařila na straně příjmů s částkou 3 662 516 Kč,- a vydala 2 655 639 Kč,- Na běžném účtu byl k výše uvedenému datu zůstatek 3 113 258, 53 Kč,-
 
- zastupitelstvo obce odsouhlasilo žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 1860 o výměře 1397 m2 do majetku obce. Jedná se o cestu zajišťující příjezd k nemovitostem čp. 85,79, 53 a 62.
 
- zastupitelstvo obce zamítlo nabídku firmy Rumpold na likvidaci komunálního odpadu
 
 
 
Ø     jednání starosty místostarosty a členů zastupitelstva
 
 
- místostarosta jednal s  projekční kanceláří A-Z EKO ohledně dokončení projektové dokumentace na kanalizaci
 
- starosta jednal  na Krajském úřadu v Českých Budějovicích v souvislosti se závěrečným vyúčtováním grantu na opravu autobusové zastávky v obci.
 
- starosta jednal s firmami spolupracujícími s obcí o podmínkách připravovaných smluv o dílo, týkajících se kanalizace a výměny oken v budově OÚ.
 
- starosta jednal s vybraným zhotovitelem územního plánu o podmínkách smlouvy o dílo
 
- starosta jednal s odborem dozoru Ministerstva vnitra v souvislosti s Registrem oznámení podle zákona č. 159/2006 o Střetu zájmů.
 
 
Ø     některá problematika podrobně
 
 
- od 1.listopadu byla spuštěna nová podoba www stránek obce, která je podporována takzvaným redakčním systémem, což umožňuje pružněji reagovat na veškeré změny a usnadňuje práci se stránkami. Každá nezisková organizace působící v obci má na těchto stránkách k dispozici vlastní záložku, kde se mohou sami členové těchto spolků účastnit na vytváření podoby příslušného oddílu. Tento prostor na webu mají všechny spolky od obce zdarma a je pouze na nich, aby ho co nejlépe využily k prezentaci výsledků svojí práce. Postupně probíhá předávání přístupových hesel jednotlivým redaktorům.
V souvislosti s těmito novými možnostmi využívání internetu a vzhledem k tomu že se během letošního roku počet jeho uživatelů v obci rozšířil, rozhodli jsme se nabídnout těm, kteří již mají možnost toto medium využívat, novou službu, abychom tak usnadnili cestu občanů na úřad. Od 1. ledna 2008 může každý občan využít přímé e-mailové adresy ( kromě oficiální e-podatelny na www stránkách )starosta@repec.cz k podávání připomínek k práci obecního zastupitelstva, nebo dotazů.  Tímto krokem chceme usnadnit komunikaci s úřadem, protože si uvědomujeme že jeden úřední den v týdnu není pro zaměstnaného člověka vždy dostačující.
 
Ø     Podrobněji k novým obecně závazným vyhláškám
 
- v souvislosti se změnami některých právních předpisů a na základě nálezů ústavního soudu se od Nového roku mění i Obecně závazné vyhlášky vydávané Obcí Řepeč. Mimo již dříve zmiňovanou vyhlášku o výši poplatků za likvidaci komunálního odpadu se jedná o vyhlášku č.2/2007 o volném pobíhání psů na území obce Řepeč, která nahrazuje vyhlášku o čistotě a pořádku z roku 2003. Tato vyhláška je k majitelům psů vstřícnější, protože vyhrazuje prostory kde může pes volně pobíhat. Podmínkou volného pobíhání ve vyhrazených prostorech ovšem je přítomnost majitele a ovladatelnost psa viz čl.4 odst. 2 vyhlášky.
 
Další změnou je vyhláška č. 3/2007 která upravuje nakládání s komunálním odpadem na území obce Řepeč a nahrazuje vyhlášku o likvidaci komunálního odpadu z roku 2001. V souvislosti s touto vyhláškou bych chtěl zároveň i zodpovědět připomínku paní Truxové, ohledně množství větví v prostoru u Lípy a způsobu jejich likvidace. Větve z prořezávek stromů spadají do kategorie biologických odpadů, jejichž likvidaci mimo jiné zajišťuje sběrný dvůr v Opařanech a kde je připravována i koupě drtičky na tuto dřevní hmotu. Dřevo ze zimních prořezávek ovocných stromů je tedy možno odvézt do Sběrného dvora. Na druhou stranu pálení větví z prořezávek má v obci dlouholetou tradici a v souvislosti s filipojakubskou nocí a lampionovým průvodem dětí je i určitou kulturní akcí pro všechny občany. V posledních letech je navíc zajišťována bezpečnost ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Vzhledem k tomu že množství dřeva přirostlého každoročně na našich zahradách je odvislé pouze od přírodních podmínek které v daném roce panují, nechám tedy na rozhodnutí našich spoluobčanů jak se zimní prořezávkou větví naloží.    
 
 
Ø      Ze života v obci
 
-         8.prosince v odpoledních  proběhla za podpory Svazu žen v sále místního pohostinství tradiční mikulášská besídka, večer pak jako každým rokem předvánoční setkání s občany.
 
-         25. prosince se konal tradiční Myslivecký bál, hudba Budvarka 
 
 
Ø     důležité upozornění
 
V měsíci lednu 2008 bude Obecní úřad objednávat kominickou firmu na kontrolu a vyčištění komínů v obecních objektech. V této souvislosti si dovolujeme nabídnout našim občanům zprostředkování této služby i pro ně. Kdo z občanů tedy bude mít zájem o tuto službu, může se do 15. ledna 2008 přihlásit na OÚ . Obecní úřad zajistí kominickou firmu a informování zájemců o termínu provedení prací. Úhradu práce hradí každý majitel nemovitosti samostatně podle rozsahu provedených prací. Objednávku je možno zaslat i e- mailem na adresu starosta@repec.cz, nebo obec@repec.cz.
 
 
Ø     obecní lesy
 
Celková hospodářská bilance letošního roku skončila se ziskem 391 407 Kč,- ,přičemž příjmy za vytěženou dřevní hmotu dosáhly výše 1 223 086 Kč,- a výdaje spojené s těžbou a údržbou porostů a cest dosáhly výše 831 678 Kč,- Na této úspěšné bilanci má největší podíl včasný prodej zimní těžby v měsíci lednu letošního roku, kdy ceny dřeva byly na nejvyšší úrovni za několik posledních let. Bohužel následná vichřice a s ní související přebytek dřevní hmoty na trhu srazila ceny téměř na polovinu a tento stav trvá dodnes, protože v některých lokalitách stále ještě nejsou polomy zlikvidovány. Co se týká palivového dřeva byli uspokojeni všichni občané kteří projevili zájem o samovýrobu i ti kteří si nechali palivové dřevo vyrobit od Obecního úřadu. Cena za 1 m3 pro samovýrobce zůstane i pro příští rok  50 Kč,- cena vyrobeného palivového dřeva bude 500 Kč,- za 1 m3 hmoty. V letošním roce prováděli samovýrobu palivového dřeva: p. Kotrba, p. Čítek Pavel, p. Noska, p.Přibyl Jan, p.Štecher J., p.Vozábal, p. Mikšovský, p.Brodina, p.Kahoun, p.Rachfalski. 
 
Z historie…ROK 1963
 
Tuhá zima se přesunula z minulého roku, nepolevila a trvala až do března. Sníh občas připadával. Bylo ho někde do půl metru. Za celé zimní období nevystoupil teploměr nad nulu. V březnu začalo se pomalu oteplovat, sníh tál velmi pomalu, povodně nenastaly, všechnu vodu z tajícího sněhu vsákla do sebe zem. Hluboko promrzlou zemi při rozmrazování narušila spodní voda na silnici v žárech u Oltyně a v Řepči pod Kášovicemi, ze Souček až na náves a V trávnících. V zimě zvěř hynula hladem. Zajíci se stáhli až do vesnice a nadělali velkých škod i na vzrostlých stromech. Běhali i ve dne po zahradách. Byli tak zesláblí a krotcí, že před lidmi neutíkali.Po tuhé zimě nastalo krásné a teplé jaro a léto. Všechny jarní práce byly provedeny bez obtíží. I sklizeň sena byla příznivá. Žně proběhly za teplého a slunného počasí, úroda byla velmi dobrá. Suché počasí uškodilo úrodě brambor. Vydatně zapršelo až na konci měsíce srpna. To už bylo na brambory pozdě, bylo jich mnoho, ale byly drobné. Otava byla sklizena přede žněmi. Borůvek i bobulového ovoce v zahradách bylo dost. Nezvyklé množství hub začalo růst až po deštích v srpnu a v září. V příznivém a teplém podzimu byly zasety včas všechny ozimy. Začátkem prosince nastaly nepřetržité mrazy, které trvaly až do konce roku při nejvyšší teplotě -18°C. Sněhu byl stále jen poprašek.
Výměra obhospodařované půdy v JZD se téměř nezměnila. Zemědělské půdy bylo 679,41 ha, z toho orné půdy 564,38 ha. V JZD bylo sdruženo 85 zemědělských závodů s výměrou záhumenků 43,52 ha zemědělské půdy. JZD mělo 170 členů, stálých pracovníků bylo 158. Za úspěšné plnění plánu státního nákupu a jeho překročení obdrželo JZD putovní rudou standartu ONV v Táboře za první pololetí, v II. pololetí obdrželo další 2 čestná uznání za neobyčejně dobrý výnos cukrovky a překročení plánu nákupu. Zbytek TBC krav v počtu 29 kusů byl umístěn ve statku na farmě v Oltyni s tím, aby v nejkratší době byla tuberkuloza skotu zlikvidována. Výkonná norma ve výši 25Kčs,- byla podle plánu dodržena. Po několika méně úrodných letech nastal v letošním roce obrat. Příznivé počasí pomohlo k velmi dobré úrodě ve všech produktech. To se projevilo ve zvýšené tržbě JZD a i v příjmech družstevníků.
Rozpočet obce Řepeč byl ONV v Táboře upraven na 96 700 Kčs,-. Skutečné příjmy činily 102 381 Kčs,- vydání 90 630 Kčs,-. Byly zakoupeny dlaždice na chodník, provedena úprava komunikací a práce v kulturním domě. Bylo vydáno 9 stavebních povolení, z toho bylo 7 na adaptaci a 2 na stavbu nových rodinných domků. V Oltyni postavil p. Malý Václav čp.3 nový domek na původním místě po zbourání starého domku. V Řepči p. Jaroslav Soldát z čp. 63 začal se stavbou rodinného domku Na humnech na parcele pozemku p.Stanislava Kosobuda. Pozemek byl vyvlastněn. V družstevní výstavbě byla dokončena hala v Kášovicích, čerpací stanice nafty, kolna na stroje na nádvoří u kravína a železná kolna na píci v Řepči. Krajské vodohospodářské rozvojové a investiční středisko v Českých Budějovicích vypracovalo zdarma nový projekt kanalizace obce Řepeč. Stavba byla schválena ONV v Táboře a do rozpočtu na rok 1964 přidělena částka 30 000 Kčs,-. Za přispění JZD byla přistavěna klubovní místnost na jižní straně sálu kulturního domu.
Dne 7. srpna v 15:30 hod. došlo na silnici u Oltyně k dopravní nehodě, při které byly usmrceny 3 osoby a 11letý chlapec byl těžce zraněn. 29. dubna po 1 hodině v noci p. Ladislav Hořejší z Řepče čp. 13 při návratu ze Zběšiček zachytil řidítkem nové motorky o strom a těžce se poranil a bez pomoci zemřel.  V celém okolí kolovaly různé pověsti o této záhadné smrti.
Zemřeli:  Josef Kotalík Oltyně 19, Anna Kosobudová Oltyně 5, Barbora Švejkarová Oltyně 9,
               Jan Švejkar Oltyně 9, Anna Špalová Oltyně 9, Anastazie Samcová Oltyně 13.
Narodili se:  Jitka Brodinová Řepeč 4, Pavel Přibyl Řepeč 16, Miroslav Hořejší Řepeč 43,
                    Jan Rejthar Řepeč 44, Jiří Hořejší Řepeč 53, Eva Bastlová Kášovice 7,
                    Marcela  Štychová Oltyně 1, Eva Novotná Oltyně 7, Renata Špalová Oltyně 7.
Bylo uzavřeno 5 nových manželských sňatků.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
microsoft-word-zpr.0407.pdf 145.3 Kb