Zpravodaj

Zpravodaj 04/2008

Publikováno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !

 

Končí další rok a to je vždy období bilancování roku uplynulého a vznik nových předsevzetí do toho následujícího. I v letošním roce se nám podařilo získat nemalé prostředky z grantových programů, díky nimž jsme mohli uskutečnit všechny akce které jsme si naplánovali, aniž bychom byli nuceni jejich financování řešit na etapy, nebo snižovat finanční rezervy obce. Do roku Nového chceme vstoupit ve stejném duchu a snažit se co nejvíce využít možností, které nám grantová politika kraje a státu nabízí. Zároveň se Však budeme snažit, aby veškeré  akce co nejméně zatěžovaly běžný život našich spoluobčanů. Na začátku roku jsem zmiňoval některá výročí, jež  v letošním roce souvisely s historií života v obci. Jedno velké výročí letos oslavil i samostatný československý stát. Zárověň však v letošním roce po 90-ti letech skončila bez většího zájmu médií a veřejnosti platnost poslední haléřové mince a to padesátníků. Proto při příležitosti rozloučení s rokem 2008  si dovoluji předložit Vám stručnou historii tohoto platidla, které se po 90-ti letech svojí existence stalo minulostí.

 

Autorem posledního platného padesátihaléře byl výtvarník Vladimír Oppl. Byl vyroben ze slitiny hořčíku a hliníku,  jeden padesátihaléř váží 0,9 gramu.

ČNB  ho do oběhu dala celkem 410 milionů kusů,   celková hmotnost všech mincí v oběhu je 369 tun, což  představuje 20 plně naložených kamionů.

 

A kolik se toho dalo za 50 haléřů v průběhu jeho platnosti koupit ?

 

v roce 1914 – 3litry mléka, čtvrt kila másla

v roce 1924 – buřt, rohlík a malé pivo

v roce 1934 – deset deka pražské šunky

v roce 1954 – malé pivo a housku

v roce 1964 – gulášovou polévku

v roce 1974 – kopeček zmrzliny, nebo eskymo

v roce 1984 – Rudé právo, nebo jiný deník

v roce 1994 – zápalky

v roce 2004 – nic                                  ( zdroj ČNB )

 

 

 

Do Nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů a hodně štěstí při řešení těch běžných i nenadálých životních situací.

                                                                                                                    

                                  

                                              Starosta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ø některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 7.10. 2008

 

 

 

zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi  p. Hořejším čp. 1 a paní Zdeňkou  Málkovou na jejímž základě získá obec pozemky p.č. 1675/1 a p.č.1676/2 ( louka u potoka ) a pozemek p.č. 1588/1( les v Kukli ) za celkovou částku 182 586 Kč,-.

 

zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi p. Janem Přibylem na jejímž základě získá obec pozemek p.č. 1183/1 ( les na strání u potoka ) za celkovou částku 10 590 Kč,-

 

zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi mezi p. Vladimírem Hořejším, pí Blankou Bastlovou a pí. Miladou Hořejší na jejímž základě získá obec pozemek p.č. 1183/2 ( les na stráni u potoka) za celkovou částku 10 465 Kč,-

 

zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na období let 2010 – 2012.

 

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o úspěchu žádosti o přidělení grantu na obnovu výpočetní techniky na obecním úřadě ve výši

25 000 Kč,-

 

 

 

Ø některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 25.11. 2008

 

zastupitelstvo obce schválilo odměny pro občany spolupracující s obcí jako poděkování za spoluprácí při údržbě veřejných prostranství.

 

zastupitelstvo obce schválilo smlouvu  o dílo se ZD Opařany o zajištění zimní údržby komunikací pro zimu 2008/2009. Cena za tuto službu zůstává stejná jako v uplynulých letech tj. 1000 Kč,- + DPH do konce roku 2008 a 1 000 Kč,- + DPH  do 31.3.2009. Posypový materiál hradí obec. 

 

zastupitelstvo obce  schválilo složení inventarizační komise pro rok 2008 na provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce ve složení – předseda p. Mrzena Jiří, členové pí. Přibylová Vladimíra, p. Čítek Vladislav

 

zastupitelstvo obce schválilo záměr podílet se na rekonstrukci komunikace č. 1886 a to v rozsahu osazení obrubníků do krajnice  na území obce v celkovém rozsahu cca 700 m.

 

zastupitelstvo obce schválilo smlouvu mezi obcí Řepeč a Městem Tábor o finanční spoluúčasti na zajištění povinné školní docházky žáků s trvalým bydlištěm v obci Řepeč, kteří navštěvují základní školu v Táboře.

na základě předložených podkladů schválilo zastupitelstvo vyplacení investiční pobídky 50 000 Kč,- manželům Olze a Petrovi Hořejších, protože splnili podmínky pro její přiznání uvedené v kupní smlouvě na pozemek.

 

zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu z kontroly hospodaření obce za 10 měsíců roku 2008, která byla provedena pracovníky Krajského úřadu dne 24.11.2008 . Kontrolou nebyly zjištěny vady a nedostatky.

 

 

 

 

 

 

Ø jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

 

-  místostarosta jednal opakovaně s geodetickou kanceláří Dvořáček   

 

-  starosta jednal s firmou Farmtec, v souvislosti s přípravou žádosti o dotace z EU.

 

-  starosta jednal na katastrálním úřadě v souvislosti s výkupem pozemků

 

-  starosta jednal opakovaně na Krajském úřadě v souvislosti s vyúčtováním grantu pro hasiče

   a  při podání žádosti  o grant na  obnovu výpočetní techniky na OÚ.

 

-  starosta jednal na Státním zemědělském a intervenčním fondu v souvislosti s podáním

    žádosti o dotace z EU.

.

-  místostarosta jednal s projektanty v souvislosti s přípravou projektu na vybudování nových

    a rekonstrukci stávajících chodníků v obci .

 

Ø některá problematika podrobně

 

v uplynulém období proběhla další etapa v projednávání územního plánu obce. Současně jsou připravovány další stavební pozemky, protože zájemců o individuální výstavbu je stále dost. Jsou připraveny dvě stavební parcely naproti pozemku ,, u drůbežárny “. Prodejní cenu určí zastupitelstvo obce po propočtu všech nákladů. Zároveň s touto plánovanou, ale i již probíhající výstavbou budou kladeny vyšší nároky na kanalizační síť obce. Územní plán počítá s výstavbou čistírny odpadních vod, obec má již zajištěny i potřebné pozemky pro její výstavbu, vzhledem k rozsahu a dostačující kapacitě stávající kanalizační sítě však nepředpokládáme její rekonstrukci na kanalizaci oddělenou ( tj. zvlášť odpadní vody a zvlášť povrchové ) . Tato rekonstrukce by byla mimo ekonomické možnosti obce,  stavebně by neúměrně  zatěžovala stávající obyvatelstvo a jejím ekonomickým efektem by ve finále bylo stejně zvýšení poplatků za stočné, protože centrální biologická a chemická čistírna vyžaduje nemalé množství el. energie pro provoz a pravidelnou lidskou obsluhu. Jako jediná možnost  čištění odpadních vod tedy přichází v úvahu tzv. dvoustupňový model tj. předčištění vypouštěných odpadních vod přímo u rodinného domu a jejich  centrální dočištění před vypuštěním do  vodního toku. U stávající výstavby je toto předčištění zajištěno pomocí septiků, u nové výstavby je podle současně platné legislativy jedinou možnou variantou před vypuštěním do kanalizace domovní čistírna odpadních vod. Přesný typ dočištění bude předmětem jednání s vodoprávním úřadem, každopádně však se bude jednat o otevřenou vodní plochu. Aby tento systém fungoval a dočišťovací nádrže nezatěžovaly okolí nadměrným zápachem je třeba zodpovědného přístupu všech připojených majitelů nemovitostí. U starších objektů je to pravidelné vyvážení septiků u novostaveb pak budeme trvat na vybudování  výše zmíněných ČOV.  Tento způsob čištění, kromě vlastních nákladů na výstavbu s sebou  nenese žádné další nároky na energii, což se promítne i do cen stočného v obci, které by tím pádem měly zůstat na únosné úrovni.

Než k tomuto stavu dojdeme, bude to trvat jistě ještě několik let, ale s ohledem na probíhající výstavbu jsme  považovali za vhodné tento budoucí vývoj nastínit, aby  všichni obyvatelé měli možnost  se na toto řešení připravit, případně se k němu vyjádřit,  protože se bez výjimky dotkne každého.

 

 

 

Ø důležité upozornění

 

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo v předstihu zajistit program otáčivého hlediště v Českém Krumlově na sezonu 2009, nabízíme tímto občanům možnost zajištění zájezdu na vybrané představení v létě 2009. Zastupitelstvo obce se z nabízených titulů snažilo vybrat tak, aby zaujal co možno nejširší okruh diváků. Výsledkem výběru je tedy pohádkový příběh ,,Kráska a zvíře „ , který se bude hrát v termínu od  30. června do 7. července 2009. Pokud  tedy budete mít zájem navštívit s námi otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kontaktujte nás prosím během měsíce ledna na Obecním úřadě. Podmínkou závazné přihlášky bude složení nevratné zálohy ve výši ceny vstupenky. Náklady na dopravu uhradí Obecní úřad.

 

 Od Nového roku je možno opět ukládat větve ze zimní a jarní prořezávky stromů do prostoru ,,  u Lípy „ a to až do 30.4.2009.

 

 

Ø obecní lesy

 

Hospodářský výsledek letošního roku byl +383 488 Kč,-, při tržbách za dřevní hmotu 1 279 369 Kč,- a nákladech na těžbu, zalesnění, pěstební práce a opravy lesních cest ve výši 895 881 Kč,-. Od letošního roku platí nový lesní hospodářský plán na jehož pořízení jsme dostali dotaci od Krajského úřadu ve výši 31 000 Kč,-. ( cena za vypracování LHP byla 39 000 Kč,-) . Pro rok 2009 počítáme s přihlédnutím k aktuální situaci na celosvětových trzích s nižšími tržbami za dřevo, ale i přesto očekáváme kladný výsledek hospodaření.

 

22. prosince provedl pracovník Agentury ochrany přírody z Českých Budějovic p. ing. Kunce kontrolu vzrostlých  stromů v obci. Na základě jím vypracovaného posudku provede Obecní úřad výběr odborné firmy, která provede doporučené pěstební zásahy, aby byla v co nejvyšší míře zachována bezpečnost a prodloužena životnost ošetřovaných stromů.

 

 

 

 

Z historie…ROK 1967

 

Zima byla celkem mírná bez velkých mrazů.  15. února přehnala se naším krajem vichřice, stromy ohýbala až k zemi, na mnohých místech bylo přerušeno telefonní vedení. V dubnu a v květnu bylo pěkné počasí beze srážek, pršelo až 17. května. Červen byl deštivý s častými bouřkami a mlhami. V červenci byla vedra, kolem rybníka Jablonného bylo v neděli kolem 100 osob. Objevili se i stanaři s osobními auty. Při pěkném počasí skončil výmlat koncem srpna. 19 října přišel první silný noční mráz, který zničil povlačky brambor. V listopadu byla sklizena řepa a mrkev. V prosinci byly slabší mrazy a poměrně málo sněhu.

JZD hospodaří na 828 ha pozemků z toho 560 ha orné půdy. JZD  vroce 1967 sklidilo celkem 7 701q obilí s průměrným výnosem 24,80q/ha, 4 200q brambor s průměrným výnosem 83q/ha a 111.4q luštěnin s průměrným výnosem 16q/ha. V živočišné výrobě bylo vyprodukováno

 1 820q masa, 54 686l mléka, 859 665 ks vajec a 320kg medu. Na tržbách získalo JZD

7 514 357 Kčs,-  při nákladech 3 046 299 Kčs,-. Družstevníci odpracovali 72 642 pracovních jednotek za něž obdrželi odměnu 2 033 999 Kčs,- a premie 200 500 Kčs,-.

Počet obyvatelstva : Řepeč 304  z toho muži 116,   žen 127,   dětí 61

                                 Oltyně 112 z toho muži 48,   žen 51,    dětí 13

V JZD pracuje 144 obyvatel, 62 jich dojíždí za prací mimo obec, 110 důchodců pobírá ročně z prostředků sociálního zabezpečení 448 452 Kčs,-. V roce 1967 byly pořádány kurzy šití a vaření, JZD obstaralo zájezd na veletrh v Brně, do divadla v Táboře a v Praze a lední revui v Praze. Po celý rok byly promítány filmy, celkem bylo promítnuto 33 představení. Na zájezdě v Sovětském svazu byli od 9.5.67 po 12 dní Ladislav Čítek čp.19, Josef Hruška Kášovice 5, Marie Kosobudová čp.10. Za Svaz mládeže byli v SSSR František Špale Oltyně čp.7 a Jan Přibyl z Řepče čp. 52.

V dubnu bylo v Řepči požární cvičení v dálkové dopravě z Oltyňského potoka přes Karli na náves okolo požární nádrže na objekt Františka Samce čp.44. Dopravy vody se zůčastnily tyto požární sbory: Řepeč, Oltyně, Opařany, Nové Dvory, Olší a  Skrýchov. Opařanům nechtěl zabrat motor, Řepči prasklo tlakem ( byli u vody ) 5 hadic. Doprava vody hadicemi na vzdálenost 1 km byla v provozu 1 hodinu.

V červnu 1967 byli na exkurzi v JZD turisté z Holandska.  Při velkém požáru továrny Silon v Sezimově Ústí byl přiotráven plynem p. Jaroslav Vácha. 15.12. se konala slavnostní schůze NV, poslanec Jihočeského KNV Bohumír Nepožitek předal NV plaketu  k 50 výročí VŘSR za umístění v soutěži o nejlepší obec. Z 800 obcí kraje bylo vyhodnoceno 30. V okrese Tábor to bylo Sezimovo Ústí, Bechyně, Malšice a Řepeč. S oceněním obdržela Řepeč finanční příspěvek 10 000 Kčs,- na akce Z.

13. března 1967 se pro nemoc vzdal funkce předsedy NV Josef Velíšek, novým předsedou se stal Josef Samec čp.25. Byla dokončena stavba požární nádrže v Řepči a provedeno oplocení železným trubkovým zábradlím. Provedena oprava požární zbrojnice a kaple - nová krytina a nové nahození v celkové ceně 4595 Kčs,-.  Důkladně byly opraveny místní komunikace, v Oltyni provedena generální oprava místní komunikace od státní silnice ke kravínu v délce 350 bm šíře 4 m. V Řepči bylo veřejné osvětlení nahrazeno novým výbojkovým. Celkem je v obci 19 výbojek.    V roce 1967 se narodili: Martin Přibyl čp. 39, Ladislav Hořejší čp.43,

 Luboš Soldát čp.75 ,

zemřeli : Marie Hořejší čp.1,   Josef Velíšek čp.46,   Marie Kafková čp.47,

 Jaroslav Soldát čp.63,   Jan Pejša Oltyně 1,   František Pileček Oltyně 16.

Svatby: Nosková Dagmar Ř. 31+ Karel Helmich Měšice 279  / Hořejší Vlasta Ř.70 + Bohumil Brož Bačkov u Havl. Brodu, Špalová Bohunka Oltyně 13 + Antonín Fuka Křída 31.

V neděli 24. září zemřel po těžké nemoci ( rakovina plic)  ve věku 72 let  Josef Velíšek. Narodil se v Oltyni čp.11.   Jako předseda NV působil v Řepči od roku 1950.