Zpravodaj

Zpravodaj 01/2010

Vydáno nové číslo Zpravodaje

    Vážení spoluobčané !

 

Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, ve kterém nám paní Zima po téměř jarním počasí v závěru loňského roku předvedla svoji sílu a zároveň důkladně prověřila připravenost obcí a měst na zimní údržbu chodníků podle nové právní úpravy. Protože jsem stejně jako Vy sledoval sněhové zpravodajství z celé republiky  a na vlastní oči viděl jaký průvan udělalo hlavně lednové počasí v rozpočtech obcí v souvislosti s likvidací sněhové kalamity, troufnu si zde tvrdit, že v takovýchto extrémních situacích není možno bez spolupráce obyvatel s místními radnicemi dosáhnout uspokojivých výsledků za přijatelné náklady. Myslím že u nás tato ochota občanů ke spolupráci je dlouhodobě na vysoké úrovni  a v uplynulém období  přinesla své ovoce  v podobě udržovaných  chodníků. Všem kteří se na zimní údržbě aktivně podíleli, patří tedy naše poděkování a tak jak jsme slíbili, pozveme  všechny kteří chodníky dobrovolně uklízeli, na sousedské posezení, které má sloužit nejen jako odměna pro občany spolupracující s obcí na zimní údržbě, ale hlavně jako prostředek k dalšímu rozvoji dobrých sousedských vztahů, které jsou dle mého názoru jednou z hlavních  podmínek pro klidný a spokojený život všech našich obyvatel a právě z tohoto důvodu jsme se přiklonili k této formě.

Na závěr přeji Všem spoluobčanům příjemné prožití Velikonočních svátků.        

   

                                                                                                        starosta

 

 

 

 

Ø některé body jednání  ze zastupitelstva obce ze dne 9.3. 2010

 

 

- zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2009 Obec hospodařila s příjmy 4 827 032 Kč,- a vydala 4 601 033 Kč,-. Stav běžného účtu k tomuto datu činil 3 758 141 Kč,-.

 

- zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2010. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši 6 253 300 Kč,- jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

 Z toho některé vybrané příjmy: daňové příjmy – 2 445 000 Kč,-   /  lesní hospodářství –

 3 000 000 Kč,- / pronájem nemovitostí – 156 000 Kč,-   /  stočné – 83 000 Kč,-   /  úroky a dividendy - 30 000 Kč,-  / prodej pozemků – 205 000 Kč,- / poplatek za odpad – 90 000 atd.

 

Některé vybrané výdaje:  lesní hospodářství – 2 426 000 Kč,- /  prodejna – 180 000 Kč,- / příspěvek na školní docházku  - 175 000 Kč,- /   kulturní dům – 183 000 Kč,-  /  tělovýchovná činnost – 30 000 Kč, / příspěvky zájmovým spolkům – 50 000 Kč,-                                             /  komunální služby - 263 000 Kč,-  / likvidace odpadů – 260 000 Kč,-  / péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 433 000 Kč,- / veřejné osvětlení 95 000 Kč,- / činnost místní správy – 382 000 Kč,- /  požární ochrana – 55  500 Kč,-  atd.

 

 - zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podmínky výběrových řízení na  rekonstrukci chodníku na humnech,  rekonstrukci povrchu místních komunikací a složení výběrové komise pro posouzení předložených nabídek a předložení návrhu zhotovitele pro jednání příštího zastupitelstva.. Předsedou výběrové komise byl zvolen p. Antonín Hořejší, členové

p. Rachfalski Aleš, p. Čítek Vladislav

 

 

- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádosti o odprodej pozemků pro výstavbu RD. Protože se přihlásili 2 zájemci budou jim předloženy návrhy kupních smluv k připomínkování  O případném prodeji se rozhodne na dalším zasedání zastupitelstva. V této souvislosti považujeme za vhodné připomenout způsob rozhodování zastupitelstva při stanovení prodejní ceny pro oba v současné době nabízené pozemky.

- Při přípravě Územního plánu jsme v předmětné lokalitě nalezli několik pozemků jejichž výměra a uspořádání v podstatě neumožňovalo samostatné využití jednotlivých pozemků. Proto jsme oslovili dotčené majitele s nabídkou, že tyto pozemky vykoupíme,   spojíme je v ucelené parcely a nabídneme dále jako stavební parcely. Při stanovení prodejní ceny jsme vycházeli ze zkušeností při prodeji pozemků ,, u drůbežárny „, kde jsme při rozboru nákladů a realizované ceny dospěli  k téměř vyrovnanému výsledku, tj. Obec na těchto pozemcích ,,nic nevydělala“, což ani nebylo naším záměrem.  Protože jsme i u těchto nových pozemků chtěli zachovat investiční pobídku ve výši 50 000 Kč,- na pozemek,  a zároveň stanovit cenu tak, aby omezovala případné spekulativní nákupy a generovala alespoň minimální zisk, stanovilo zastupitelstvo prodejní cenu 200 Kč,-/m2 . Také zde se promítá vliv DPH.

 

- zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem ze dne 19.2.2010 . Kontrola nezjistila žádné  nedostatky v hospodaření a  nakládání s majetkem obce.

 

- Zastupitelstvo obce schválilo návrh na prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro provozovatele pohostinství p. Mikšovského a provozovatelku prodejny paní Rejtharovou jako podporu drobného podnikání v obci.

 

 -  Zastupitelstvo obce dostalo podnět k projednání žádosti na poskytnutí slevy na stočném z důvodu vybudování domovní čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá v obci výstavba několika nových domů a další se připravují,  rozhodli jsme se k této problematice vydat závazné stanovisko vycházející ze současně platné legislativy . Plné znění tohoto stanoviska je přílohou příslušného usnesení zastupitelstva obce a je k dispozici na úřední desce OÚ  i na webovských stránkách obce.

 

 

 

 

Ø některá problematika podrobně

 

- jak bylo již výše zmíněno rozhodlo se zastupitelstvo obce vypsat výběrové řízení na dodavatele dvou investičních akcí a  to rekonstrukce povrchu chodníku na Humnech a opravu povrchu místních komunikací. Na obě tyto akce jsme na podzim minulého roku podali žádost o dotaci z Evropských fondů .Vzhledem k tomu, že naše žádost o dotaci byla zamítnuta a to z důvodu nedostatku finančních prostředků v příslušném podopatření,   bude provedena rekonstrukce povrchu chodníku na Humnech,  opravu povrchu  místních komunikací  provedeme až podle  vývoje hospodaření obecního rozpočtu a podle rozsahu poškození komunikací po zimě.  Výběrová komise posoudí nabídky a navrhne zastupitelstvu obce ke schválení vítěznou firmu. Vlastní realizace stavby by měla probíhat v letních až podzimních měsících letošního roku. Touto cestou bychom zároveň chtěli požádat majitele přilehlých nemovitostí aby zvážili případné stavební úpravy hlavně vjezdů a oplocení, nebo rekonstrukcí kanalizačních přípojek tak, aby realizace těchto případných úprav  ( pokud je plánují ) předcházela, nebo přímo navazovala na rekonstrukci povrchu chodníku. Jedním z  požadavků na zhotovitele je  totiž i zesílení dlažby ve vjezdech a úprava kanalizačních vpustí. Každé další úpravy prováděné po položení nového povrchu chodníku by pak byly pro majitele nemovitostí mnohem pracnější a dražší. Zároveň nabízíme touto cestou případným zájemcům k odprodeji materiál, z demontáže starého chodníku a to za  stejných podmínek jako byl poskytován při rekonstrukci chodníku  na návsi  .

-  Další  žádosti o podporu jsme podali do Programu obnovy venkova  a to na výměnu oken a dveří v místním pohostinství a na výměnu oken a vchodových dveří v budově Obecního úřadu a knihovny. Také v tomto případě se bez ohledu na výsledek rozhodnutí o přiznání dotace zrealizuje v letošním roce výměna oken a dveří v pohostinství, kde jsou hlavně okna v havarijním stavu .

- Budování nových chodníků, tak jak bylo již v loňském roce avizováno se odsouvá s ohledem na příslib uložení venkovního vedení E.ON  a O2 do země. Pokud se tato investiční akce v letošním roce uskuteční, položíme do země i vedení pro veřejné osvětlení. Pro tento účel bylo  před položením nového asfaltového koberce před OÚ, uloženo do země potrubí pro protažení kabelů, aby se již nemuselo zasahovat do povrchu vozovky.      

 

Ø  Ze života v obci

 

31. ledna se konal tradiční dětský karneval

 

6. února se konal tradiční hasičský bál – hudba Budvar kvintet

 

19. února se konal tradiční holubářský bál – hudba Doubravanka

 

12. března  sehráli ochotníci z Božejovic v místním pohostinství veselohru ,, Ta naše Máňa“.

 

6. března se konal tradiční sportovní ples- hudba Mix

 

27. března se konal tradiční babský bál – hudba Vouz – band.

 

Jak si jistě vzpomínáte, pořádal Svaz žen na Štědrý den sousedské setkání občanů na návsi u stromečku. Díky nezištnému poskytnutí několika snímků z tohoto setkání ze strany občanů je možno si je prohlédnout a připomenout si tak sváteční atmosféru  na www.repec.cz v sekci fotogalerie – Vánoce 2009 .

 

Ø důležité upozornění

 

V souvislosti se změnami v účetnictví obce v letošním roce si dovolujeme upozornit občany na včasný  termín úhrady místních poplatků, tj. stočné, komunální odpad, psi. Tyto poplatky je nutno uhradit nejpozději v měsíci květnu příslušného kalendářního roku, tak jak je uvedeno  v příslušných vyhláškách. Určitá benevolence z minulých let již nebude možná, právě kvůli výše zmíněné změně účetních pravidel. Neuhrazení poplatků v řádném termínu bude mít za následek jejich navýšení, v krajním případě až na dvojnásobek. K naplnění tohoto scénáře jak doufám nedojde a případné zapomnětlivce ještě jednou upozorníme na konci měsíce dubna.

 

Ø obecní lesy

 

Mrazivé počasí v prvních dvou měsících roku nám umožnilo zvýšit procento mýtní těžby borových porostů . V letošním  roce počítáme se zvýšením výnosů z lesního hospodářství, jednak proto, že předpokládáme pokles výnosů z daní a  také na dofinancování plánovaných investičních akcí.. V měsíci únoru jsme pro předmýtní  probírku použili mechanizaci. Protože se mimo běžné zvyklosti hospodaření v lese jednalo o velké objemy dřevní hmoty, nechali jsme zpracovat, kromě běžného rozboru hospodaření za kalendářní měsíc, samostatný rozbor zisku a nákladů za měsíce únor a březen pouze pro práce prováděné harvestorem.  Hospodaření v lesích za první čtvrtletí dosáhlo zisku 611 993 Kč,-, při příjmech z prodeje 1 341 996 Kč,- a výdajích na zajištění prací 730 003 Kč,-. Protože stoupl zájem i palivové dřevo a to nejen o samovýrobu ale i hotové s dovozem,   tak aby nedocházelo k duplicitě při rozhodování, žádáme zájemce o palivové dřevo, aby kontaktovali přímo ing. Hořejšího  na tel. čísle 731 405 054 a to nejlépe vždy v dopoledních hodinách . Ceny palivového dřeva  se zvyšují o DPH tj. 55 Kč,- za 1 m3 samovýroby a 550 Kč,- za 1m3 hotového dřeva. Současně se v rámci úsporných opatření snižuje odměna za technické zajištění prací v lesním hospodářství  o 25 %.

 

 

 

Ø termíny svozu komunálního odpadu – léto 2010

 

6.4 .  /  20.4.  /  4.5.  /  18.5.  /  1.6.  /  15.6.  /  29.6. /  13.7. /  27.7. /  10.8. / 24.8. /7.9. / 21.9. 2010

 

 

Do 30.4.2010 je možno ukládat dřevo ze zimní a jarní prořezávky  stromů do prostoru ,, U Lípy “.

 

2. května proběhne tradiční jarní brigáda na úklid veřejných prostranství

 

 

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k jedné nepříjemné události.  V pondělí 15. března nám bylo Policií ČR nahlášeno poškození dopravní značky postřikem a to způsobem, který se snad ani nedá slušně okomentovat. Pokud má někdo potřebu vyjádřit svůj názor, může tak učinit mnoha různými způsoby, ale nemusí přitom poškozovat obecní majetek, ani nikoho urážet. Několikrát ročně se koná zasedání zastupitelstva obce , které je ze zákona veřejné, bohužel účast občanů na jednání je spíše ojedinělou záležitostí. Na každém i neformálním setkání s občany se vždy ptáme co Vás tíží nebo trápí. Za každý názor jsme vděčni, protože je určitým odrazem našich rozhodnutí na život našich spoluobčanů.   Vzhledem k tomu,  že na podzim letošního roku budou volby do místních samospráv,  je tedy nejvhodnější doba uvažovat o případné kandidatuře do obecního zastupitelstva. To je totiž ten nejvhodnější způsob jak nenásilným a  demokratickým způsobem změnit chod věcí veřejných.  V době  kdy  se  prohlubují ve společnosti sociální rozdíly a bují radikální a extremistické názory, je trocha slušnosti a tolerance tím, co může udělat život trochu příjemnější.

 

Z historie…ROK 1972

 

Rok 1972 byl rokem velkého pohybu obyvatelstva. Do obce se během roku přistěhovalo 15 nových obyvatel , odstěhovalo se 14. Zemřelo 8 občanů: Františka Kafková Ř 33, Irena Racková Ř 76 ( zemřela po narození ), Antonín Hořejší Ř 24, Anastázie Nováková Ř 64, Anežka Bicanová Ř 19, Anna Koubová Ř 6, František Kafka Ř 47, Karel Novák Oltyně 20. Nově se narodilo 5 dětí: Milan Kotrba Ř 55, Irena Racková Ř 76, Petr Čaněk Ř 68, Roman Jírovec Oltyně 35, Miroslav Kosobud Oltyně 29. Celkem žilo v obci 421 osob,  z toho v Řepči 263, v Kášovicích 48 a v Oltyni 110.

Obyvatelstvo je zásobováno 3 prodejnami Jednoty- 2 v Řepči a 1 v Oltyni. 2x týdně zajíždí do obce pojízdná prodejna s masnými výrobky. Domácí výrobu provozuje pouze Josef Hořejší

Ř 65 a Karel Špale z Oltyně 40 – pletou košíky a vyrábí březová košťata.

JZD hospodařilo na výměře 877,46 ha, z toho 592 ha bylo orné půdy, Záhumenkáři obdělávali 38 ha. Družstvo má 183 členů z toho 125 činných. Průměrná roční odměna na jednoho pracovníka za 260 pracovních dní v roce je 24 174 Kčs,-. Nákupní ceny zemědělských produktů  v roce 1972: - pšenice 174 Kčs,-/1q, žito 177 Kčs,-/1q, Řepka 380 Kčs,- /1q, 1l mléka 2,55 Kčs,-, brambory 85 Kčs,- /1q, selata 24,31 Kč,- /1 kg.

JZD financovalo zájezd do družebního JZD v  Lobitzu v NDR. Další zájezdy byly na výstavu 50 let SSSR  v Praze, na  Zemi Živitelku do Českých Budějovic a do Telče. Každý měsíc pořádá JZD kulturní zájezd do Táborského divadla. Ohlas o životě v JZD bývá v Jihočeské pravdě a Palcátu. Zprávy tam  podává ekonom JZD Jaroslav Kadlec.

Během roku bylo v kulturním domě v Řepči uspořádáno 10 tanečních zábava  a jedno divadelní představení, které sehráli ochotníci z Dražic. Osvětová beseda pravidelně promítá

v sále kulturního domu každých 14 dnů v pátek  filmy. V roce 1972 se promítlo 35 filmů. Sportovní klub sehrál na vlastním hřišti 22 zápasů v kopané.

1. září byla uvedena do provozu Mateřská škola. Má zapsáno 18 žáků, učitelka Farová, pomocnice Eliška Petráňová a Marie Přibylová. Jednotřídní základní škola má 4 postupné ročníky s 22 zapsanými žáky. Ředitelem školy je Zdeněk Pavlát, který je zároveň předsedou kulturní komise NV. Žáci obstarávají kulturní program při slavnostech . Provádějí sběr papíru a léčivých bylin. Během roku byli 7x na divadelním představení v Táboře.

 Náboženství vyučuje 1x za 14 dní administrátor Novák z Opařan.

Národní výbor dokončil kanalizaci po Karlově – od požární nádrže až po Oltyňský potok. Stavbu prováděly Pozemní stavby České Budějovice. Stavbu osobně řídil ing. Mihula. Byla dokončena přestavby školní budovy v Řepči ( nové sociální zařízení s umyvadly a splachovacími záchody, výměna dřevěného schodiště,  úprava školní kuchyně a jídelny). Školní zahrada byla rozšířena a oplocena drátěným pletivem. Všechny místnosti byly vybaveny novým nábytkem a školními lavicemi. Náklady přesáhly 300 000 Kčs,-

 500 brigádnických hodin odpracovali rodiče školou povinných žáků.

Kanalizace po Humnech pokračovala až k novostavbě bytovky JZD přes silnici po Humnech.

Bylo provedeno vyasfaltování celé silnice po Humnech a od čp. 1 až k mostu přes Oltyňský potok. Celkové náklady na tyto akce byly 212 000 Kčs,-.  V dílnách JZD byla zhotovena nová plechová konstrukce autobusové čekárny v Oltyni. Bude postavena po dokončení parkoviště

a průtahu silnice v Oltyni. Při úpravách parkoviště v Oltyni byly zbořeny domy čp. 9 a 11.

Celkově hospodařilo MNV v roce 1972 s částkou 769 771 Kčs,-  na straně příjmů a vydalo 706 341 Kčs,. Rozdíl 63 430 Kčs,- byl převeden do fondu rezev a rozvoje pro rok 1973.

Životní úroveň obyvatel stoupá což  se projevuje nákupech většího množství cukrovinek, masa a uzenin, v pohostinství se čepují i dražší vícestupňová piva. V obci je 39 automobilů,

 90 televizorů, 93 praček, 57 chladniček, 35 vysavačů. Pro potřeby bydlení členů JZD se staví již druhá bytová jednotka na Humnech se 4 byty. Vojenské lesy zakoupily pro své zaměstnance

 2 prázdné chalupy – v Oltyni čp. 24, v Řepči čp. 68.  -