Zpravodaj

Zpravodaj 01/2009

Publikováno nové číslo Zpravodaje

Vážení spoluobčané !

Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Zároveň jsme si dovolili požádat občany na vyjádření názoru v souvislosti s vybudováním oddychového prostoru pro maminky s malými dětmi. Záměrně jsem se vyhnul označení dětské hřiště, protože podmínky pro vybudování plnohodnotného dětského hřiště splňujícího všechny bezpečnostní a hygienické předpisy nesplňuje ani jedna lokalita, která by přicházela v úvahu a je v majetku obce. Roztříštěnost názorů na tuto problematiku ve veřejnosti pak potvrdily i výsledky zmiňované ankety.
Letošní Velikonoce jsou teprve před námi a tak Vám přeji jejich klidné a příjemné prožití a věřím, že budou opravdovými svátky jara .

starosta 

    Vážení spoluobčané !
 
Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Zároveň jsme si dovolili požádat občany na vyjádření názoru v souvislosti s vybudováním oddychového prostoru pro maminky s malými dětmi. Záměrně jsem se vyhnul označení dětské hřiště, protože podmínky pro vybudování plnohodnotného dětského hřiště splňujícího všechny bezpečnostní a hygienické předpisy nesplňuje ani jedna lokalita, která by přicházela v úvahu a je v majetku obce. Roztříštěnost názorů na tuto problematiku ve veřejnosti pak potvrdily i výsledky zmiňované  ankety.
Letošní Velikonoce jsou teprve před námi a tak Vám přeji jejich klidné a příjemné prožití a věřím, že budou opravdovými svátky jara .
  
                                                                                                        starosta
 
 
 
 
Øněkteré body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 31.12. 2008
 
- Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2009 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce. V období rozpočtového provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a dále hradí závazky vyplývající již z uzavřených smluv.
 
- Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Řepeč. Příjmy SDH za rok 2008 činili 152 955 Kč,-, výdaje 153 949 Kč,- finanční hotovost v pokladně ke dni 31.12. 2008  - 10 017  Kč,-.
 
-  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku kontroly lip v obci provedené dne 22.12. pracovníkem Agentury ochrany přírody p. ing. Kuncem . Na základě písemného vyhotovení posudku bude doporučené ošetření provedeno odbornou firmou.
 
- Starosta informoval zastupitelstvo o výsledcích jednání na Krajském úřadě v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/1228 a vyúčtováním Grantu na obnovu počítačového vybavení Obecního úřadu. Poslední oficiální zprávou je písemný přislíb od vedoucího odboru silničního hospodářství Jihočeského kraje ing. Krásy, že výše zmíněná komunikace bude v letošním roce zahrnuta do plánu oprav silnic II. a III. tříd v Jihočeském kraji pro období 2010-2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øněkteré body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 24.2. 2009
 
 
 
-    Zastupitelstvo schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2008.
Obec hospodařila s příjmy 5 298 753, 93 Kč,- a vydala 4 945 941, 68 Kč,- . Stav běžného účtu byl k tomuto datu 3 532 142, 55 Kč,-.
 
-   Zastupitelstvo obce po projednání  schválilo rozpočet obce na rok 2009 v paragrafovaném členění. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši 4 405 300 Kč,- jak na straně příjmů tak na straně výdajů.
 
Z toho některé vybrané příjmy: daňové příjmy – 2 700 000 Kč,-   / lesní hospodářství – 980 000 Kč,- / pronájem nemovitostí – 156 000 Kč,-   / stočné – 73 000 Kč,-   / úroky a dividendy - 53 000 Kč,- / prodej pozemků – 241 000 Kč,- / investiční dotace -108 000 Kč,- atd.
 
Některé vybrané výdaje: lesní hospodářství - 845 000 Kč,- / silnice – 1 139 000 Kč,- / příspěvek na školní docházku - 170 000 Kč,- /   kulturní dům – 53 000 Kč,- / tělovýchovná činnost – 80 000 Kč, / příspěvky zájmovým spolkům – 50 000 Kč,-                                           / požární ochrana – 61  000 Kč,- / komunální služby - 315 000 Kč,- / likvidace odpadů – 255 000 Kč,- / péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 143 000 Kč,- činnost místní správy – 357 000 Kč,- / veřejné osvětlení – 230 000 Kč,- atd.
 
-   Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch p. Romana Druneckého a slečny Naděždy Kyptové , týkající se práva chůze a jízdy přes pozemek p.č.128/15 . Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese strana oprávněná.
 
-   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo zřízení kontaktního místa  ,,Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo". s využitím dotace ze strukturálních fondů EUv souladu s Podmínkami Rozhodnutío poskytnutí dotace.
 
- Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu s  Městem Tábor o poskytnutí služeb na administraci projektu – ,,Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 
-    Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo místní Program obnovy venkova. Tento materiál je souhrnem plánovaných akcí na období do roku 2014 a je podmínkou pro možnost dalšího čerpání finančních prostředků z grantových a dotačních programů. Jeho plné znění je zveřejněno na webových stránkách obce, nebo je do něho možno nahlédnout na Obecním úřadě.
 
 
 
 
 
 
 
 
Øněkteré body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 31.3. 2009
 
-   zastupitelstvo obce  schválilo smlouvu o dílo se ZD Opařany na uložení obrubníků kolem krajské komunikace  za celkovou cenu 189 000 Kč,- bez DPH.
 
- zastupitelstvo obce vybralo dodavatele hardwarového zařízení pro zřízení pracoviště CZECH POINT, kterým se stane firma W Partner.
 
-   zastupitelstvo projednalo a schválilo koordinační dohodu s Policií ČR.
 
- zastupitelstvo obce schválilo zajištění spoluúčasti na financování žádosti o Grant pro dovybavení jednotky SDH . Celková výše Grantu je vyčíslena na 93 380 Kč,- . Předpokládaná spoluúčast obce je 28 014 Kč,-
 
- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Státního zemědělského a intervenčního fondu o zamítnutí žádosti obce Řepeč o dotaci z fondů EU pro nedostatek finančních prostředků ve fondu.
 
-   zastupitelstvo obce schválilo návrh řešení úprav v parku na návsi
 
 
 
Øjednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
 
 
- místostarosta jednal opakovaně s geodetickou kanceláří Dvořáček a na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
- starosta jednal  opakovaně na odboru investic a strukturálních fondů  Měú v Táboře v souvislosti se žádostí o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech point .
 
- starosta jednal s ing. arch . Buzu jako dodavatelem územního plánu o základním zadání
 
- starosta jednal s vedením Správy a údržby silnic o plánované rekonstrukci komunikací.
 
 
 
Øněkterá problematika podrobně
 
- v minulém zpravodaji jsme se podrobněji věnovali problematice čištění a vypouštění odpadních vod a předpokládanému směru dalšího vývoje v naší obci. Protože se objevilo několik dotazů na toto téma, uvádím zde pro ilustraci správný postup při likvidaci kalů ze žump a septiků. Povinnost pravidelně vyvážet odpadní kaly ze žump a septiků ukládá zákonná úprava již více než 30 let. Novinky, které přinesl nový Vodní zákon v oblasti likvidace kalů  se mimo jiné týkají vymezení oprávněných osob tj. těch kteří jsou oprávněni Vám, jako majitelům nemovitostí vystavit doklad o ekologické likvidaci odpadních kalů. Pro Vás jako majitele je tedy stěžejní mít s obcí uzavřenou smlouvu o vypouštění odpadních vod ( což již valná většina majitelů nemovitostí má) a dále uschovat doklad o vyvezení septiku, který je Vám oprávněná osoba provádějící likvidaci kalů povinna potvrdit. Obec má uzavřenu smlouvu s firmou VAK Jižní Čechy. V případě potřeby je možno tuto službu objednat na tel. čísle 381 473 111 . Cena za likvidaci 1m3 kalů ze žumpy nebo septiku je dle této smlouvy stanovena na 385 Kč,- . Jako přílohu tohoto vydání Zpravodaje Vám předkládáme možný vzor Evidenčního listu, tak jak nám ho dala k dispozici firma VAK JČ.
 
 
Ø Ze života v obci
 
31. ledna se konal tradiční dětský karneval
 
7. února se konal tradiční hasičský bál – hudba Budvar kvintet
 
20. února se konal tradiční holubářský bál – hudba  Doubravanka
 
7. března se konal tradiční sportovní ples- hudba Elizabeth
 
21. března se konal tradiční babský bál – hudba Vouz – band.
 
27. března sehrál ochotnický soubor z Božejovic divadelní představení ,,Had a Eva č.5,,
 
 
 
Ødůležité upozornění
 
Ti z Vás kteří platíte daň z nemovitostí v hotovosti na finančním úřadě vyčkejte v letošním roce na zaslání výměru daně z nemovitostí poštou. V souvislosti se změnou zákona nejsou dosud známy konkrétní částky pro jednotlivé poplatníky. Na pokladně finančního úřadu Vám tedy zatím nejsou schopni sdělit výši Vaší daňové povinnosti.
 
 
Øobecní lesy
 
Díky příznivému počasí se v měsíci lednu podařilo vytěžit borovou kulatinu v dobré kvalitě, takže i přes pokles poptávky po dřevu jsou realizované ceny na velmi slušné úrovni. Pro letošní rok ovšem počítáme s nižšími realizačními cenami než v roce lońském, takže prováděná těžba bude pouze v nezbytně nutném rozsahu, tak aby pokryla náklady na prováděné pěstební práce. V měsíci únoru provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu vedení předepsané hospodářské evidence a hospodaření v lesích. Výsledkem kontroly nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky .
 
 
 
 
Øtermíny svozu komunálního odpadu – léto 2009
 
14.4.   /   28.4.   /  12.5. /  26.5. /  9.6. /   23.6. / 7.7. / 21.7. /   4.8. / 18.8. / 1.9. /  15.9. / 29.9. 2009
Z historie…ROK 1968
Zima byla mírná. V březnu déšť a celkem teplé počasí. Na Řepečskou pouť dne 2.června pršelo, během léta pak bylo slunné počasí, takže byla možnost koupání téměř každý den. Práce na polích probíhaly díky příznivému počasí bez problémů. Brambor se urodilo více než v letech minulých. 20 října byl první noční mrazík -3st. Celsia. V prosinci bylo sucho. Na
 Vánoce napadl sníh který již zůstal a dále připadával, koncem roku byly mrazy kolem -16st. Celsia. Na zasněžených polích bylo k vidění kolem 200 zajíců. JZD hospodaří na 827 ha z toho je 560 ha orné půdy. Stádo JZD čítá 542 ks, z toho je 237 krav 452 prasat, včetně 78 prasnic. Slepic bylo 5 281, včelstev 59. Záhumenkáři chovají 52 krav, 87 prasat a 1260 slepic. Pracovní jednotka byla 29 Kčs,-, příjmy JZD za rok 1968 činily 8 054 000 Kčs,-.
17 února konal se v Řepči maškarní průvod, který zavítal s maškarami až do Oltyně. V roce 1968 bylo v Řepči 8 tanečních zábav, 1 výroční schůze JZD, 3 cvičení CO, výstava knih a 46 filmových představení. JZD uspořádalo 1 dvoudenní zájezd do Plzně a Karlových Varů, jednodenní zájezd do Vyššího Brodu a na Lipno. Na zájezdech JZD hradilo jízdné. Taneční zábavy pokud se konaly bez tomboly a dražby končily schodkem.
Hasičský sbor v Řepči a Oltyni se zůčastnil požárního cvičení s dopravou vody do dálky v Podboří. Cvičení se zúčastnilo 8 požárních sborů okrsku Opařany. Požárníci se zúčastnili hašení skladiště slámy na Hájkách a požáru kravína ve Starém Sedle.
Národní výbor v Řepči provedl vyasfaltování spojovací silnice do dvora Kášovice. Na úpravu bylo potřeba 929 t kameniva a 474 t drtě . Celkem byla vyasfaltována plocha 5 151 m2. Aby se silnice nepoškodila byly u výjezdů postaveny značky zákaz vjezdu vozidel těžších 3,5 t. Týká se to hlavně svozu dřeva ze státních lesů vojenských. Veřejné osvětlení v Oltyni provedeno se 7 výbojkami. JZD dokončilo studnu a vodovod pro zásobování vodou celého objektu, provedlo oplocení na něž se spotřebovalo 1000 m drátěného pletiva, 253 betonových sloupků a v dílnách vyrobili 7 dvoukřídlých železných vrat. Dokončena byla stavba močůvkové jímky.
V soukromé výstavbě pokračovali přestavby hospodářských budov na obytné – Josef Samec, Řepeč 25 přestavěl skladiště hosp. nářadí na obytnou kuchyni a ložnici s příslušenstvím a verandou, Antonín Kovář, Řepeč 62 přistavěl na svém dvorku kůlnu, Stanislav Hodinka, Oltyně čp.41 postavil na obecním pozemku dřevěnou kůlnu na uschování auta, Jaroslav Soldát Řepeč čp. 75 postavil na svém dvoře zděnou kůlnu s garáží, Marie Samcová z Oltyně čp.26 přestavěla část stáje na 2 obytné místnosti, František Hořejší čp.21 postavil ze stáje obytné místnosti, Antonín Hořejší čp.14 přistavěl 1 místnost a patrový nástavek. Novostavba rodinného domku byla ONV v Táboře povolena Václavu Váchovi Řepeč čp.7.
Jaroslav Šimák Řepeč čp.13 vypracoval plány na sociální zařízení při kulturním domě. Do kapličky a požární zbrojnice v Řepči bylo zavedeno elektrické osvětlení. Bytové družstvo v Táboře dostavělo v Řepči 4 bytové jednotky. Dům není celý obydlen. Obec Řepeč měla na rok 1968 rozpočet 200 500 Kč,-. V roce 1968 se narodili: František Hořejší Ř 21, Marcela Hořejší Ř 32, Irena Hořejší Ř 53, Romana Kotrbová Ř 55, Lenka Kadlecová Ř 76, Milan Kiss K 11,Magdalena Cíchová K 11,  Barbora Jelínková Olt.23, Libor Novotný Olt. 25. Zemřeli : Marie Čítková Ř 39, František Matějíček Olt. 3, Františka Kočová Olt. 4, František Hořejší Ř 32, František Fuka K 8, František Kafka Ř59, Markéta Choutková Ř 59, Marie Pilitková Olt. 16, František Volavka Olt.24.  Sňatek uzavřel Frantiček Petráň Ř 3 a Eliška Melichová z Chotovin. Dne 19. května měly být volby do národních výborů a národního shromáždění. Byly však odloženy na dobu neurčitou až se uklidní vnitřní politická situace. Dne 21.srpna 1968 obsadily spřátelené armády ČSSR. Přes Oltyni jezdily velké kolony tanků. Část se umístila kolem lesů ve Stříteři a Velké Hory. Tanky byly zakopány i kolem Drhovic a města Tábora. Od 21.srpna zmocnila se obyvatel nedůvěra ke stálosti měny a vypukla nákupní horečka. Základní devítiletá škola 1-4. ročník měla na počátku roku 16 žáků. V průmyslu i obchodech byla zavedena volná sobota v každém týdnu. V JZD se pracuje každou sobotu, v živočišné výrobě i v neděli.