Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 9.3.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 9.3.2010

 

 

 

 

Usnesení 1/2010:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2009. Obec hospodařila s příjmy 4 827 032  Kč,- a vydala 4 601 033  Kč,- . Stav běžného účtu byl k tomuto datu 3 758 141 Kč,-.

 

Usnesení 2/2010:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočet obce na rok 2010 v paragrafovaném členění . Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši

 6 253 300 Kč,-  jak na straně příjmů tak výdajů .

Usnesení 3/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo znění podmínek pro vyhlašovaná výběrová řízení na opravu povrchu místních komunikací a rekonstrukci chodníku na Humnech dle přílohy.

 

 

Usnesení 4/2010 : Zastupitelstvo  obce jednomyslně schválilo složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na investiční akce ,, Rekonstrukce chodníku na Humnech „

a ,,Oprava povrchu místních komunikací „ ve složení :p. Hořejší Antonín, p. Čítek Vladislav,  p. Rachfalski Aleš, Předsedou výběrové komise byl zvolen p. Antonín Hořejší

 

 

Usnesení 5/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh na prominutí platby za svoz komunálního odpadu pro nájemce prodejny paní Rejtharovou  a nájemce hostince p. Mikšovského, jako podporu malého podnikání v obci.

 

Usnesení 6/2010 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o výši poplatku za zpracování evidence odpadů s obcí Opařany. Cena za tuto službu bude dle této smlouvy 12 000 Kč, - ročně bez DPH.

 

 

Usnesení 7/2010 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s užíváním části pozemku  p.č. 128/1  manželi Jiřím a Janou Stejskalovými za účelem zajištění přístupu na pozemek p.č.128/12 a p.č. 128/17.

 

Usnesení 8/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo žádost manželů Stejskalových o poskytnutí úlevy na stočném. – viz příloha č.2

 

Usnesení 9/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje záměr prodeje  zahradního traktůrku.

 

Usnesení 10/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo nabídku firmy Finance Zlín a.s. na  prodej akcií České spořitelny.

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal