Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/10 ze dne 9.3.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 9.3.2010

 

 

 

Usnesení 1/2010:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2009. Obec hospodařila s příjmy 4 827 032  Kč,- a  

                                     vydala 4 601 033  Kč,- . Stav běžného účtu byl k tomuto datu 3 758 141 Kč,-.

 

Usnesení 2/2010:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočet obce na rok 2010 v paragrafovaném členění . Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný

                                   ve výši    6 253 300 Kč,-  jak na straně příjmů tak výdajů .

 

Usnesení 3/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo znění podmínek pro vyhlašovaná výběrová řízení na opravu povrchu místních komunikací

                                   a rekonstrukci chodníku na Humnech dle přílohy.

 

 

Usnesení 4/2010 : Zastupitelstvo  obce jednomyslně schválilo složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na investiční akce

                                   ,, Rekonstrukce chodníku na Humnech „ a ,,Oprava povrchu místních komunikací „ ve složení :p. Hořejší Antonín, p. Čítek Vladislav, 

                                       p. Rachfalski Aleš, Předsedou výběrové komise byl zvolen p. Antonín Hořejší

 

 

Usnesení 5/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh na prominutí platby za svoz komunálního odpadu pro nájemce prodejny

                                  paní Rejtharovou  a nájemce hostince p. Mikšovského, jako podporu malého podnikání v obci.

 

Usnesení 6/2010 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o výši poplatku za zpracování evidence odpadů s obcí Opařany.

                                 Cena za tuto službu bude dle této smlouvy 12 000 Kč, - ročně bez DPH.

 

 

Usnesení 7/2010 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s užíváním části pozemku  p.č. 128/1  manželi Jiřím a Janou Stejskalovými za účelem

                                  zajištění přístupu na pozemek p.č.128/12 a p.č. 128/17.

 

Usnesení 8/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo žádost manželů Stejskalových o poskytnutí úlevy na stočném. – viz příloha č.2

 

Usnesení 9/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje záměr prodeje  zahradního traktůrku.

 

Usnesení 10/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo nabídku firmy Finance Zlín a.s. na  prodej akcií České spořitelny.

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal

 

 

Příloha č.2

K usnesení  č.8/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 9.3.2010

 

 

 

Vyjádření k žádosti o poskytnutí slevy na stočném.

 

Vzhledem k žádosti  o poskytnutí slevy na stočném z důvodu vybudování DČOV, podané manželi Stejskalovými Řepeč čp. 93 projednalo a schválilo zastupitelstvo  obce  Řepeč dne  9.3.2010  následující  stanovisko k výše uvedené žádosti.

 

Poplatek za stočné je obcí vybírán na základě zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, který v § 8 odst. 14  říká, že stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně likvidací odpadních vod. Právo na stočné vzniká majiteli kanalizace okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

Povinnost platit stočné se podle §18 odst. 3 výše zmíněného zákona nevztahuje   na hasičské záchranné sbory a provozovatele dálnic a  komunikací všech tříd.

 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. ( vodní zákon) je výše uvedenou službu ( tj. možnost připojení na kanalizaci ) získat za předpokladu splnění podmínek předepsaným vodoprávním úřadem

 ( v našem případě odbor životního prostředí Měú v Táboře), tj. vybudování zařízení pro předčištění odpadních.vod.

 

Výše poplatku za stočné je v naší obci stanovena   tak, aby alespoň částečně pokryla náklady na budování, provoz a opravy kanalizačního řadu v obci, nezahrnuje však složku spojenou s čištěním odpadních vod.  Stočné platí tedy všichni majitelé nemovitostí, kteří jsou připojeni na kanalizaci . 

 

Vybudování domovní čistírny odpadních vod je tedy podle platné legislativy nezbytnou podmínkou k získání stavebního povolení a možnosti připojit se na kanalizační řad v místech kde není vybudována centrální ČOV, nikoli však předpokladem k prominutí poplatku za stočné.

 

Na základě výše uvedených důvodů se žádosti manželů Stejskalových o poskytnutí slevy na stočném – nevyhovuje.

 

 

 

 

V Řepči 9.3.2010                                                                                   

 

 

 

                                                                                                      Jiří Vozábal

                                                                                                  starosta obce Řepeč

 

 

 

 

Příloha č.1

k usnesení č. 3/2010    z jednání zastupitelstva  Obce Řepeč ze dne 9.3.2010

 

 

Nabídky budou hodnoceny v souladu s V nitřní směrnicí č. VS-1/2007 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Řepeč.

 

Podmínky pro hodnocení nabídek na vyhlášená výběrová řízení.

 

  1. Cena
  2. Komplexnost splnění požadavků.
  3. Záruka.