Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2007

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 18.12.2007

 

 

 

Usnesení 45/2007:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Rumpold na likvidaci separovaného odpadu v obci. Nabídku na likvidaci komunálního odpadu v obci  zastupitelstvo jednomyslně  zamítlo.

Usnesení 46/2007: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 Usnesení 47/2007:  Zastupitelstvo obce  jednomyslně  schvaluje smlouvy o dílo na investiční akci ,,Rozšíření kanalizačního řadu v obci Řepeč stoka A a B“ mezi firmou Strabag Bohemia a obcí Řepeč.

Usnesení 48/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2008 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce.

Usnesení 49/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o dílo s firmou WINDOOR CZ s.r.o. na výměnu oken v nájemních bytech, za cenu 191 621, 50 Kč,-

Usnesení 50/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č.1860 o výměře 1397 m2 v k.ú. a obci Řepeč.

Usnesení 51/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o zajištění povinné školní docházky mezi Městem Tábor a obcí Řepeč.

Usnesení  52/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo mimořádné odměny pro zaměstnance obce p. Kaspříkovou a p. Markovou.

Usnesení  53/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 30.11.2007. Příjmy činily 3 662 516 Kč,- , výdaje 2 655 639 Kč,-, stav běžného účtu byl 3 113 258, 53 Kč,-.

Usnesení 54/ 2007 :  Zastupitelstvo obce poměrem hlasů 4:2 rozhodlo o prominutí dluhu           p. Hadáčka sestávajícího z částky 230 Kč,- za stočné za rok 2006, poplatek 230 Kč,- za svoz komunálního odpadu za rok 2006 a nájemné za období 05/06 až 08/06 v celkové výši 5 212 Kč,- , z důvodu těžkého zdravotního postižení a tíživé sociální situace dlužníka.

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal