Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč ze dne 28.11.2006

Usnesení 1/2006 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo odměny pro zaměstnance OÚ  ve výši :                                                               
                                                                   p. Jarmila Kaspříková  - 3000 Kč.
             jednorázová mimořádná odměna  p. Marcela Marková     - 3000 Kč

Usnesení 2/2006 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu se ZD Opařany  na zimní údržbu komunikací .

Usnesení 3/2006 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo dohodu o ukončení nájemní smlouvy s p.Malinským.

Usnesení 4/2006 : Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje přidělení bytu p. Daně Peterkové a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení 5/2006 : Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje  smlouvu s Městem Tábor na zajištění povinné školní docházky na I. pololetí školního roku 2006/2007.

Usnesení 6/2006 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo zakoupení věcných darů pro p. Šimákovou, Hořejší a p. Reitschlagerovou ve výši 400,- Kč na osobu
a pro p. Josefa Marka ve výši 5000,- Kč .

Usnesení 7/2006 : Zastupitelstvo obce Řepeč jednomyslně schvaluje  opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy  na úseku projednávání  přestupků s Městem Tábor. Obec Řepeč nadále není schopna  svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

Usnesení 8/2006: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně  schválilo založení účtu obce u Komerční banky  v Táboře  a současně převedení  veškerých finančních prostředků obce na tento nový účet a zřízení internetového bankovnictví.

Usnesení 9/2006: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu o likvidaci kalů  ze septiků a žump s firmou VAK JČ.

Usnesení 10/2006: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo podmínky pro prodej pozemků  určených k zástavbě. Cena za 1m2 byla stanovena na částku 170Kč s investiční pobídkou 50 000 Kč na jeden stavební pozemek.

Usnesení 11/2006: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo zvýšení nájmu z nebytových prostor v budově OÚ ( garáže ) a to na částku 6000 Kč ročně.

Usnesení 12/2006: Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo inventarizační komisi pro rok 2006     ve  složení   -  předseda  p. Vladislav   Čítek,  členové   p.  Aleš  Rachfalski ,   
p. Vladimíra Přibylová.

                                                                                              Starosta  obce :    Jiří Vozábal