Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 20.03.2007

Usnesení 6/2007:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh na bezúplatný převod pozemku KN p. č.1858 v k.ú. Řepeč mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Řepeč.


Usnesení 7/2007:    Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje rozpočet obce na rok 2007  v paragrafovém členění ve výši 3 213 360 Kč,- jak na straně příjmů tak na straně výdajů.


Usnesení 8/2007:   Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně zamítlo žádost Českého svazu včelařů o finanční příspěvek .


Usnesení 9/2007:     Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo mezi ZD Opařany a Obcí Řepeč na opravy budovy hostince  a hasičské zbrojnice v celkové výši 130 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


Usnesení 10/2007:     Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje prodej pozemku
p.č. 128/ 11 o výměře 1028 m2 a pozemku p.č. 128/16 o výměře 28 m2  p. Lukáši Peckovi za cenu 170 Kč/m2 tj. za celkovou částku 179 520,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.


Usnesení 11/2007:  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2006/2007 mezi Městem Tábor a obcí Řepeč.
                                                                                                                                              Starosta  obce :    Jiří Vozábal