Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč ze dne 19.12.2006

Usnesení 13/2006 :    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2007 do doby než bude schválen rozpočet obce. V období rozpočtového provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a dále hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
 
Usnesení 14/2006 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové změny dle přílohy. Změny rozpočtu za období od 20.12.2006 do 31.12.2006 budou projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení 15/2006 :     Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje zástupce pro jednání SMOOT . Delegovaným zástupcem pro jednání je starosta p. Jiří Vozábal v případě jeho nepřítomnosti místostarosta  p.ing. Jiří Štecher.
 
Usnesení 16/2006 : Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schválilo podmínky pro prodej dřeva pro 1 čtvrtletí roku 2007. Na základě předložených finančních nabídek od firem vykupujících dřevo rozhodlo zastupitelstvo obce, že vytěžená dřevní hmota bude prodána firmě Hrachovinová Helena - Úvaly u Prahy.
 
Usnesení 17/2006 :   Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje dodatek smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem ve sběrném dvoře obce Opařany.
 
Usnesení 18/2006 :   Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schválilo jmenování osob pověřených právem oddávat. Pověřenou osobou s právem oddávat na území obce Řepeč je  místostarosta obce.
 
Usnesení 19/2006 : Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schválilo příspěvek SDH Řepeč ve výši 25 000 Kč,- za likvidaci objektu bývalé drůbežárny.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo nákup notebooku pro účely vedení účetnictví obce.
 
 
Usnesení 20/2006: Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo dodatek smlouvy s Firmou Služby města Milevska týkající se zvýšení ceny za uložení komunálního odpadu.
 
 
                                                                                                       Starosta  obce :    Jiří Vozábal