Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.3.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.3.2008

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč ze dne 18.3.2008

 

 Usnesení 7/2008:

Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s odprodejem elektroměrových rozvaděčů za částku 6 561 Kč,-( manželé Stejskalovi a p. Lukáš Pecka) a 5 903 Kč,- ( manželé Hořejší ) a pověřuje starostu předložením návrhu kupních smluv.

 Usnesení 8/2008:

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje prodej pozemkup.č. 128/14 p. Romanu Druneckému a slečně Naděždě Kyptové za celkovou částku 204 760 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 Usnesení 9/2008:

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje firmu J. Šindelář jako dodavatele investiční akce ,, Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice „ za cenu 177 568 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 Usnesení 10/2008 :

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zrušení OZV ze dne3.12. 1992 o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí. 

 Usnesení 11/2008 :

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh na vyhlášení veřejného hlasování o finančních garancích státu na konání Letních olympijských her v Praze.

 Usnesení 12/2008 :

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zajištění povinné školní docházky na druhé pololetí šk. roku 2007/2008 mezi městem Tábor a obcí Řepeč . 

 Usnesení 13/2008 :

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele obce v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 ze dne 29.2.2008 s platností od 1. 4. 2008. 

 Usnesení 14/2008 :

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Řepeč a p. Stanislavem Kosobudem o odkupu lesního pozemku p.č. 1182/3 o výměře 493 m2 za celkovou částku 10 465 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

Starosta obce :

Jiří Vozábal