Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 5.5.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.3 ze dne 5.5.2009

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 5.5.2009

 

 

 

 

Usnesení 15/2009 : Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Řepeč o finanční příspěvek na dofinancování 

 Grantového programu ,, Milion pro aktivní život obce „

 a jednomyslně rozhodlo, že v případě přiznání grantu se Obec Řepeč bude podílet na spolufinancování projektu částkou 50 000 Kč,-.

 

Usnesení 16/2009  : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku p.č.1859/9 – ostatní plocha s využitím ostatní komunikace v k.ú. Řepeč odděleného na základě GP 157-543/2008 ze dne 26.5.2008 z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ  PK č. 1859,2 v k.ú. Řepeč z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Řepeč .

 

Usnesení 17/2009 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 

Usnesení 18/2009 :   Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 30.4.2009.

Obec hospodařila s příjmy  1 602 243, 16 Kč,- a vydala 1 194 192, 23 Kč,-.

 

 

Usnesení 19/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo cenovou nabídku ZD na provedení parkových úprav za částku

 185 000 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal