Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 27.5.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 27.5.2008

Usnesení 15/2008:  Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 s výrokem ,, bez výhrad „.

 

 

Usnesení 16/2008: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce za období od 1.1. 2008 do 30.4. 2008. Obec hospodařila s příjmem  1 718 864, 92 Kč,- a vydala 1 920 123, 20 Kč,-.

 

 

Usnesení 17/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo předávací protokol o akci ,, Rozšíření kanalizačního řadu  v obci Řepeč, větev – A „.

 

 

Usnesení 18/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo odměny pro zaměstnance obce :  částku 4 000 Kč,- pro účetní obce p. Kaspříkovou za vzorně  vedené účetnict    částku 3 000 Kč,- pro uklízečku p. Markovou za mimořádný úklid   po výměně oken v nájemních bytech.

 

 

Usnesení 19/2008 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně  schválilo na základě čl.7 odst.4 vyhlášky 1/2007,  o osvobození od místních poplatků pro p. Martina Berana, Antonína Herolda a slečnu Veroniku Heroldovou  z důvodu přestěhování se do podnájmu mimo obec Řepeč a žádosti o přihlášení k trvalému pobytu v obci Stádlec.

 

 

Usnesení 20/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo žádost a.s.Praga Hostivař o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.1876/1, 788/3, 897/4, 1870, 1880/1, 897/1, 897/3 v k.ú. Řepeč a pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách smlouvy o dočasném užívání.

 

 

Usnesení 21/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo žádost Pozemkovému fondu ČR se žádostí o bezúplatný převod části pozemku PK pč. 1859 díl 2 o výměře 8722 m2,  podle přiloženého geometrického plánu a to částí  150/2 o výměře 1602 m2 a 1859/9 o výměře 513 m2. 

 

 

Usnesení 22/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh kupní smlouvy mezi ZD Opařany a obcí Řepeč o koupi pozemku p.č. 1015/1 o výměře 230m2 za celkovou částku 11 500 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

 

Usnesení 23/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh kupní smlouvy mezi p.ing. Pavlem Šimákem a pí. Marií Šimákovou  a obcí Řepeč o koupi pozemků  p.č. 1015/2 o výměře 108m2 a p.č. 1015/3 o výměře 129m2 za celkovou částku  11 850 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

 

Usnesení 24/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh kupní smlouvy mezi p. Pavlem Čítkem a pí. Věrou Čítkovou a obcí Řepeč o koupi pozemků p.č. 1016/1 o výměře 270m2 a p.č. 1016/2 o výměře 270m2 za celkovou částku 27 000Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

 

Usnesení 25/2008: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje znění kupní smlouvy na pozemek p.č.128/14 o výměře 979 m2 za celkovou částku 166 430 Kč,- a smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 128/14 . Částka za zřízení věcného břemene bude činit 15 Kč,- za 1 m2 manipulačního pruhu vyznačeného geometrickým plánem. Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.