Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 25.11.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.7 ze dne 25.11.2008

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 25.11.2008

 

 

 

 

Usnesení 42/2008: Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací mezi ZD Opařany a obcí Řepeč.

 

Usnesení 43/2008: Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schvaluje složení inventarizační komise pro rok 2008 ve složení – předseda p. Mrzena Jiří, členové

p. Vladimíra Přibylová, p.Čítek Vladislav.

 

Usnesení  44/2008 :   Zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo o pronájmu obecního bytu 1+1 p. Lukáši Procházkovi.

 

 Usnesení 45/2008 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje mimořádné odměny pro zaměstnance: částku 5000 Kč,- pro účetní obce p. Kaspříkovou za vzorně vedené         

                       účetnictví

                       částku 3000 Kč,- pro uklízečku p. Markovou

 

Usnesení 46/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje záměr podílet se na rekonstrukci komunikace č. 1228 a to v rozsahu osazení obrubníků do krajnice v celkové délce cca 700 m.

 

Usnesení 47/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zajištění povinné školní docházky s Městem Tábor a obcí Řepeč.

 

Usnesení 48/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zřízení  věcného břemene na pozemku p.č.1870 díl 2 v k.ú. a obci Řepeč mezi firmou E.ON  a obcí Řepeč.

 

Usnesení 49/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s vyplacením investiční pobídky manželům Petrovi a Olze Hořejší ve výši 50 000 Kč,-.

 

Usnesení  50/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření ke dni 30.10.2008. Obec hospodařila s příjmy 4 220 914,63 Kč,- a vydala 4 253 955, 63 Kč,-. Stav finančních prostředků na běžném účtu byl  3 146 289, 30 Kč,-.

 

Usnesení 51/2008 : Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo ,,Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Řepeč „ za období od 1.1.2008 do 31.10.2008. Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal