Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 24.2.2009

Usnesení ze zasedání č. 1/2009 zastupitelstva obce Řepeč ze dne 24.2.2009

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 24.2.2009

 

 

 

 

 

Usnesení 1/2009:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2008. Obec hospodařila s příjmy 5 298 753, 93  Kč,- a vydala 4 945 941, 68 Kč,- . Stav běžného účtu byl k tomuto datu  3 532 142, 55 Kč,-.

 

 

Usnesení 2/2009:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočet obce na rok 2009 v paragrafovaném členění . Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši 4 405 300 Kč,-  jak na straně příjmů tak výdajů .

 

 

Usnesení 3/2009 : Zastupitelstvo  obce  po projednání jednomyslně schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 128/15 ve prospěch p. Romana Druneckého a slečny Naděždy Kyptové jako strany oprávněné z věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese strana oprávněná.

 

Usnesení 4/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zavedení místního pracoviště ,,Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo", s využitím dotace ze strukturálních fondů EU v souladu s Podmínkami  Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Usnesení 5/2009 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje smlouvu s Městem Tábor o  poskytnutí služeb na administraci projektu – ,,Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo". a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

 

Usnesení 6/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje místní Program obnovy venkova na období  let 2009 – 2014.

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal