Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 23.10.2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 23.10.2007

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč
                      ze dne 23.10.2007
 
Usnesení 32/2007:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje Vyhlášku č. 1/2007 o výši  poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
 
Usnesení 33/2007: Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací mezi ZD Opařany a obcí Řepeč.
 
 Usnesení 34/2007:  Zastupitelstvo obce  jednomyslně  schvaluje jako zhotovitele územního plánu pro kat. území a Obec Řepeč ing. arch. Buzu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
 
Usnesení 35/2007:    Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje jako dodavatele investiční akce ,, Rozšíření kanalizačního řadu v obci Řepeč“ firmu Strabag Bohemia a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem .
 
Usnesení 36/2007:    Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schvaluje složení inventarizační komise pro rok 2007 ve složení – předseda p. Aleš Rachfalski, členové paní Vladimíra Přibylová a p. Čítek Vladislav.
 
Usnesení 37/2007 :  Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo vstup obce do Sdružení místních samospráv.
Usnesení 38/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje Vyhlášku č. 2/2007 o volném pobíhání psů na území obce Řepeč. 
Usnesení 39/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje Vyhlášku č. 3/2007 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Řepeč.
Usnesení 40/2007  : Zastupitelstvo obce jednomyslně shvaluje návrh na výměnu oken v bytě u p. Široké a p. Žampachové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem .
Usnesení 41/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje odměny pro občany spolupracující s obcí p. Hořejší, p. Šimákovou a p. Reitschlagerovou .
Usnesení 42/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje znění dopisu nabízející odkup části pozemků od manželů Dagmar a Jaroslava Hořejších a Miroslava a Dany Přibylových a pověřuje starostu obce předáním nabídky oběma stranám.
Usnesení 43/2007 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje nákup technického zařízení pro zajištění zveřejňování povinných informací na webovských stránkách obce.
Usnesení 44/2007:  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.
 
 
 
                                                                                                Starosta  obce :
                                                                                                 Jiří Vozábal