Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 22.6.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 22.6.2010

 

 

Usnesení 23/2010:   Zastupitelstvo obce  jednomyslně schváluje závěrečný účet obce za rok 2009 s výrokem ,,bez výhrad“.  Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 26.5.2010  do 20.6.2010.

 

 

Usnesení 24/2010: Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje dodavatele pro výměnu oken a dveří v budově Obecního úřadu. Na základě nejnižší předložené nabídky se jím stane firma UNIWIN za celkovou částku 67 876 Kč,-. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 

Usnesení 25/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje nabídku truhlářství Bauer na zhotovení interiérových dveří do místního kulturního domu. Cena za

 3 ks dveří bude činit 46 100 Kč,- bez DPH.

 

 

Usnesení 26/2010: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 

Usnesení 27/2010: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 31.5.2010. Obec hospodařila s příjmy 

 3 180 389,25  Kč,-a vydala 3 116 529,64 Kč,-. Finanční prostředky na běžném účtu činili  3 822 001,29Kč,-.

 

 

Usnesení 28/2010: Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. KN 1858, PK 127/2 ve prospěch společnosti E.ON.

 

 

Usnesení 29/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s ustanovením § 188a odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon), žádost p. Miloše Mindla o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemcích p.č.  922/8 a 1032/5 v k.ú Řepeč.

 

 

Usnesení 30/2010: Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje v souladu s ustanovením

 § 188a odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon), žádost p.Jiřího Vozábala o souhlas s výstavbou přístřešku pro osobní automobil na pozemku p.č. 922/5 v k.ú Řepeč.

 

 

Usnesení  31/2010:  Zastupitelstvo obce projednalo nabídku p. Jany Kosobudové na odkup lesních pozemků. Za lesní pozemky uvedené na LV 339 v k.ú. Řepeč nabízí zastupitelstvo obce částku 130 000 Kč,-.

 

Usnesení 32/2010 :  Zastupitelstvo obce jednomylsně schválilo prodej elektroměrového rozvaděče na pozemku p.č. 1032/5 p. Miloši Mindlovi.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal