Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.5 ze dne 8. září 2009

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč
                      ze dne 8.9.2009
 
 
 
 
Usnesení 27/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí se záměrem vybudování pevného koncertního podia na návsi a v případě přiznání grantu se obec Řepeč bude podílet na spolufinancování projektu částkou 50 000 Kč,-.
 
Usnesení 28/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje OZV 02/09 upravující výši poplatku za svoz komunálního odpadu s platností od 1.1.2010.
 
Usnesení 29/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje OZV 01/09, kterou se vydává Požární řád obce Řepeč.
 
Usnesení 30/2009 :  Zastupitelstvo obce pro jednomyslně schvaluje jednostranné zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech v souladu se sdělením MMR č. 180/2009 a to v plné výši s platností od 1.1.2010.
 
Usnesení 31/2009 :    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 30.9.2009. Obec hospodařila s příjmy 3 147 224, 67  Kč,- a vydala  3 093 549, 98 Kč,-.
 
Usnesení 32/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo výměnu oken a dveří v místní prodejně firmou Vekra za celovou cenu 105 000 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
 
Usnesení 33/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.
 
Usnesení 34/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Strabag na opravu komunikace kolem OÚ za celkovou částku 302 409 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
 

Usnesení 35/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo se ZD Opařany na údržbu a opravu kanalizačního řadu za celkovou částku

 94 000 Kč,- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 
                                                                                                Starosta obce :
                                                                                                 Jiří Vozábal