Úřední deska

Provozní řád Dětského hřiště

Pravidla pro chování návštěvníků dětského hřiště v parku na návsi.

Provozní řád veřejného dětského hřiště

 

 1. Veřejné dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let

 

 1. Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby starší 18-ti let, kterými jsou rodiče příp. jiné osoby, které jsou svěřené k opatrování dítěte (dále jen „odpovědná osoba“) a nesmí být ponecháno o samotě. 

 

 1. Odpovědná dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

 1. Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště, nesmějí chováním ohrožovat sebe nebo jiné osoby.

 

 1. Do prostoru dětského hřiště není dovoleno vodit zvířata nebo dopustit jejich volné pobíhání, dále je zakázáno přinášet jiné hračky, nosit jídlo a pití (zejména ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách) nebo ostatní věci, které by mohly při užívání hřiště přivodit zranění nebo poškodit či znečistit zařízení. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.

 

 1. Vstup dětí na hřiště je zakázán v případě, že je zařízení poškozené, namrzlé, mokré či vlhké, nebo hrozí vlivem vysokých letních teplot popálení při doteku. Odpovědná osoba je povinna tyto okolnosti před užitím zařízení překontrolovat.               

 

 1. Do prostoru hřiště a bezprostředního okolí je zákaz vjezdu motocyklů a cyklistů.  

 

 1. V prostoru hřiště je přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, jakož i  vstupu s otevřeným ohněm.

 

 1. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející odpovědná osoba.  

 

 1. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

 

 1. Jakékoliv poškození zařízení hřiště nebo úrazy vzniklé v jeho prostorách je nutné nahlásit okamžitě na Obecní úřad v Řepči. (tel. 381287968, 603750436, 724180155)

 

 1. Zařízení hřiště (hrací sestava - věž) je v souladu s ČSN EN 1176-1:2000, 1176-2:2000 a 1176-3:2000, k výrobku byl vydán certifikát č. B-30-00288-08 o shodě s požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn.

 

 1. Důležitá telefonní čísla : záchranná služba (155), hasiči (150), policie ČR (158)

 

 

V Řepči dne 12.května 2009                  Provozovatel :   Obecní úřad  v Řepči

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-spol.-jednani.pdf 74.2 Kb