Obecně závazné vyhlášky

Program obnovy venkova obce Řepeč

Plné znění Místního programu obnovy venkova schváleného zastupitelstvem obce Řepeč 24.2.2009

Místní program obnovy venkova obce Řepeč

 

 

Programové období  od  1.3. 2009 – 30.10. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno  zastupitelstvem obce Řepeč

usnesením č.6 /2009 ze dne 24.2.2009

 

 

 

 

 

 

 

………………..                                                                        …………………

  Jiří Vozábal                                                                               ing. Jiří Štecher

starosta obce                                                                             místostarosta obce

 

 

 

 

Obsah :

 

  1. Úvod
  2. Charakteristika obce.
  3. Dosavadní výsledky realizace Programu obnovy venkova.
  4. Program obnovy venkova obce Řepeč na období 2009 – 2014.
  5. Závěr.

 

 

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora.  Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické  oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.  Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území .  osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

    Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou.  28.5.1283 ji  pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš  Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice  od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly  choustnickému  panství. Od 16. století  příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…

    Dne 15. října 1867 byla v Řepči založena škola. .V letech 1887-1895 byla Řepeč zasažena „vystěhovaleckou“ horečkou, kdy více než 100 lidí odešlo do Ameriky. Řepeč patří v tuto dobu pod Opařanskou duchovní  správu.Roku 1898 byla vystavěna  na náklady obce na návsi kaplička a k ní kůlna k uschování požární stříkačky.

   Roku 1927  byla započata stavba silnice  ze Řepče do Opařan a o osm let později byla dřevěná lávka přes řepečský potok, protínající tuto silnici, nahrazena železobetonovým mostem.

      V roce 1950 proběhlo další sčítání lidu, napočítáno bylo 83 domů s 337obyvateli. V létě téhož roku byl založen přípravný výbor jednotného zemědělského družstva.

   Důležitým mezníkem v životě celé obce se stal 8. leden 1952, kdy se nad hlavami občanů ozvaly první zvuky nově zavedeného obecního rozhlasu.

      1.února 1957 byl zahájen provoz autobusové linky Jistebnice – Tábor, přes Opařany,  Stádlec, Slavňovice, Řepeč, lidé již nemuseli chodit na autobus ke státní silnici.

      V roce 1964 byla započata stavba kanalizace, vystavena byla autobusová zastávka. O dva roky později se začalo s betonováním požární nádrže na místě bývalého návesního rybníka, místní komunikace byly vyasfaltovány, veřejné osvětlení bylo nahrazeno výbojkovým, započalo se se stavbou bytových jednotek JZD a parčíku na návsi v Řepči.

   MNV  začal na podzim 1979 s výstavbou prodejny Jednoty, budova stávající prodejny  již nevyhovuje hygienickým podmínkám.

  

    V současné době je v Řepči trvale hlášených 265 obyvatel, z toho je 56 dětí mladších 18-ti let. Nejmladšímu bude 1 rok, nejstarší oslaví v tomto roce 98 let. Nejvíce občanů pracuje v zemědělském družstvu, řadu zdravotních sester zaměstnává DPL v Opařanech, ostatní dojíždějí za prací do okolních obcí. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 5 %.  Občanskou vybavenost tvoří objekt pohostinství, prodejna základního potravinářského sortimentu, požární zbrojnice, sportovní areál a obecní úřad s knihovnou. Centrální část obce tvoří náves, na které je dominantní park s malou kaplí. V obci aktivně pracuje pět zájmových spolků - Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota , Svaz žen, Svaz dobrovolných hasičů, Svaz chovatelů poštovních holubů. Vzhledem k tomu, že obec leží stranou komunikace

č. I / 33 na trase Tábor – Písek, je vhodným a klidným místem pro trvalé bydlení i rekreaci.

 

Obec dosud nevyužívala možností  Programu obnovy venkova.

 

 

 

Program obnovy venkova obce Řepeč na období 2009-2014

 

1. Úprava krajnic páteřní  komunikace procházející obcí.

    

     V současné době je krajnice páteřní komunikace procházející obcí  neupravená a pod tíhou těžké nákladní techniky silně rozlámaná. Předpokládáme položení obrubníků po obou krajích komunikace, tak aby došlo ke zpevnění krajnice. Položený asfaltový koberec pak bude mít delší životnost a únosnost.

 

Termín realizace : 2009 – 2010

Předpokládané náklady : cca  450 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : vlastní

 

2.         Výměna oken a dveří v místním kulturním domě.

 

 Místní kulturní dům  zahrnuje hostinec,  klubovnu pro schůze místních spolků a sdružení a sál pro cca 180 návštěvníků pro konání společenských a kulturních akcí. Poslední velkou rekonstrukcí prošel v 90 letech minulého století kdy bylo vyměněno vnitřní vybavení sálu a klubovny a provedena rekonstrukce elektroinstalace. Předpokládáme výměnu starých oken a parapetů v budově a výměnu vchodových dveří do budovy sálu a klubovny . Tím dosáhneme lepších tepelně izolačních vlastností a snížení nákladů na vytápění. 

 

Termín realizace : 2010

Předpokládané náklady : cca  200 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : POV, vlastní

 

3.  Rekonstrukce a vybudování nových chodníků v obci podél páteřní komunikace.

 

V obci jsou vybudovány chodníky na návsi a v části ,, Na Humnech“. Na návsi byla provedena rekonstrukce chodníků v roce 2000, ,,Na Humnech „ jsou původní chodníky ze 70let minulého století. Chybí chodník kolem páteřní komunikace procházející obcí kudy chodí obyvatelé k autobusové zastávce na návsi. Vybudováním této nové části se zvýší bezpečnost silničního provozu v obci, zejména pak chodců. Současně s budováním a opravami chodníků předpokládáme uložení sítí veřejného osvětlení  a rozhlasu do země. 

 

Termín realizace : 2010-2011

Předpokládané náklady : cca  2 500 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : Strukturální fondy EU, vlastní

 

4. Oprava povrchu místních komunikací.

 

Povrch místních komunikací je průběžně opravován z vlastních zdrojů tyto však stačí pouze na lokální opravy. Cílem je získat větší množství prostředků na celkovou opravu povchu místních komunikací, která by navazovala na opravy a budování chodníků.  

 

Termín realizace : 2010 - 2011

Předpokládané náklady : cca  3 000 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : Strukturální fondy EU, vlastní

 

 

5. Oprava místní kapličky.

 

Kaplička se nachází  v parku na  návsi. Koncem minulého století byla provedena výměna střešní krytiny, oprava fasády a vnitřku kaple a odizolování obvodových zdí. Předpokládáme vyrobit nová vchodová sakrální vrata, vymalování vnitřku a obnovu vnějšího nátěru fasády.

 

Termín realizace : 2012

Předpokládané náklady : cca  150 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : grant JČ, POV, vlastní

 

6. Oprava příchodu k prodejně .

 

Příchod k prodejně je kolem vzrostlého dubu, který  svým vzrůstem způsobil destrukci povrchu a omezení možnosti průchodu. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu stromu, předpokládáme přeložení příchozího chodníku k prodejně mimo kmen dubu. Tím se zlepší dostupnost a zvýší komfort zákazníků.

 

Termín realizace : 2012-2013

Předpokládané náklady : cca  100 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : POV, vlastní

 

7. Podpora kultury – tradiční pouť.

 

Za  pořadatelské pomoci SDH se každoročně koná v obci pouť, která zahrnuje nejen zábavní atrakce, ale i pravidelnou mši a koncert na návsi . pokusíme se získat prostředky na udržení a zkvalitnění průběhu každoroční pouti v obci.

 

Termín realizace : každoročně

Předpokládané náklady : cca  50 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : grant, POV, vlastní

 

8. Rekonstrukce sportovního areálu

 

Sportovní areál byl budován postupně několik let za pomoci firem obce a brigádnických akci členů místní TJ. Předpokládáme získat prostředky na rekonstrukci travního koberce na hřišti.

 

Termín realizace : 2011 - 2012

Předpokládané náklady : cca  200 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : grant, vlastní

 

9. Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství a chodníků.

 

V současné době obec udržuje veřejnou zeleň  pomocí trevní zahradního traktoru který byl pořízen v roce 2000 z vlastních prostředků obce.  V souvislosti s předpokládanou změnou zákona, podle níž přejde údržba chodníků na obce bychom chtěli získat prostředky na dovybavení technikou i pro potřeby údržby chodníků.

 

 Termín realizace : 2010

Předpokládané náklady : cca  300 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : POV, grant, strukturální fondy EU,  vlastní

 

10. Obnova vybavení místního SDH.

 

Místní jednotka SDH působí v obci nepřetržitě od svého založení v roce 1898. Protože se díky zvýšené požárni bezpečnosti staveb snížilo množství požárů zasahovali dobrovolní hasiči i při živelných pohromách – povodně, přívalové deště, kroupy. Vzhledem k posunu  činností tímto směrem předpokládáme dovybavení SDH. Nákup přenosného čerpadla , hadic pracovních oděvů a obuvi pro členy SDH.

 

 

Termín realizace : 2012

Předpokládané náklady : cca  250 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : GRANT JČK, vlastní

 

11. Příprava projektové dokumentace pro realizaci čištění odp. vod.

 

V současné době má obec dokončenu  jednotnou kanalizační síť v rozsahu pokrývajícím 90% obyvatel obce. Není napojena pouze osada Kášovice vzhledem k velké roztroušenosti zástavby. Povolení k vypouštění odpadních vod má obec od vodoprávního úřadu do konce roku 2012. Do té doby bychom chtěli připravit projektové podklady na realizaci čistírny. Pozemky pro předpokládanou výstavbu má obec již zajištěny.

 

Termín realizace : 2010 -2012

Předpokládané náklady : cca  150 000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : POV, grant, vlastní

 

 

12. Oprava pomníku padlých.

 

V obci je vystavěn pomník padlým občanům, ktaří se zúčastnili bojů za 1 a 2 světové války. V roce 2002 prošel opravou povrchu a nápisů. Taktéž bylo vyměněno osázení. Plánujeme rekonstrukci obvodového plotu včetně základové podezdívky.

 

 

Termín realizace : 2012 -2013

Předpokládané náklady : cca  250  000 Kč,-

Předpokládané zdroje financování : POV, grant, vlastní

 

 

 

 

 

 

Závěr

 

V souvislosti s rostoucími nároky na veřejnou správu v malých obcích, která jejich rozpočty zatěžuje stále vyšší měrou mandatorních výdajů, zbývá méně finančních prostředků na zvyšování kvality života na vesnici a jeho propagaci. Protože chceme našim občanům zajistit nejen kvalitní fungování veřejné správy, ale hlavně udržet a dále rozvíjet služby, které zajistí stávajícím obyvatelům důstojné podmínky pro život a bydlení a navíc udrží a přivedou na vesnici mladé lidi, musíme pokračovat v budování infrastruktury tak, aby se život na vesnici stal opět vhledávaným místem k trvalému bydlení, nejen k rekreaci. Těchto cílů však není možno dosáhnout pouze pomocí prostředků z obecních rozpočtů, budeme se tedy snažit v co největší míře  využívat možností dotačních a grantových programů.