Obecně závazné vyhlášky

Ochrana životního prostředí

O ochraně životního prostředí a čistotě na území obce Řepeč

Zastupitelstvo obce Řepeč vydává dne 14. prosince 2003 v souladu s ustanovením § 10 písm. a),c) a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku:Článek 1
Obecná ustanovení

1)Tato obecně závazná vyhláška stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí na území obce Řepeč (dále jen “obec”).
2)Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
3)Veřejným prostranstvím jsou všechny náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1)


Článek 2
Ochrana veřejného pořádku, životního prostředí a čistoty

1) Ochrana životního prostředí, zejména udržování čistoty a pořádku a ochrana zeleně je společnou věcí všech právnických a fyzických osob. Proto jsou všichni povinni neustále dbát o to, aby se životní prostředí v obci trvale zlepšovalo po stránce ekologické, hygienické, provozní i estetické.
2) Za schůdnost, čistotu a čistění chodníků a cest pro pěší, a to v celé délce, odpovídají vlastníci přilehlých nemovitostí. Čištěním se rozumí zametání, v zimním období odstraňování sněhu a zmrazků. Schůdnost lze v zimním období zajistit po čištění posypem zdrsňujícími materiály vyjma popele a škváry.


Článek 3
Povinnosti majitelů hospodářských a jiných zvířat

1) Chovatelé domácích a hospodářských zvířat jsou povinni zabránit vnikání chovaných zvířat na veřejné prostranství a cizí pozemky, jakož i jejich volnému pobíhání.
2) Je zakázáno volné pobíhání psů a jiných hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích uvnitř obce a jejich znečisťování těmito zvířaty. Volně pobíhající pes může být zadržen a předán do útulku, náklady s tím spojené nese majitel psa. Průvodce psa je povinen psa ovládat, na veřejném prostranství a uvnitř části obce je povinen psa opatřit náhubkem nebo psa vést na vodítku. Průvodce psa je povinen neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.
3) Zakazuje se vodit a vypouštět psy do míst, které slouží ke koupání a rekreaci osob.


Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů.


Článek 5
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o ochraně životního prostředí a čistotě na území obce Řepeč, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2003.

--------------------------------------------------------------------------------

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
 
..........................................                  ..........................................
      starosta                                        místostarosta