Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Obec Řepeč
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo obce Řepeč se na svém zasedání dne 23.10.2007 usnesením č. 32/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
1)      Obec Řepeč touto vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) [1].
2)      Řízení o poplatku vykonává obecní úřad.
 
 
Článek 2
Poplatník
 
Poplatek platí:
1)            Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby  jsou obci povinny oznámit jména  a data narození osob za které poplatek odvádějí.
2)            Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
Článek 3
Ohlašovací  povinnost
 
Poplatník podle článku 2 odst. 1 této  vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatník podle článku 2 odst. 2 této  vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 4
Sazby poplatku
 
1)         Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 a 2 je stanovena podle ustanovení
§ 10b odst. 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 450 Kč a je tvořena:
a)             z částky 200,- Kč za osobu a kalendářní rok
b)             z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
3)   Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
v roce 2006      104 043 Kč,- a byly rozúčtovány takto:
Náklady 104 043 : 275 ( 265 trvale žijících obyvatel + 10 rekreačních objektů) = 378,33 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
4)V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
 
Článek 5
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný vždy k 30.6. kalendářního roku. Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu. Variabilní symbol platby je číslo popisné příslušné nemovitosti.
 
Článek 6
Úleva
 
Poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 se poskytuje úleva ve výši 160 Kč.
 
 
Článek 7
Ustanovení společná a závěrečná
 
1)      Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.[2]
2)      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona.[3]
3)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.[4]
4)      Obec, která poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.[5]
 
 
Článek 8
Zrušovací ustanovení
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Řepeč, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2006.
 
 
Článek 9
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008
 
 
 
 
 
  ……………………………………            ……………………………………
   Ing. Jiří Štecher                                           Jiří Vozábal
     místostarosta                                                starosta
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno na úřední desce :
 
 
 
 
sejmuto :


[1] § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[3] § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
[4] § 12 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[5] § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-0107-popl.pdf OZV 1/2007 153.9 Kb